14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab § 5

Bekendtgørelse om udelukkelse af indsatte fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v., i fængsler og arresthuse (bekendtgørelse om udelukkelse fra fællesskab) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 429 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Inden der træffes afgørelse om udelukkelse fra fællesskab, jf. straffuldbyrdelseslovens § 63, skal den indsatte gøres bekendt med adgangen til at lade sig bistå og have lejlighed til at udtale sig.

•••

Stk. 2 Afgørelsen træffes på grundlag af de foreliggende oplysninger. Kriminalforsorgsområdet afgør, om det af hensyn til klarlæggelse af sagens omstændigheder er påkrævet at indhente yderligere oplysninger eller foretage afhøring af personale eller indsatte. Foretages der afhøringer, skal den afhørte have lejlighed til at godkende referatet af sin forklaring, og det skal fremgå af referatet af afhøringen, om godkendelse er sket.

•••

Stk. 3 Afhøringer skal overværes af en af kriminalforsorgsområdets ansatte.

•••

Stk. 4 Der skal gøres notat om den trufne afgørelse i Klientsystemets udelukkelsesmodul. Notatet skal indeholde

  • 1) en gengivelse af, hvad der er indberettet,

  • 2) oplysning om, efter hvilken bestemmelse der er truffet afgørelse om udelukkelse fra fællesskab,

  • 3) oplysning om dato og klokkeslæt for, hvornår afgørelsen er meddelt den indsatte,

  • 4) oplysning om, at den indsatte er orienteret om muligheden for at klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen, i de tilfælde hvor dette fremgår af § 23, stk. 1,

  • 5) oplysning om hvornår fristen for at indgive klage udløber, i de tilfælde hvor der er mulighed for at påklage afgørelsen jf. § 23, stk. 2, og

  • 6) oplysning om, at den indsatte er orienteret om hvilke retsregler, afgørelsen er truffet i henhold til, jf. forvaltningslovens § 24, stk. 3, 1. pkt., jf. § 24, stk. 1, 1. pkt.

•••

Stk. 5 Notatet skal herudover indeholde en gengivelse af de afgivne forklaringer, som skal protokolleres, mens den, der afgiver forklaring, er til stede. Notatet skal endvidere indeholde nærmere oplysning om på hvilket grundlag, afgørelsen er truffet. Videre skal notatet indeholde oplysninger om eventuelle begrænsninger i retten til på ethvert tidspunkt at lade sig bistå af andre. Notatet skal indeholde en begrundelse for afgørelsen. Begrundelsen skal indeholde en henvisning til de retsregler, afgørelsen er truffet efter, og angive hvilke hovedhensyn, der har været bestemmende for skønnet, ligesom de faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen, skal fremgå.

•••
profile photo
Profilside