Bekendtgørelse om udbetaling af løntilskud til private arbejdsgivere, der ansætter elever i uddannelsessporet erhvervsgrunduddannelse efter lov om forberedende grunduddannelse (egu-løntilskudsordningen)

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 89 af 25. januar 2021

I medfør af tekstanmærkning nr. 266, stk. 1, ad 20.52.03. til § 20 på finansloven for finansåret 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Løntilskud
§ 1

Ved private arbejdsgivere forstås i denne bekendtgørelse virksomheder, organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgifter er dækket med mindre end 50 pct. offentlige tilskud.

§ 2

Det er en betingelse for udbetaling af løntilskud, at elevens ansættelsesforhold har været omfattet af en eller flere praktikaftaler, der opfylder kravene til en praktikaftale indgået efter lov om forberedende grunduddannelse, at den skriftlige aftale er indgået i perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. december 2020, og at aftalen er påbegyndt senest tre måneder efter, at den er indgået.

Beregning, ansøgning og udbetaling
§ 3

Løntilskud udbetales, når en praktikperiode er gennemført i overensstemmelse med praktikaftalen.

Stk. 2 Der udbetales dog løntilskud for en afbrudt praktikperiode, hvis

  • 1) afbrydelsen tidligst er sket efter fire ugers praktik i den pågældende praktikperiode og

  • 2) afbrydelsen er begrundet i, at eleven skal begynde på en anden kompetencegivende uddannelse.

Stk. 3 Løntilskud for en afbrudt praktikperiode udbetales uanset bestemmelserne i stk. 2, hvis arbejdsgiveren godtgør eller på tro og love erklærer, at afbrydelsen er sket af årsager, som ikke kan henregnes til arbejdsgiverens forhold.

§ 4

Løntilskud beregnes og udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på grundlag af indberetning af oplysninger om uddannelsesplaner, forløbsplaner, praktikaftaler og afsluttede virksomhedspraktikforløb til det af Børne- og Undervisningsministeriets godkendte studieadministrative system, som institutionen for forberedende grunduddannelse har valgt at benytte til registrering af disse oplysninger.

Stk. 2 I særlige tilfælde kan der, efter aftale med Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, anvendes blanketter til indberetning af praktikaftaler.

Stk. 3 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag beregner løntilskud til de berettigede private arbejdsgivere på grundlag af det samlede antal praktikdage i den enkelte elevs uddannelse opgjort som det antal kalenderdage, der er indgået i den gennemførte henholdsvis afbrudte praktikperiode, jf. § 3. Antallet af praktikdage i hver praktikperiode opgøres som antallet af kalenderdage fra praktikperiodens begyndelsesdag til dens afslutningsdag. Hvis en kalenderdag indgår i flere praktikperioder, bliver den pågældende kalenderdag delt ligeligt mellem de berettigede arbejdsgivere.

Stk. 4 Løntilskud udgør op til 81.252 kr. pr. elev i erhvervsgrunduddannelsessporet på forberedende grunduddannelse. En arbejdsgivers løntilskud for en praktikperiode beregnes som 333 kr. multipliceret med det opgjorte antal praktikdage, jf. stk. 3. Løntilskud udbetales kun for de praktikdage, der ligger i perioden 1. maj 2020 – 31. december 2020. Der kan derfor højst udbetales løntilskud for en samlet praktikuddannelsestid på 244 praktikdage i en elevs samlede erhvervsgrunduddannelse, regnet fra uddannelsens begyndelsesdag.

Stk. 5 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag udbetaler løntilskuddet til arbejdsgiverens Nemkonto.

Stk. 6 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag sender et udbetalingsbrev til arbejdsgiverens e-boks med oplysning om, hvad løntilskuddet vedrører. Oplysninger om udbetalingerne, og hvordan de er beregnet, vil fremgå af Virk.dk.

Ikrafttræden
§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for udbetaling af løntilskud for praktikaftaler under erhvervsgrunduddannelsessporet på forberedende grunduddannelse, der er indgået i perioden fra den 1. maj 2020 til og med den 31. december 2020.