Bekendtgørelse om udmøntning af kompensationsordning for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler som følge af Covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 216 af 12. februar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 551 af 29. marts 2021, bekendtgørelse nr. 1222 af 08. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 19 af 07. januar 2023

I medfør af akt nr. 154 af 28. januar 2021, akt nr. 167 af 25. februar 2021 og akt nr. 241 af 20. maj 2021 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse kan der ydes kompensation for tabt deltagerbetaling til berørte folkehøjskoler, som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19.

§ 2

Kompensationsordningen, efter stk. 1, gælder for alle kurser under lov om folkehøjskoler.

Stk. 2 For tabt deltagerbetaling på korte kurser, kan der søges kompensation for perioden 9. december 2020 til 21. maj 2021.

Stk. 3 For tabt deltagerbetaling på lange kurser, kan der søges kompensation for perioden 21. december 2020 til 21. maj 2021.

§ 3

Kompensationsordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgning om kompensation efter puljen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for krav til ansøgningens indhold, behandling af ansøgninger, kriterier for udbetaling af kompensation mv.

§ 4

Kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling kan søges af alle godkendte danske folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler.

§ 5

Der kan ydes kompensation for indtil 90 pct. af den tabte deltagerbetaling tilknyttet kurser i kompensationsperioden, jf. § 2, som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af Covid-19.

Stk. 2 Kompensation kan uanset stk. 1, kun dække udgifter, der ikke er dækket af andre indtægter i kompensationsperioden.

Stk. 3 Kompensationsmodtageren skal have søgt om kompensation fra de generelle kompensationsordninger om faste omkostninger og lønkompensation på hhv. Erhvervsministeriets og Kulturministeriets område, inden der kan søges fra ordningen for tabt deltagerbetaling. Dette gælder ikke, hvis kompensationsmodtageren åbenlyst ikke er berettiget til at modtage kompensation fra de generelle ordninger.

Kapitel 2 Efterregulering og regnskabsaflæggelse
§ 6

Slots- og Kulturstyrelsen fører primo 2022 kontrol over de udbetalte kompensationer.

Stk. 2 Der skal på Slots- og Kulturstyrelsens anmodning til brug for kontrol, jf. § 5, indsendes en kompensationsopgørelse, jf. § 7, for den tabte deltagerbetaling og for udgifter og indtægter, svarende til kompensationsperioden, jf. § 2.

Stk. 3 På baggrund af den indsendte dokumentation efter stk. 2, kan Slots- og Kulturstyrelsen foretage en efterregulering med det formål enten at supplere den udbetalte kompensation eller reducere den udbetalte kompensation.

Stk. 4 I tilfælde af en reduktion af den udbetalte kompensation, anmoder Slots- og Kulturstyrelsen om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, som overstiger den berettigede kompensation.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere kræve helt eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt kriterierne for tildelingen af kompensation ikke er opfyldt.

§ 7

For kompensation på 100.000 kr. eller derunder aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 6, stk. 2, regnskabstal til Slots- og Kulturstyrelsen og afgiver en erklæring på tro og love om, at regnskabstallene er korrekte og, at den tabte deltagerbetaling ikke er dækket af andre indtægter, herunder offentlige Covid-19-hjælpepakker eller andre offentlige tilskud.

Stk. 2 For kompensation på mere end 100.000 kr. og på højst 500.000 kr. aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 6, stk. 2, regnskab over for Slots-og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller revideret af en godkendt revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Stk. 3 For kompensation på mere end 500.000 kr. aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 6, stk. 2, regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal være revideret af en godkendt revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

§ 8

Ved gennemgang eller revision efter § 7, stk. 2 og 3 skal det efterprøves, om regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsen retningslinjer, herunder om regnskabet er i overensstemmelse med regler i bekendtgørelsen.

Stk. 2 Revision af kompensationsopgørelsen efter § 7, stk. 3 skal foretages i overensstemmelse med de internationale standarder om revision (ISA) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Stk. 3 Kompensationsmodtageren skal til brug for gennemgang eller revision, efter stk. 1, afgive de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af den fremlagte dokumentation. Kompensationsmodtageren skal give den regnskabskyndige person eller revisoren adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendig for sin vurdering af dokumentationen og skal sørge for, at denne får de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Stk. 4 For kompensationsmodtagere, der har modtaget 100.000 kr. eller derunder, kan Slots- og Kulturstyrelsen foretage en stikprøvekontrol af dokumentationen, jf. § 7, stk. 1.

Kapitel 3 Klageadgang
§ 9

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriets departement.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. februar 2021.