Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 37

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1360 af 28. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 164 af 25. februar 2019 og bekendtgørelse nr. 519 af 30. april 2019

§ 37

§ 51 c i almenboligven er affattet ved § 1, nr. 24, i lov nr. 1322 af 27/11 2018 og er ikke trådt i kraft endu. Denne bestemmelse træder i kraft den 1. juli 2019, jf. § 4, stk. 2 i lov nr. 1322 af 27/11 2018. I en almen boligafdeling, der er en del af et hårdt ghettoområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 4, skal boligorganisationen afvise boligsøgende på ventelisten, som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, jf. almenboliglovens § 51 c, stk. 1 og 2.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen i stk. 1. Ved kommunalbestyrelsens afgørelse lægges bl.a. vægt på:

  • 1) om den boligsøgende eller dennes eventuelle ægtefælle har udsigt til inden for en kort periode at komme i arbejde eller uddannelse,

  • 2) om den boligsøgende eller dennes eventuelle ægtefælle inden for kort tid må antages at overgå til førtids- eller folkepension,

  • 3) den boligsøgendes udsigt til at kunne opnå en bolig uden for området og

  • 4) andre særlige forhold, der efter omstændighederne vil medføre, at en afvisning vil ramme den boligsøgende uforholdsmæssigt hårdt.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal hvert år den 1. juli indberette antallet af dispensationer efter stk. 2 i det forløbne år til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.