Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1360 af 28. november 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 164 af 25. februar 2019 og bekendtgørelse nr. 519 af 30. april 2019

§ 1

Bekendtgørelsen anvendes med de undtagelser, der er nævnt i stk. 2-9, på

  • 1) almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, der tilhører en almen boligorganisation,

  • 2) almene ældreboliger, der tilhører en kommune, en region eller en selvejende institution,

  • 3) ustøttede private plejeboliger,

  • 4) almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution og

  • 5) boliger efter lov om byfornyelse eller den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring, som er særligt indrettet for ældre og personer med handicap.

Stk. 2 Bekendtgørelsen anvendes ikke, når der ved samme aftale udlejes såvel en almen bolig, jf. stk. 1, som lokaler til andet end beboelse (blandede lejemål). Uanset bestemmelsen i 1. pkt. anses en almen bolig og en garage udlejet ved samme aftale som et boliglejemål.

Stk. 3 Bekendtgørelsen anvendes ikke på enkeltværelser, der er mærkede som familieboliger, samt på boliger til funktionærer ved afdelingen.

Stk. 4 Bekendtgørelsens §§ 2-11 samt §§ 26-30 anvendes ikke, hvis boligerne stilles til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale problemer eller til genhusning efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, den tidligere lov om byfornyelse, den tidligere lov om byfornyelse og boligforbedring eller den tidligere lov om sanering. Kommunalbestyrelsens anvisning bør så vidt muligt følge en eventuel aftale efter § 4 og §§ 26-30.

Stk. 5 Bekendtgørelsens §§ 2-11 samt §§ 26-30 anvendes ikke i det omfang, boligerne udlejes i forbindelse med genhusning, jf. § 86, i lov om leje af almene boliger (almenlejeloven) og § 51, stk. 7, i lov om almene boliger m.v. (almenboligloven).

Stk. 6 Bekendtgørelsens §§ 2-11 anvendes ikke, i det omfang kommunalbestyrelsen og boligorganisationen har aftalt, at boligerne skal udlejes via annoncering, jf. § 60 a i almenboligloven.

Stk. 7 Bekendtgørelsens § 2, stk. 1 og 2, og §§ 4-10 kan fraviges, i det omfang boligerne udlejes af boligorganisationen efter særlige udlejningskriterier, der er fastsat ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen, jf. § 60 i almenboligloven.

Stk. 8 Bekendtgørelsens §§ 6 og 7 kan ved udlejning af en udslusningsbolig, jf. § 63 i almenboligloven, fraviges ved aftale mellem lejeren og boligorganisationen med godkendelse af den myndighed, der har anvist lejeren til udslusningsboligen. Det skal fremgå af lejeaftalen, hvor længe den aftalte fravigelse er gældende inden for en periode på højst 2 år fra lejeforholdets begyndelse. Bekendtgørelsens §§ 6 og 7 kan ved udlejning af en inklusionsbolig, jf. § 62 a i almenboligloven, fraviges ved aftale mellem lejeren og boligorganisationen med godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Stk. 9 Bekendtgørelsens §§ 2-13, §§ 15-18 og §§ 26-40 anvendes ikke på de boliger, der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 5.

Stk. 10 Lejeaftalen skal indgås mellem den boligsøgende og boligorganisationen, kommunen, regionen eller den selvejende institution. Dette gælder dog ikke for de lejeaftaler, som indgås af en almen boligorganisation i henhold til reglerne i § 51, stk. 2 og 6, samt § 56 i almenboligloven.