Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning, daghøjskoler og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 651 af 18. maj 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 994 af 25. juni 2020, bekendtgørelse nr. 971 af 19. maj 2021, bekendtgørelse nr. 2472 af 16. december 2021 og bekendtgørelse nr. 16 af 07. januar 2023

I medfør af akt nr. 131 af 2. april 2020 og akt nr. 171 af 14. maj 2020 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse kan der ydes kompensation for tabt deltagerbetaling til berørte folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitetet, som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af Covid-19.

Stk. 2 Kompensationsordningen, efter stk. 1, gælder for alle kurser og aktiviteter under lov om folkehøjskoler og folkeoplysningsloven i perioden fra og med den 9. marts 2020 frem til og med den 8. august 2020; svarende til fem måneder.

§ 2

Kompensationsordningen, som udmøntes i tre puljer, administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgning om kompensation efter puljen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastlægger for de tre puljer nærmere retningslinjer for krav til ansøgningens indhold, behandling af ansøgninger, kriterier for udbetaling af kompensation mv.

§ 3

Puljen til kompensation for tabt deltagerbetaling for folkehøjskoler kan søges af alle godkendte danske folkehøjskoler under lov om folkehøjskoler.

Stk. 2 Puljen til kompensation for tabt deltagerbetaling for den folkeoplysende voksenundervisning, kan søges af alle foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningslovens kapitel 4. Puljen kan desuden søges af daghøjskoler, som er godkendt efter folkeoplysningslovens kapitel 12 A.

Stk. 3 Puljen til kompensation for tabt deltagerbetaling for Folkeuniversitetet kan søges af alle foreninger og selvejende institutioner, der tilbyder Folkeuniversitets virksomhed efter folkeoplysningslovens kapitel 13.

§ 4

Der kan i de tre puljer, jf. § 3, ydes kompensation for indtil 90 pct. af tabt deltagerbetaling tilknyttet kurser og aktiviteter i kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2, som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af Covid-19.

Stk. 2 Kompensation kan uanset stk. 1, kun dække udgifter, der ikke er dækket af andre indtægter.

Kapitel 2 Efterregulering og regnskabsaflæggelse
§ 5

Slots- og Kulturstyrelsen fører efter kompensationsperioden, jf. § 1, stk. 2, kontrol over de udbetalte kompensationer i de tre puljer, jf. § 3.

Stk. 2 Der skal på Slots- og Kulturstyrelsens anmodning til brug for kontrol, jf. § 4, indsendes regnskab, jf. § 6, for den tabte deltagerbetaling, for de faktisk afholdte udgifter samt for indtægter, der vedrører kompensationsperioden § 1, stk. 2. Folkehøjskolerne er undtaget fra krav om regnskab for faktisk afholdte udgifter.

Stk. 3 På baggrund af den indsendte dokumentation efter stk. 2, kan Slots- og Kulturstyrelsen foretage en efterregulering med det med formål enten at supplere den udbetalte kompensation eller reducere den udbetalte kompensation.

Stk. 4 I tilfælde af en reduktion af den udbetalte kompensation, anmoder Slots- og Kulturstyrelsen om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, som overstiger den berettigede kompensation.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere kræve helt eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt kriterierne for tildelingen af kompensation ikke er opfyldt.

§ 6

For kompensation på 100.000 kr. eller derunder aflægger modtageren, jf. § 5, stk. 2, til Slots- og Kulturstyrelsen regnskabstal og afgiver en erklæring på tro og love om, at regnskabstallene er korrekte, og at kompensationen er anvendt til formålet, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2 For kompensation på mere end 100.000 kr. og på højst 500.000 kr. aflægger modtageren, jf. § 5, stk. 2, regnskab over for Slots-og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Stk. 3 For kompensation på mere end 500.000 kr. aflægger modtageren, jf. § 5, stk. 2, regnskab over for Slots- og Kulturstyrelsen. Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

§ 7

Gennemgang eller revision efter § 6, stk. 2 og 3, skal foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2 Ved gennemgangen eller revisionen skal det efterprøves, om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, og om kompensationen er anvendt efter formålet, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 3 Kompensationsmodtageren skal til brug for gennemgangen eller revisionen, efter stk. 1, afgive de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af den fremlagte dokumentation. Kompensationsmodtageren skal give den regnskabskyndige person eller revisoren adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendig for sin vurdering af dokumentationen og skal sørge for, at denne får de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Kapitel 3 Klageadgang
§ 8

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriet.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 9

Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har udelukkende virkning for afgivne tilsagn om kompensation for tabt deltagerbetaling i perioden fra og med den 9. marts 2020 frem til og med 8. august 2020 grundet foranstaltninger til forhindring af smitte af Covid-19.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2024.

Stk. 4 Bekendtgørelse nr. 446 af 17. april 2020 om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til folkehøjskoler, den folkeoplysende voksenundervisning og Folkeuniversitetet som følge af Covid-19 ophæves.