Bekendtgørelse om udmøntning af kompensation for tabt deltagerbetaling til aftenskoler, Folkeuniversitetet og daghøjskoler som følge af Covid-19

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 217 af 12. februar 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 495 af 22. marts 2021, bekendtgørelse nr. 1306 af 15. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 20 af 07. januar 2023

I medfør af akt nr. 138 af 12. januar 2021, akt nr. 167 af 25. februar 2021 og akt nr. 241 af 20. maj 2021 fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Efter denne bekendtgørelse kan der ydes kompensation for tabt deltagerbetaling til berørte aftenskoler, Folkeuniversitetet og daghøjskoler som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af COVID-19.

§ 2

Kompensationsordningen, efter stk. 1, gælder for alle kurser og aktiviteter under folkeoplysningsloven.

Stk. 2 For følgende kommuner kan der søges kompensation i perioden fra 9. december 2020 til og med en 30. juni 2021: Aarhus, Odense, Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Lejre, Slagelse, Faxe, Vordingborg og alle kommuner i Region Hovedstaden (med undtagelse af Bornholm).

Stk. 3 For følgende kommuner kan der søges kompensation i perioden fra den 11. december 2020 til og med en 30. juni 2021: Alle øvrige kommuner i Region Sjælland, som ikke er omfattet af stk. 2, alle kommuner i Region Midtjylland, som ikke er omfattet af stk. 2, Aalborg, Fredericia, Vejle og Middelfart.

Stk. 4 For alle øvrige kommuner, som ikke er nævnet i stk. 2 og 3, kan der søges kompensation i perioden fra den 16. december 2020 til og med den 30. juni 2021.

§ 3

Kompensationsordningen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 2 Ansøgning om kompensation efter puljen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Stk. 3 Slots- og Kulturstyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for krav til ansøgningens indhold, behandling af ansøgninger, kriterier for udbetaling af kompensation mv.

§ 4

Kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling kan søges af følgende:

§ 5

Der kan ydes kompensation for indtil 90 pct. af den tabte deltagerbetaling tilknyttet kurser og aktiviteter i kompensationsperioden, jf. § 2, som følge af foranstaltninger til forhindring af smitte af Covid-19.

Stk. 2 Kompensation kan uanset stk. 1, kun dække udgifter, der ikke er dækket af andre indtægter. Udgifterne kan enten beregnes ud fra et gennemsnit fra 2019 eller de reelle omkostninger for kompensationsperioden.

Kapitel 2 Kompensationsopgørelse og efterregulering
§ 6

Slots- og Kulturstyrelsen fører efter kompensationsperioden, jf. § 2, kontrol over de udbetalte kompensationer.

Stk. 2 Der skal på Slots- og Kulturstyrelsens anmodning til brug for kontrol, jf. § 5, indsendes en kompensationsopgørelse, jf. § 7, for den tabte deltagerbetaling og for udgifter og indtægter.

Stk. 3 På baggrund af den indsendte dokumentation efter stk. 2, kan Slots- og Kulturstyrelsen foretage en efterregulering med det med formål enten at supplere den udbetalte kompensation eller reducere den udbetalte kompensation.

Stk. 4 I tilfælde af en reduktion af den udbetalte kompensation, anmoder Slots- og Kulturstyrelsen om tilbagebetaling af den del af den udbetalte kompensation, som overstiger den berettigede kompensation.

Stk. 5 Slots- og Kulturstyrelsen kan endvidere kræve helt eller delvis tilbagebetaling af kompensation, såfremt kriterierne for tildelingen af kompensation ikke er opfyldt.

§ 7

For kompensation på 100.000 kr. eller derunder aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 6, stk. 2, til Slots- og Kulturstyrelsen en endelig opgørelse over de midler, der er søgt om kompensation for. Kompensationsmodtageren skal desuden afgive en erklæring på tro og love om, at opgørelsen er korrekt og, at den tabte deltagerbetaling ikke er dækket af andre indtægter, herunder offentlige Covid-19-hjælpepakker eller andre offentlige tilskud.

Stk. 2 For kompensation på mere end 100.000 kr. og på højst 500.000 kr. aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 6, stk. 2, en kompensationsopgørelse over for Slots-og Kulturstyrelsen. Kompensationsopgørelsen skal være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller revideret af en godkendt revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

Stk. 3 For kompensation på mere end 500.000 kr. aflægger kompensationsmodtageren, jf. § 6, stk. 2, en kompensationsopgørelse over for Slots- og Kulturstyrelsen. Kompensationsopgørelsen skal være revideret af en godkendt revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner.

§ 8

Ved gennemgang eller revision efter § 7, stk. 2 og 3 skal det efterprøves, om kompensationsopgørelsen i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsen retningslinjer, herunder om kompensationsopgørelsen er i overensstemmelse med regler i bekendtgørelsen.

Stk. 2 Revision af kompensationsopgørelsen efter § 7, stk. 3 skal foretages i overensstemmelse med de internationale standarder om revision (ISA) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Stk. 3 Kompensationsmodtageren skal til brug for gennemgang eller revision, efter stk. 1, afgive de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af den fremlagte dokumentation. Kompensationsmodtageren skal give den regnskabskyndige person eller revisoren adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendig for sin vurdering af dokumentationen og skal sørge for, at denne får de oplysninger og den bistand, som denne finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

Kapitel 3 Klageadgang
§ 9

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til Kulturministeriet.

Stk. 2 Klagen skal rettes til Slots- og Kulturstyrelsen, som videresender klagen med sagens materiale og en udtalelse til Kulturministeriets departement.

Kapitel 4 Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. februar 2021.