14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation

Bekendtgørelse nr. 1297 af 18. november 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 964 af 20. august 2015 og bekendtgørelse nr. 1012 af 27. juni 2016

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udenretlig vedtagelse af konfiskation

I medfør af § 832, stk. 5, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1237 af 26. oktober 2010, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 I sager om lovovertrædelser, der ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, og hvor den sigtede erklærer sig skyldig i overtrædelsen, kan den sigtede vedtage udenretlig konfiskation af følgende genstande:

 • 1) Udstyr til motordrevne køretøjer, der er ulovligt efter færdselsloven eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

 • 2) Knallerter, hvor betingelserne for indenretlig konfiskation efter færdselslovens § 133 a, stk. 13, er opfyldt.

 • 3) Våben, ammunition, eksplosivstoffer og fyrværkeri, som sigtede ikke lovligt er i besiddelse af, samt knive og dolke, som sigtede bærer ulovligt efter § 1 i lov om knive og blankvåben m.v.

 • 4) Euforiserende stoffer, som sigtede ikke lovligt er i besiddelse af, samt genstande, der benyttes eller er bestemt til at benyttes ved indtagelse eller fordeling af sådanne stoffer.

 • 5) Udbytte, der er indvundet ved overtrædelse af jagt- eller fiskerilovgivningen, samt redskaber, herunder våben, som er anvendt til ulovlig jagt eller fiskeri.

 • 6) Radioudstyr, teleterminaludstyr og andre elektriske og elektroniske apparater, der er benyttet i strid med lov om radiofrekvenser, og sådant udstyr, der markedsføres i strid med lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, og som i henhold til lov om radiofrekvenser ikke kan anvendes lovligt her i landet.

 • 7) Ulovligt indførte lægemidler.

 • 8) Plakater og skrifter, der opsættes, ombæres eller uddeles i strid med ordensbekendtgørelsen, og genstande, der benyttes i forbindelse hermed.

 • 9) Genstande, der benyttes i forbindelse med overtrædelse af ordensbekendtgørelsens bestemmelser om offentlige forlystelser.

 • 10) Genstande, der benyttes til ulovligt hasard.

 • 11) Genstande, der benyttes i forbindelse med tyveri, brugstyveri eller hærværk.

 • 12) Dyr og planter samt dele eller produkter heraf, som har været transporteret, opbevaret eller på anden måde behandlet i strid med bestemmelser, der er fastsat i medfør af naturbeskyttelseslovens § 30 eller § 71, stk. 2 og 3, eller fortsat er i kraft i medfør af lovens § 101, stk. 1.

 • 13) Levende bier, der indføres i strid med lov om biavl eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

 • 14) Planter, herunder dele heraf, der indføres i strid med lov om planteskadegørere eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

 • Næringslovens § 12 indeholder ikke et stk. 4. Der tænkes formentlig på den tidligere næringslov, hvis § 12, stk. 4 vedrørte ulovligt salg ved omførsel. Disse regler gælder ikke længere.

  15) Genstande, der benyttes eller er bestemt til at benyttes i forbindelse med overtrædelse af næringslovens § 12, stk. 4.

 • 16) Genstande, herunder varelager, der benyttes eller er bestemt til at benyttes i forbindelse med overtrædelse af § 1, stk. 5, eller § 10 a, stk. 3, i lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

 • 17) Produkter af animalsk oprindelse, der er indført i strid med lov om hold af dyr eller lov om fødevarer eller bestemmelser fastsat eller opretholdt i medfør af disse love.

 • 18) Dopingmidler, der fremstilles, indføres, udføres, forhandles, udleveres, fordeles eller besiddes i strid med lov om forbud mod visse dopingmidler.

 • 19) Kemiske stoffer og produkter, der indføres, besiddes, sælges, anvendes eller på anden måde håndteres i strid med lov om kemiske stoffer og produkter eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov.

 • 20) Gødning, ren eller sammensat, der indeholder mere end 16 masseprocent kvælstof hidrørende fra ammoniumnitrat, der sælges i strid med bekendtgørelse om begrænsning af salg af gødning der indeholder ammoniumnitrat.

§2 Udenretlig konfiskation kan endvidere vedtages med hensyn til pengeudbytte indvundet ved en strafbar handling i sager, i hvilke der ikke bliver spørgsmål om højere straf end bøde.

Stk. 2 I stedet for vedtagelse af konfiskation af de genstande, der er nævnt i § 1, nr. 5, kan der vedtages konfiskation af et beløb svarende til genstandenes værdi eller en del heraf.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1186 af 10. oktober 2010 om udenretlig vedtagelse af konfiskation ophæves.

profile photo
Profilside