14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 98 af 28. January 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 En ansøgning om Schengenvisum imødekommes, medmindre der er grundlag for at afslå ansøgningen efter reglerne i visumkodeksen, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Der meddeles afslag på en ansøgning om Schengenvisum i følgende tilfælde:

 • 1) Hvis udlændingen fremlægger et falsk eller forfalsket rejsedokument.

 • 2) Hvis udlændingen ikke godtgør formålet med og vilkårene for det forventede ophold.

 • 3) Hvis udlændingen ikke fremlægger dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige subsistensmidler i hele den forventede opholdsperiode eller midler til rejsen tilbage til hjem- eller bopælslandet eller til gennemrejse til et tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse.

 • 4) Hvis udlændingen ikke fremlægger dokumentation for, at den pågældende er i stand til på lovlig vis at skaffe sig tilstrækkelige subsistensmidler i hele den forventede opholdsperiode eller midler til rejsen tilbage til hjem- eller bopælslandet eller til gennemrejse til et tredjeland, hvor den pågældende er sikret indrejse.

 • 5) Hvis udlændingen allerede har opholdt sig i Schengenlandene i 90 dage i den igangværende periode på 180 dage på grundlag af et Schengenvisum eller et visum med begrænset territorial gyldighed.

 • 6) Hvis udlændingen er indberettet i Schengeninformationssystemet (SIS II) med henblik på nægtelse af indrejse.

 • 7) Hvis udlændingen anses for at udgøre en trussel mod Schengenlandenes offentlige orden eller indre sikkerhed, navnlig når den pågældende på dette grundlag er indberettet som uønsket i Schengenlandenes nationale databaser.

 • 8) Hvis udlændingen anses for at udgøre en trussel mod Schengenlandenes offentlige folkesundhed, navnlig når den pågældende på dette grundlag er indberettet som uønsket i Schengenlandenes nationale databaser.

 • 9) Hvis udlændingen anses for at udgøre en trussel mod Schengenlandenes internationale forbindelser, navnlig når den pågældende på dette grundlag er indberettet som uønsket i Schengenlandenes nationale databaser.

 • 10) Hvis der er begrundet tvivl om troværdigheden af de oplysninger, der er fremlagt af ansøgeren til redegørelse for formålet med og vilkårene for det forventede ophold.

 • 11) Hvis der er begrundet tvivl om troværdigheden af de erklæringer, der er fremsat af ansøgeren.

 • 12) Hvis der er begrundet tvivl om troværdigheden og ægtheden af den dokumentation, der er fremlagt af ansøgeren, eller om rigtigheden af indholdet.

 • 13) Hvis der er begrundet tvivl om udlændingens hensigt om at forlade Schengenlandene inden udløbet af det visum, der ansøges om.

 • 14) Hvis udlændingen har ansøgt om visum ved grænsen, men ikke har fremlagt tilstrækkeligt bevis for, at det ikke har været muligt at ansøge om visum på forhånd.

 • 15) Hvis udlændingen ikke fremlægger dokumentation for formålet med og betingelserne for den forventede lufthavnstransit.

 • 16) Hvis udlændingen ikke fremlægger bevis for passende og gyldig rejsesygeforsikring.

 • 17) Hvis visumindehaveren har anmodet om inddragelse af visummet.

•••

Stk. 3 Stk. 2, nr. 3, 4 og 16, finder ikke anvendelse for udlændinge omfattet af EU-reglerne, jf. § 9.  Stk. 2, nr. 1, 2, 5-15 og 17, finder kun anvendelse for de i 1. pkt. nævnte udlændinge i det omfang, det er foreneligt med EU-reglerne.

•••

Stk. 4 Stk. 2, nr. 16, finder ikke anvendelse for indehavere af diplomatpas.

•••

Stk. 5 Ved ansøgning om visum ved grænsen, jf. § 21, kan myndighederne fravige stk. 2, nr. 16, hvis der ikke kan erhverves en rejsesygeforsikring ved grænseovergangsstedet eller af humanitære grunde.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 21, stk. 4

profile photo
Profilside