Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 719 af 09. juli 2019

I medfør af § 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 16. marts 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Programkategorier
 • Bilag 2 Metode til vurdering af opfyldelse af krav om programkvalitet
 • Bilag 3 Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation
Kapitel 1 Udbuddets genstand
§ 1

Radio- og tv-nævnet udbyder tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed i form af en digital radiokanal med tilskud.

Kapitel 2 Minimumskrav til public service-virksomheden
Public service-virksomheden
§ 2

Tilladelseshaver skal udøve public service-virksomhed over for hele befolkningen efter de i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed gældende principper og skal i øvrigt overholde den til enhver tid gældende lov om radio- og fjernsynsvirksomhed samt regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2 Tilladelseshaver skal udøve public service-virksomhed i form af en digital public service-radiokanal med fokus på kultur.

Stk. 3 Der skal udsendes programmer 24 timer i døgnet tidligst fra den 1. november 2019 og senest fra den 1. juli 2020 på alle de sendemuligheder, som tilladelsen omfatter.

§ 3

Tilladelseshaver skal have kapacitet til at producere programindhold herunder kulturprogrammer, der dækker hele Danmark.

Stk. 2 Tilladelseshaver skal have en selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion, der skal drives på basis af saglighed, upartiskhed og alsidighed.

Stk. 3 Den ansvarshavende redaktør må ikke samtidig være beskæftiget ved andre medievirksomheder.

Organisation
§ 4

Tilladelseshaver skal være en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste formål er at drive den udbudte radiokanal.

Kapitel 3 Minimumskrav til public service-programindholdet
Krav til udsendelse af programkategorier
§ 5

Tilladelseshavers programvirksomhed skal have fokus på kultur i hele landet og på formidlingen af dansk kultur. Tilladelseshavers programvirksomhed, jf. bilag 1 om programkategorier, skal som minimum indeholde følgende nyproduceret programindhold

 • 1) 65 minutters nyhedsprogrammer pr. døgn, der skal sendes som timenyheder i tidsrummet kl. 6-24,

 • 2) 70 minutters kulturnyheder pr. uge, som skal dække kulturlivet bredt fortolket, dog kun sport når det indgår i en større kulturel sammenhæng, og

 • 3) 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge.

Stk. 2 Tilladelseshaver skal derudover sende mindst 30 timers nyproduceret programindhold pr. uge fordelt på følgende programkategorier, jf. bilag 1 om programkategorier:

 • 1) Aktualitetsprogrammer.

 • 2) Debatprogrammer.

 • 3) Udsendelser i reportage- eller montageform.

 • 4) Satire.

 • 5) Sportsnyheder.

Krav til musik
§ 6

Såfremt der udsendes musik, skal radiokanalen have en bred musikprofil.

Stk. 2 Den daglige andel af musik i programfladen må i tidsrummet kl. 06-18 maksimalt udgøre 20 procent. I tidsrummet kl. 18-24 må musikandelen udgøre op til 65 procent. I tidsrummet kl. 00-06 må musikandelen udgøre op til 55 procent.

Stk. 3 Musik må i tidsrummet kl. 06-24 alene udsendes i relation til værtsbårne programmer. Der må således i dette tidsrum ikke udsendes rene musikprogrammer eller anvendes automatiseret musikudvælgelse.

Krav til nyproduktion
§ 7

Tilladelseshaver skal producere mindst 90 timers nyproduktion pr. uge. Ved nyproduktion forstås programmer, der ikke tidligere har været gjort tilgængelige.

Stk. 2 Enkeltindslag og redigerede sammendrag, herunder programmer bestående af udsnit og/eller sammendrag af allerede udsendte programmer, medregnes som nyproduktion.

Stk. 3 Sammendrag tæller ikke med ved opfyldelsen af minimumskravene til public service-programindholdet, jf. § 5.

Stk. 4 Sponsorkrediteringer medregnes ikke som nyproduktion.

Kapitel 4 Distribution af indhold
Lineær tilrådighedsstillelse
§ 8

Public service-programindholdet skal stilles til rådighed lineært via én radiokanal.

Stk. 2 Radiokanalen skal distribueres via DAB. I en periode på op til to måneder efter programvirksomhedens start kan distribution dog finde sted alene i form af en internetbaseret tjeneste.

Stk. 3 Radiokanalen skal være landsdækkende, hvorfor det ikke er tilladt at opdele sendefladen geografisk. Et givent program skal derfor udsendes samtidig i hele tilladelseshaverens sendeområde via DAB. Dette gælder tillige for eventuel distribution via internettet og eventuelle øvrige benyttede platforme med lineær distribution.

Øvrig tilrådighedsstillelse
§ 9

Public service-programindhold, der stilles til rådighed via radiokanalen, kan i tilladelsesperioden også stilles til rådighed via en internetbaseret tjeneste i form af

 • 1) tilrådighedsstillelse som paralleludsendelse i streaming-format,

 • 2) tilrådighedsstillelse on demand i streaming-format (catch up radio), og

 • 3) tilrådighedsstillelse som podcast (on demand download af hele programmer).

Stk. 2 Tilladelseshaver kan producere programmer, der alene stilles til rådighed som podcast efter stk. 1, nr. 3, så længe tilladelsens øvrige krav til programvirksomheden er overholdt.

Stk. 3 Public service-programindhold kan stilles til rådighed via øvrige relevante platforme og internetbaserede tjenester, så længe tilladelsens øvrige krav til programvirksomheden er overholdt.

Stk. 4 Tilrådighedsstillelse efter stk. 1-3 kan ske efter bortredigering af musik, såfremt tilladelseshaver ikke har rettigheder til denne tilrådighedsstillelse.

Stk. 5 Produktion og tilrådighedsstillelse af programindhold efter stk. 1-3 betragtes som en del af den samlede public service-virksomhed.

Adgang til brugerbetaling for public service-programindhold
§ 10

Tilrådighedsstillelse af public service-programindhold efter § 9, stk. 1-3, skal ske gratis i en periode af mindst 14 dages varighed regnet fra førstegangsudsendelse. Herefter kan tilladelseshaver opkræve brugerbetaling for adgang til indholdet.

Stk. 2 Ved førstegangsudsendelse, jf. stk. 1, forstås første gang programindhold gøres tilgængeligt.

Stk. 3 Eventuelle indtægter, der hidrører fra tilrådighedsstillelse af programindholdet, herunder fra brugerbetaling, jf. stk. 1, samt eventuel betaling for retransmission pr. kabel mv., betragtes som indtægter, der er knyttet til public service-programvirksomheden og skal medgå til finansieringen af public service-virksomheden.

Kapitel 5 Øvrige tilladelsesvilkår
Salg af sendetid
§ 11

Tilladelseshaveren må ikke sælge sendetiden.

Anden virksomhed
§ 12

Tilladelseshaver kan uanset § 4 drive anden virksomhed i tilknytning til public service-programvirksomheden med henblik på udnyttelse af tilladelseshaverens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v.

Reklamer og sponsorerede programmer
§ 13

Sponsorerede programmer m.v. kan indgå i programvirksomheden efter de til enhver tid gældende regler i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed herom. Reklamer kan ikke indgå i programvirksomheden.

Stk. 2 Tilladelseshavers hjemmeside kan indeholde reklamer.

Stk. 3 Eventuelle indtægter, der hidrører fra reklamer og sponsorerede programmer, jf. stk. 1 og 2, betragtes som indtægter, der er knyttet til public service-programvirksomheden og skal medgå til finansieringen af public service-virksomheden.

Udlægning af programmer
§ 14

Tilladelseshaver skal som minimum afsætte 10 pct. af programbudgettet for de programmer, der ikke er nyhedsprogrammer, til indkøb fra eksterne producenter og tilvejebringelse ved entreprise.

Stk. 2 Til opfyldelse af kravet kan programmer produceres som co-produktioner mellem tilladelseshaver og de eksterne producenter. Co-produktioner medregnes ved opgørelsen af opfyldelse af kravet proportionalt med tilladelseshavers finansieringsandel.

Beredskabsmeddelelser
§ 15

Tilladelseshaver skal sende beredskabsmeddelelser i henhold til bestemmelser i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed eller bestemmelser fastsat i medfør af loven herom.

Forhold vedrørende eventuel lukning eller ændring af DAB-sendenettet
§ 16

Ved en eventuel lukning af DAB-sendenettet i tilladelsesperioden, skal tilladelseshaveren uden kompensation acceptere, at DAB-sendemulighederne bortfalder fra det givne tidspunkt.

Stk. 2 Tilladelseshaveren må uden kompensation acceptere eventuelle andre ændringer end de i stk. 1, nævnte i relation til sendemuligheder og signaler m.v., herunder overgang til anden standard for digital radio.

Kapitel 6 Udbud og ansøgningsprocedure
§ 17

Programtilladelsen tildeles af Radio- og tv-nævnet efter udbud i form af en skønhedskonkurrence med et priselement.

Stk. 2 Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene i udbudsmaterialet.

§ 18

Radio- og tv-nævnet fastsætter de nærmere krav til udbudsproceduren og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger, hvilken dokumentation og hvilke bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for indlevering af ansøgning.

§ 19

Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger at aflyse udbuddet.

Stk. 2 Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger, eller der i øvrigt foreligger en saglig grund hertil.

Stk. 3 Radio- og tv-nævnet er berettiget til at foretage ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen eller udbudsmaterialet i øvrigt inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger.

Kapitel 7 Krav til ansøger
§ 20

Ansøger skal på ansøgningstidspunktet være etableret som en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste formål er at drive den udbudte radiokanal.

§ 21

Tilladelse i henhold til § 1 kan ikke meddeles DR, tilladelseshaver til den fjerde FM-kanal eller evt. deltagerne i et konsortium bag denne kanal med en ejerandel over 10 pct. Hverken DR, tilladelseshaver til den fjerde FM-kanal eller evt. deltagerne i et konsortium bag denne kanal med en ejerandel over 10 pct. må have kontrol over eller bestemmende indflydelse i den selvstændige juridiske enhed, jf. § 20, eller virksomheder, der har kontrol over eller bestemmende indflydelse i enheden.

Kapitel 8 Krav til indholdet af ansøgningen
Programplaner
§ 22

Ansøger skal i sin ansøgning redegøre for sine programplaner.

Stk. 2 Ansøger skal i sin ansøgning beskrive følgende delelementer:

 • 1) Planerne for den selvstændige nyheds- og aktualitetsredaktion, jf. § 3, stk. 2. Herunder skal ansøger redegøre for den organisatoriske og redaktionelle kapacitet i forhold til at producere originale nyheder og aktualitetsudsendelser fra henholdsvis hele Danmark og udlandet.

 • 2) Planlagte konkrete tiltag angående udsendelse af programmer (dog ikke nyhedsprogrammer) med værter, som har klart deklarerede holdninger/værdier.

 • 3) Hvorvidt og i hvilket omfang, der er planlagt nyhedsprogrammer ud over minimumskravene i § 5, stk. 1, nr. 1.

 • 4) Hvordan der arbejdes systematisk med programudvikling m.v. Til dokumentation heraf skal ansøger beskrive, hvorvidt og på hvilken måde radiokanalen løbende gentænker fortælleformer, journalistik, programformater, teknologi, lytterinddragelse og produktionssamarbejder.

 • 5) Konkrete tiltag med henblik på at sikre inddragelse af lyttere som en aktiv del af programfladen både i enkelte programmer og generelt.

 • 6) Planerne for distribution og tilrådighedsstillelse, jf. §§ 8 og 9, herunder særligt distribution via en brugervenlig og dynamisk hjemmeside samt eventuelle øvrige internetbaserede indholdstjenester.

 • 7) Konkrete tiltag med henblik på at sikre, understøtte og fremdrive nye talenter blandt programmedarbejdere.

 • 8) Planerne for formidling af kulturnyheder og kulturprogrammer, jf. § 5, stk. 1, nr. 2 og 3.

 • 9) Planerne for tilrettelæggelse af debatprogrammer ud fra fastlagte temaer, samt procedurer der giver mulighed for fleksibilitet i forhold til særlige aktuelle temaer, jf. § 5, stk. 2, nr. 2.

 • 10) Planerne i forhold til eventuel udsendelse af musik, jf. § 6, og for formidlingen af musik med historisk og faglig viden, herunder hvordan musikken udvælges redaktionelt og indgår i en fortælleteknisk sammenhæng med indholdet i programmerne, samt for formidlingen af musik med faglig viden af værter og/eller programmedarbejdere med relevant uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig baggrund.

 • 11) Planerne for at satire fremstår som et markant element inden for tilladelseshavers programprofil, jf. § 5, stk. 2, nr. 4.

Stk. 3 Organisatorisk og redaktionel kapacitet i henhold til stk. 2, nr. 1, kan bestå i

 • 1) egne korrespondenter med journalistisk baggrund,

 • 2) egne interne, redaktionelle medarbejdere med journalistisk baggrund,

 • 3) leveranceaftaler med andre foretagenders korrespondenter med journalistisk baggrund,

 • 4) freelance-korrespondenter (”stringers”), og

 • 5) øvrige redaktionelle freelance-medarbejdere.

Økonomiske og organisatoriske forhold
§ 23

Ansøger skal redegøre for sine økonomiske og organisatoriske forhold, herunder for ledelsen, ansatte og ejerkredsen, samt hvorledes adskillelse fra andre selskaber eller lignende er sikret, jf. § 4.

§ 24

Ansøger skal fremlægge en plan for driften, der dækker hele tilladelsesperioden.

Stk. 2 Planen for driften skal indeholde budgetoverslag for programplanerne, jf. §§ 5-7 og § 22, med oplysninger om eventuelle indtægter, og om udgifter, inklusive forventning til overskud. Ved eventuelle indtægter skal det anføres, hvis der stilles med øvrige midler ud over tilskuddet til programvirksomheden i form af egne indtægter, abonnementsbetaling, reklameindtægter, medfinansiering mv. Planen skal endvidere indeholde en realistisk omkostningsfastsættelse af såvel de planlagte programmer, herunder rettighedsbetaling, som sendeomkostninger.

Stk. 3 Planen for driften skal indeholde en redegørelse for ansøgers kompetencer i relation til programplanerne, jf. §§ 5-7 og § 22. I redegørelsen skal indgå dokumenterede erfaringer med radiovirksomhed og/eller anden dokumentation for kompetencer i relation til den planlagte programvirksomhed.

§ 25

Ansøger kan basere sin virksomhed på andre enheders formåen og ressourcer, herunder eksempelvis underleverandører eller enheder, der er helt eller delvist ejet af ejerkredsen, jf. dog § 21. I givet fald skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud – med respekt for kravet om økonomisk adskillelse – kan råde over de beskrevne ressourcer og kompetencer m.v.

Medfinansiering
§ 26

Tilladelseshaver har mulighed for at stille med medfinansiering.

Tilskud
§ 27

Ansøger skal afgive et bud på det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, som ansøger vil drive kanalen for. Buddet kan maksimalt udgøre 280 mio. kr. (2019-PL). Tilskuddet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Ansøger skal i planen for driften, jf. § 24, stk. 1, oplyse om fordelingen af tilskuddet over tilladelsesperioden, idet der maksimalt kan udbetales 70 mio. kr. pr. sendeår fra programvirksomhedens start.

Bankgaranti
§ 28

Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti på 4 mio. kr. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra S&P Global på mindst A eller fra Moody’s Investors Service Limited på mindst A2.

Stk. 2 Når programtilladelsen er tildelt, vil bankgarantierne blive frigivet.

Kapitel 9 Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger
Tildelingskriterier
§ 29

Radio- og tv-nævnet udsteder programtilladelsen til den ansøger, som af nævnet vurderes at være bedst egnet til at udøve public service-programvirksomhed i form af en radiokanal med tilskud ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningerne.

Stk. 2 I vurderingen anvender Radio- og tv-nævnet følgende kriterier:

 • 1) Kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften, jf. § 24. Dette delkriterium vægter 35 procent.

 • 2) Størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, som ansøger tilbyder at kunne drive radiokanalen for, maksimalt 280 mio. kr., jf. § 27. Dette delkriterium vægter 25 procent.

 • 3) Indholdet af de i ansøgningen beskrevne programplaner, jf. § 22. Dette delkriterium vægter 40 procent.

Vurdering af ansøgninger ud fra pointskala
§ 30

Radio- og tv-nævnet opstiller for hvert af de i § 29, stk. 2, nævnte kriterier en pointskala, der anvendes ved bedømmelsen af ansøgningerne. Ved vurderingen beregnes hver ansøgers samlede antal point med anvendelse af de i § 29, stk. 2, nævnte procentvægte.

Stk. 2 Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste pointantal, foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 3 Nævnet kan indhente sagkyndig bistand fra revisorer, konsulentfirmaer eller lignende i forbindelse med sin vurdering af delkriterierne i § 29, stk. 2.

Stk. 4 Radio- og tv-nævnet lægger i vurderingen vægt på følgende:

 • 1) Kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften, herunder dokumentationen for, at ansøger besidder tilstrækkelige ressourcer og kompetencer – såvel ledelsesmæssige, medarbejdermæssige som økonomiske – til gennemførelse af planen, herunder opfyldelse af minimumskravene, jf. §§ 2-7, distribution af indhold, jf. §§ 8-10 og programplanerne, jf. § 22, gennem hele tilladelsesperioden.

 • 2) Størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, idet et lavere bud tildeles flere point end et højere bud. Radio- og tv-nævnet vil opstille en pointskala, hvor det laveste, ikke unormalt lave bud opnår maksimumpoint, og de øvrige bud opnår point gradueret efter en fastsat økonomisk ramme.

 • 3) Ansøgers bindende tilsagn om programplaner. Der gives point for programvirksomhedens indhold m.v. i henhold til de i ansøgningen beskrevne programplaner, jf. § 22, idet ansøgers planer for kulturnyheder og kulturprogrammer tillægges særlig vægt.

Stk. 5 Radio- og tv-nævnet vil ved vurderingen af størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, jf. stk. 4, nr. 2, efter forudgående partshøring afvise ansøgere, der har afgivet unormalt lave bud, som vurderes at være under et realistisk minimum til opfyldelse af de forpligtelser, der følger af tilladelsen.

Kapitel 10 Tilladelsen
Tilladelsens varighed
§ 31

Tilladelsen udstedes af Radio- og tv-nævnet og gælder fra den i ansøgningen anførte dato for programvirksomhedens start, jf. dog § 2, stk. 3, og fire år frem.

Tilladelsesvilkår
§ 32

Tilladelsesvilkårene fastsættes på baggrund af bekendtgørelsens vilkår, herunder kravene til programvirksomheden m.v., jf. §§ 5-7, som skal fremgå af udbudsmaterialet, og indholdet af ansøgningen, herunder tilsagn om programplaner m.v., jf. § 22.

Tilladelsens overholdelse
§ 33

Programvirksomheden skal i hele tilladelsesperioden udøves i overensstemmelse med tilladelsen.

Stk. 2 Kravene i henhold til tilladelsen træder i kraft fra programvirksomhedens start, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Kravene til sendetidsomfang, jf. § 5, skal være opfyldt senest 6 måneder efter programvirksomhedens start.

Kapitel 11 Ændringer af tilladelsen
Ansøgning om ændring
§ 34

Tilladelseshaver kan ansøge om Radio- og tv-nævnets forudgående godkendelse af ændringer af den konkrete opfyldelsesmåde af de elementer, som fremgår af ansøgningen, jf. § 22. Tilsvarende gælder for opfyldelsesmåden af minimumskrav til public service-programindholdet, jf. §§ 5-7.

Stk. 2 Ved vurderingen af, om en ansøgning efter stk. 1 kan imødekommes, lægger Radio- og tv-nævnet vægt på

 • 1) om danskernes brug af den i ansøgningen beskrevne opfyldelsesmåde efterfølgende er aftaget væsentligt,

 • 2) om den påtænkte nye opfyldelsesmåde på anmodningstidspunktet er så udbredt blandt danske medievirksomheder, at den må anses som tidssvarende,

 • 3) om den påtænkte nye opfyldelsesmåde på anmodningstidspunktet er så almindeligt tilgængelig for befolkningen, at den må anses som tidssvarende, og

 • 4) om formålet med den ønskede deltjeneste på anmodningstidspunktet kan anses som opfyldt mindst lige så godt ved den ændrede opfyldelsesmåde som ved den i ansøgningen beskrevne.

Stk. 3 Tilladelseshaver skal redegøre for de økonomiske konsekvenser for tilladelseshaver og for konsekvenserne for lytterne/brugerne af den påtænkte ændring, idet en eventuel besparelse for tilladelseshaver vil skulle bedømmes i henhold til § 29, stk. 2, nr. 2, og § 48.

Stk. 4 Radio- og tv-nævnet kan ud fra de i stk. 2 anførte kriterier pålægge tilladelseshaver at ændre en konkret opfyldelsesmåde i forhold til det i ansøgningen beskrevne. Nævnet kan anmode tilladelseshaver om at bidrage til oplysning af, hvorvidt kriterierne er opfyldt og til oplysning af de økonomiske konsekvenser for tilladelseshaver og konsekvenserne for lytterne/brugerne, idet en eventuel besparelse vil skulle bedømmes i henhold til § 29, stk. 2, nr. 2, og § 48. Nævnet kan ikke pålægge tilladelseshaver en ændring i opfyldelsesmåde, der samlet set over den resterende tilladelsesperiode vil medføre en væsentlig fordyrelse for tilladelseshaver.

§ 35

Radio- og tv-nævnet kan efter forudgående ansøgning godkende ændringer, der ikke er omfattet af § 34, herunder ændringer af programindholdet.

Stk. 2 Nævnet kan alene godkende ændringer af elementer som angivet i § 29, stk. 2, hvis disse ikke var væsentlige for nævnets udpegning af vinderen af udbuddet.

Stk. 3 Nævnet kan ved vurderingen af, om en ansøgning om ændring, jf. stk. 1, kan imødekommes, lægge vægt på de i § 34, stk. 2, anførte elementer.

Stk. 4 Tilladelseshaver skal redegøre for de økonomiske konsekvenser for tilladelseshaver og for konsekvenserne for lytterne/brugerne af den påtænkte ændring, idet en evt. besparelse for tilladelseshaver vil skulle bedømmes i henhold til § 29, stk. 2, og § 48.

Kapitel 12 Public service-redegørelse
§ 36

Tilladelseshaveren skal hvert år senest den 1. maj redegøre for og dokumentere det foregående års programvirksomhed og opfyldelsen af de i tilladelsen stillede krav, jf. § 32, samt for hvilke ressourcer, der er medgået til opfyldelse af forpligtelserne.

Stk. 2 Redegørelsen skal indeholde en kvantitativ opgørelse og en kvalitativ beskrivelse af de udsendte programmer, herunder redegøre for og dokumentere opfyldelse af såvel tilladelsens minimumskrav til public service-programindholdet, jf. §§ 5-7, som de krav, der følger af tilladelseshavers programplaner m.v., jf. § 22.

Stk. 3 Redegørelsen skal indeholde oplysninger om og dokumentation for fordelingen af de forskellige programtyper på sendefladen, hvordan disse er blevet anvendt af lytterne, og hvordan lytterne har vurderet programmerne. Tilladelseshaveren skal endvidere dokumentere befolkningens kendskab til og vurdering af radiokanalen.

Stk. 4 Til dokumentation af lytternes og befolkningens vurdering m.v. af radiokanalen, jf. stk. 3, anvendes skemaerne i bilag 2. Radio- og tv-nævnet kan efter forudgående ansøgning godkende ændringer i skemaerne. Radio- og tv-nævnet lægger ved sin bedømmelse heraf bl.a. vægt på muligheden for at sammenligne undersøgelser gennemført i tilladelsesperiodens forskellige år, ligesom nævnet lægger vægt på eventuelle uhensigtsmæssige ændringer i forhold til den opfyldelse af mål for kvalitetsvurdering, hvorved tilladelseshaver kan opnå øget afkast på investeret kapital.

Stk. 5 Med henblik på tilladelseshaverens dokumentation af programvirksomheden skal tilladelseshaver have adgang til og anvende officielle, brancheanerkendte lyttermålinger.

Stk. 6 Radio- og tv-nævnet kan på baggrund af redegørelsen bl.a. stille krav om, at tilladelseshaveren tilpasser sin programvirksomhed med henblik på at sikre overholdelse af tilladelsens krav om programindhold, herunder programkvalitet.

Stk. 7 Tilladelseshaveren skal opbevare udsendelser og programoversigter, indtil nævnet har godkendt public service-regnskab og regnskab, jf. § 48.

Kapitel 13 Tilskud
§ 37

Det årlige tilskud til programvirksomheden, jf. tilladelseshaverens ansøgning, jf. § 27 og § 29, stk. 2, nr. 2, udbetales forskudsvis med en fjerdedel hvert kvartal hver den 1. i den første måned af hvert kvartal.

Stk. 2 Tilskud kan tidligst udbetales i november 2019.

Stk. 3 Tilbagebetaling af tilskud efter opgørelsen, jf. § 48, samt tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud i forbindelse med tilbagelevering eller inddragelse af tilladelsen, jf. § 51, stk. 1 og 2, skal ske uden ophold.

Stk. 4 De pålagte public service-forpligtelser og det udbetalte tilskud er omfattet af Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (2012/21/EU).

Kapitel 14 Krav til regnskab og afrapportering
Regnskabsaflæggelse
§ 38

Tilladelseshaver skal aflægge årligt regnskab for virksomheden. Regnskabet skal opfylde kravene til regnskaber for virksomheder, der skal føre særskilte regnskaber, jf. artikel 1, stk. 2, og artikel 4 i direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, uanset om tilladelseshaver er omfattet af direktivets artikel 5, stk. 2.

Stk. 2 Tilladelseshaver opbevarer i løbet af overdragelsesperioden og i mindst 10 år fra udløbet af overdragelsesperioden alle oplysninger, der måtte være nødvendige for at fastslå, om det tilskud, der er ydet, er forenelig med Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (2012/21/EU).

Public service-virksomhed og anden virksomhed
§ 39

Tilladelseshaver skal for samtlige aktiviteter foretage en vurdering af, om der er tale om public service-virksomhed eller anden virksomhed.

Stk. 2 Til public service-virksomhed henregnes den virksomhed, der er omfattet af denne bekendtgørelse og tilladelsen til at drive public service-programvirksomhed i form af en radiokanal.

Stk. 3 Til anden virksomhed henregnes den virksomhed, som tilladelseshaveren udbyder med henblik på at udnytte tilladelseshaverens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v., jf. § 12.

Stk. 4 Anden virksomhed kan udøves i eget regi og/eller i en anden selvstændig juridisk enhed.

Stk. 5 Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende stk. 1-4 skal forelægges Radio- og tv-nævnet.

Regnskabsmæssig adskillelse
§ 40

Tilladelseshaver skal som en del af årsregnskabet offentliggøre et særskilt regnskab for public service-virksomheden og et særskilt regnskab for anden virksomhed.

Stk. 2 De særskilte regnskaber opstilles efter samme principper som det samlede årsregnskab og skal afstemmes med dette.

Stk. 3 Udarbejdelse af særskilte regnskaber sker første gang på grundlag af selskabets åbningsbalancer for henholdsvis public service-virksomheden og anden virksomhed. Åbningsbalancerne revideres af selskabets revisor. Efterfølgende særskilte regnskaber udarbejdes med udgangspunkt heri.

Stk. 4 Såfremt tilladelseshaver etablerer dattervirksomheder eller associerede virksomheder med henblik på udøvelse af anden virksomhed, jf. § 12, kan der udarbejdes koncernregnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser herom. Koncernregnskabet revideres af selskabets revisor.

§ 41

Tilladelseshavers regnskabssystemer skal tilrettelægges, så det er muligt at henføre omkostninger og indtægter samt balanceposter til henholdsvis public service-virksomhed og anden virksomhed.

Udveksling af ydelser
§ 42

Udveksling af ydelser m.v. mellem henholdsvis public service-virksomhed og anden virksomhed inden for den enkelte virksomhed kan ske ved omkostningsfordeling, jf. § 43.

Stk. 2 Udveksling af ydelser m.v. kan ligeledes ske til markedspris. Det vil sige til den pris, hvortil ydelsen afsættes til tredjepart, jf. § 44. Er der tale om en ydelse m.v., der ikke afsættes til tredjepart, skal prisen mindst give dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger samt en rimelig avance ved ydelsen m.v.

Fordeling af indtægter og omkostninger
§ 43

Tilladelseshaver skal ved fordeling af indtægter og omkostninger på henholdsvis public service-virksomhed og anden virksomhed i det omfang, der ikke sker intern afregning til markedspris mellem de to former for virksomhed, anvende en almindeligt anerkendt metode til fordeling af såvel indtægter som de fulde omkostninger på de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder.

Stk. 2 Indtægts- og omkostningsfordeling på de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder under henholdsvis public service-virksomhed og anden virksomhed foretages med baggrund i regnskabskontering, transaktionsregistrering, tidsstudier, statistik, stikprøver og/eller skøn. Fordelingen skal resultere i et retvisende billede af indtægter og udgifter/ressourceforbrug forbundet med de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder under henholdsvis public service-virksomhed og anden virksomhed.

Stk. 3 Henføring af omkostninger og indtægter skal ske i overensstemmelse med betingelserne i Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (2012/21/EU).

Prisfastsættelse for varer eller tjenesteydelser
§ 44

Prisen for den enkelte vare eller tjenesteydelse, som tilladelseshaver afsætter som led i deres anden virksomhed, skal fastsættes på grundlag af markedsmæssige vurderinger, idet der ikke må ske konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter.

Stk. 2 Ved prisfastsættelsen skal der samtidig sikres dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger forbundet med anden virksomhed som helhed samt en rimelig avance. Ved beregningen af de langsigtede gennemsnitsomkostninger for anden virksomhed som helhed skal indgå såvel direkte som indirekte omkostninger (også på sigt) forbundet med produktionen af de varer og tjenesteydelser, der produceres eller afsættes som led i anden virksomhed.

Overførsel af kapital og materielle anlægsaktiver
§ 45

Tilladelseshaver kan overføre kapital fra public service-virksomheden til anden virksomhed, herunder anden virksomhed i selskabsform forudsat, at der ikke er tale om tilskud og forudsat, at overførslen sker på markedsøkonomiske vilkår i overensstemmelse med det markedsøkonomiske investorprincip. Kapitaloverførsel skal godkendes af bestyrelsen for den pågældende virksomhed.

Stk. 2 Overførsel af materielle anlægsaktiver mellem public service-virksomhed og anden virksomhed (herunder anden virksomhed i selskabsform), jf. stk. 1, skal ske til markedspris, dog minimum til bogført værdi.

Redegørelse for henregning af aktiviteter til public service-virksomhed og anden virksomhed
§ 46

Tilladelseshaver skal til enhver tid over for Radio- og tv-nævnet kunne redegøre for, hvilke konkrete aktiviteter der henregnes som public service-virksomhed, og hvilke konkrete aktiviteter der henregnes som anden virksomhed.

Stk. 2 Tilladelseshaver skal endvidere kunne dokumentere de anvendte principper for omkostningsfordeling og prisfastsættelse, herunder at principperne er i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse af 20. december 2011 om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (2012/21/EU).

Rimelig fortjeneste
§ 47

Regnskabet, der hvert år senest den 1. maj skal indsendes til Radio- og tv-nævnet, skal indeholde en særskilt opgørelse af overskuddet i forhold til reglerne om rimelig fortjeneste m.v., jf. § 48. Fortjenesten skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter (herunder tilskuddet og anden direkte og indirekte støtte til tilladelseshaver) fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås refusion af tilladelseshavers udgifter, eller at andre afholder omkostninger for tilladelseshaver. Alle beløb opgøres eksklusiv moms.

Stk. 2 Regnskabet og opgørelsen af tilskudsgrundlaget skal opfylde følgende krav:

 • 1) Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne kontroller, der sikrer, at alle relevante poster medtages i opgørelsen af fortjenesten. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at alle leverancer m.v. (herunder mellem koncernforbundne selskaber) sker til markedspris, og at der sker en korrekt fordeling af indtægter og udgifter.

 • 2) En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori revisoren erklærer, at de nævnte principper for opgørelsen af tilskudsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at de ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende i hele perioden.

Stk. 3 Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage kontrol af opgørelsen af tilskudsgrundlaget ved egen revisor. Tilladelseshaver skal i så fald give Radio- og tv-nævnets egen revisor de oplysninger, som revisor anser for nødvendige for at bedømme opgørelsen.

Godkendelse af opgørelse og eventuelt overskud
§ 48

På grundlag af den årlige public service-redegørelse, jf. § 36, og det årlige regnskab, jf. §§ 38-47, godkender Radio- og tv-nævnet tilladelseshavers opgørelse, herunder af eventuelt overskud, jf. bilag 3. Radio- og tv-nævnet godkender herunder

 • 1) tilladelseshavers rimelige fortjeneste, jf. bilag 3,

 • 2) tilladelseshavers eventuelle afkast på grund af produktudvikling, jf. bilag 3,

 • 3) tilladelseshavers overførsel af eventuelle overskud fra driften til efterfølgende regnskabsår, jf. bilag 3, og

 • 4) tilladelseshavers tilbagebetaling af eventuelt overskud ved virksomheden, jf. bilag 3.

Stk. 2 Såfremt tilladelseshaver ikke opfylder sine programforpligtelser m.v., skal tilladelseshaver tilbagebetale de hermed forbundne, beregnede besparelser, jf. bilag 3, tillagt 15 procent.

Kapitel 15 Overdragelse af tilladelsen
§ 49

Tilladelsen kan overdrages, hvis tilladelseshaver forinden overdragelsen har indhentet Radio- og tv-nævnets godkendelse heraf.

Stk. 2 Radio- og tv-nævnet kan af tilladelseshaver kræve de oplysninger, som nævnet skønner nødvendige for en stillingtagen til, om vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter overdragelsen.

Stk. 3 Overdragelser efter stk. 1, omfatter også indirekte overdragelser, herunder overdragelser af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer i, hvem der har kontrol over eller bestemmende indflydelse i tilladelseshaver.

Kapitel 16 Tilsyn og sanktioner
§ 50

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomheden.

Stk. 2 Tilladelsen kan i henhold til radio- og fjernsynsloven inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis tilladelseshaveren

 • 1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne,

 • 2) tilsidesætter radio- og fjernsynslovens bestemmelser om opbevaring af programkopier eller pålæg, der er meddelt herom,

 • 3) tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på,

 • 4) tilsidesætter pålæg meddelt efter radio- og fjernsynslovens bestemmelser om udsendelse af meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen,

 • 5) i forbindelse med udbuddet og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger,

 • 6) gennemfører væsentlige ændringer, der ikke er godkendt i overensstemmelse med §§ 34 og 35, eller

 • 7) ikke udnytter tilladelsen, eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden.

Kapitel 17 Ophør af tilladelsen
§ 51

Tilladelseshaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tv-nævnet forpligtet til at tilbagebetale eventuelt for meget udbetalt tilskud. Det vil sige den forholdsmæssige del af det kvartalsvist udbetalte tilskud, der dækker perioden fra tilbageleveringen.

Stk. 2 Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet, jf. § 50, stk. 2, er tilladelseshaveren forpligtet til at tilbagebetale eventuelt for meget udbetalt tilskud, det vil sige den forholdsmæssige del af det kvartalsvist udbetalte tilskud, der dækker perioden fra inddragelsen.

Stk. 3 Public service-redegørelse, regnskab og opgørelse, jf. §§ 36 og 38-47 skal indsendes til Radio og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen, jf. stk. 1 og 2. Indbetaling af skyldige beløb, skal ske senest samtidig med indsendelse af regnskabet.

Stk. 4 Alle rettigheder til det programarkiv, der frembringes af tilladelseshaveren i tilladelsesperioden, tilhører tilladelsesindehaveren. Dette begrænser ikke de pligter, der påhviler tilladelsesindehaveren efter programtilladelsen i øvrigt.

Kapitel 18 Ikrafttræden
§ 52

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juli 2019.