Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 33

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1261 af 30. oktober 2023

§ 33

Et medlem skal have belagt måneden med mindst 7,4 timer pr. dag, hvis medlemmet er fuldtidsforsikret, og med mindst 6 timer pr. dag, hvis medlemmet er deltidsforsikret, når medlemmet

  • 1) er syg, medmindre medlemmet modtager dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. § 6,

  • 2) holder fri for egen regning,

  • 3) holder egen optjent ferie,

  • 4) holder ferie med feriedagpenge,

  • 5) overgår til efterløn eller udtræder af efterlønsordningen,

  • 6) i øvrigt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet,

  • 7) ikke har opnået ret til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 1, 2 og 8,

  • 8) er omfattet af karensperioden i lovens § 54 eller en karensperiode i lovens § 63, stk. 2, eller

  • 9) er omfattet af udelukkelsen fra ret til dagpenge som følge af manglende ophør med en virksomhed, hvor medlemmet har erklæret på tro og love ikke at drive virksomheden, jf. lovens § 55, stk. 4, nr. 7.

Stk. 2 Den tekniske belægning i stk. 1 fratrækkes antallet af timer, som medlemmet får fradrag for efter kapitel 4, og G-dage efter § 34, og som kan henføres til den samme dag, jf. dog stk. 4.

Stk. 3 For perioder, hvor medlemmet ikke er tilmeldt jobcentret og perioder, hvor medlemmets dagpengekort er belagt med tekniske belægninger efter stk. 1, nr. 5-9, opgøres fradraget for de tekniske belægninger samlet for hver måned og nedskrives med antallet af timer, som medfører fradrag i dagpengene efter kapitel 3 og 4 samt G-dage efter § 34.

Stk. 4 Medvirker et medlem ikke til placeringen af de timer, der skal ske en efterregulering for efter § 9, skal antallet af timer dog ikke trækkes fra i de tekniske belægninger efter stk. 1.