Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1360 af 28. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 164 af 25. februar 2019 og bekendtgørelse nr. 519 af 30. april 2019

Fortrinsret
Fortrinsret for ældre og personer med handicap m.v.
§ 5

Ældre og personer med handicap har forud for andre boligsøgende fortrinsret til de familieboliger, som ved tilsagnet tidligere har været forbeholdt for (klausuleret for) ældre og personer med handicap, eller som med offentlig støtte efter den tidligere bistandslov eller lov om social service er indrettet særligt til denne gruppe. Det er en betingelse, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om en sådan fortrinsret.

Stk. 2 Stærkt bevægelseshæmmede personer har forud for andre boligsøgende fortrinsret til familieboliger, som er indrettet for denne persongruppe, jf. § 109, stk. 2, i almenboligloven.

Stk. 3 Husstande med mindst 4 medlemmer, hvoraf mindst ét medlem er stærkt bevægelseshæmmet, har forud for andre fortrinsret til familieboliger, som er indrettet for denne persongruppe, jf. § 109, stk. 5, i almenboligloven.

Stk. 4 Ved udlejning efter stk. 1-3 ses bort fra en eventuel fortrinsret efter § 4.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de boliger, som er nævnt i stk. 1, skal udlejes af boligorganisationen efter tilsvarende retningslinjer, som gælder for udlejning af almene ældreboliger, jf. § 14, stk. 1.