14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Et medlem skal have belagt måneden med mindst 7,4 timer pr. dag, hvis medlemmet er fuldtidsforsikret, og med mindst 6 timer pr. dag, hvis medlemmet er deltidsforsikret, når medlemmet

  • 1) er syg, medmindre medlemmet modtager dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. § 6,

  • 2) holder fri for egen regning,

  • 3) holder egen optjent ferie,

  • 4) holder ferie med feriedagpenge,

  • 5) overgår til efterløn eller udtræder af efterlønsordningen,

  • 6) i øvrigt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet,

  • 7) ikke har opnået ret til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 1, 2 og 8,

  • 8) er omfattet af karensperioden i lovens § 54 eller en karensperiode i lovens § 63, stk. 2, eller

  • 9) er omfattet af udelukkelsen fra ret til dagpenge som følge af manglende ophør med en virksomhed, hvor medlemmet har erklæret på tro og love ikke at drive virksomheden, jf. lovens § 55, stk. 4, nr. 7.

•••

Stk. 2 For virksomheder, der har aftaler, hvor ferien opgøres i timer, og hvor feriebetalingen udbetales under midlertidig arbejdsfordeling, jf. lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, udgør den tekniske belægning for ferie, et timetal, som svarer til feriebetalingen for feriedagene.

•••

Stk. 3 Den tekniske belægning i stk. 1 fratrækkes antallet af timer, som medlemmet får fradrag for efter kapitel 4, og antallet af timer, der er sket belægning for G-dage efter § 36, og som kan henføres til den samme dag, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 4 Medvirker et medlem ikke til placeringen af de timer, der skal ske en efterregulering for efter § 10, skal antallet af timer dog ikke trækkes fra i de tekniske belægninger efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside