14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge Kapitel 6

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Kapitel 6

Løbende karens ved manglende beskæftigelse

§37 Ved »karens« i dette kapitel forstås, at der skal ske en nedsættelse af medlemmets dagpenge.

Stk. 2 Ved »4-måneders-periode« i dette kapitel forstås fire sammenhængende kalendermåneder.

Stk. 3 Ved »karensmåneden« i dette kapitel forstås den sidste måned i en 4-måneders-periode eller en forlænget 4-måneders-periode, jf. § 38, stk. 3-5.

§38 Et medlem pålægges karens ved udløbet af hver 4-måneders-periode, jf. dog stk. 3-7 og §§ 39 og 40.

Stk. 2 Den første 4-måneders-periode regnes fra og med den måned, hvor medlemmet bliver indplaceret i en dagpengeperiode, jf. § 55, stk. 1, i loven. Ved udløbet af en 4-måneders-periode begynder en ny 4-måneders-periode, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 3 4-måneders-perioden forlænges med antallet af kalendermåneder, for hvilke medlemmet for hele eller en del af måneden har modtaget

  • 1) sygedagpenge efter lov om sygedagpenge,

  • 2) dagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, eller

  • 3) støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Stk. 4 Uanset stk. 3 kan der ikke ske forlængelse med en kalendermåned, hvis medlemmet for hele eller en del af måneden har modtaget dagpenge, bortset fra dagpenge udbetalt efter § 62, stk. 3, i loven.

Stk. 5 4-måneders-perioden forlænges med antallet af kalendermåneder, hvor medlemmet i hele måneden har deltaget i tilbud om en erhvervsuddannelse som led i et uddannelsesløft efter § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 6 I tilfælde, hvor 4-måneders-perioden forlænges, jf. stk. 3-5, pålægges karens ved udløbet af den forlængede 4-måneders-periode, og en ny 4-måneders-periode begynder ved udløbet af den forlængede 4-måneders-periode.

Stk. 7 Hvis et medlem optjener ret til en ny dagpengeperiode, jf. § 55, stk. 1, i loven, begynder en ny 4-måneders-periode fra og med den måned, hvor medlemmet bliver indplaceret i dagpengeperioden på ny, og der pålægges ikke karens for en eventuel ikke-afsluttet forudgående 4-måneders-periode.

§39 Et medlem pålægges ikke karens, hvis medlemmet for 4-måneders-perioden eller den forlængede 4-måneders-periode, jf. § 38, stk. 3-5,

  • 1) som fuldtidsforsikret lønmodtager har fået indberettet mere end 148 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister, eller

  • 2) som deltidsforsikret lønmodtager har fået indberettet mere end 97 løntimer i henhold til lov om et indkomstregister.

Stk. 2 Ved opgørelse af løntimer, jf. stk. 1, medregnes løntimer, som kan medregnes til den fleksible genoptjening af dagpengeretten, jf. § 23, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.

Stk. 3 I tilfælde, hvor løntimer er indberettet for en periode, der delvist går henover start- og slutdatoen for en 4-måneders-periode, sker placeringen af løntimer og indkomst på baggrund af medlemmets oplysninger.

Stk. 4 Ved opgørelse af løntimer, jf. stk. 1, medregnes de løntimer, som medlemmet har oplyst for perioder, for hvilke der ikke er indberettede oplysninger om løntimer og indkomst i indkomstregisteret, jf. § 2, stk. 3.

Stk. 5 Hvis der efter en samkøring med indkomstregisteret, jf. § 8, er forskel på medlemmets oplysninger, jf. stk. 4, og oplysningerne om løntimer i indkomstregisteret, og forskellen har betydning for, om medlemmet skulle have haft en karens eller ej for 4-måneders-perioden, skal der ske en efterregulering af karens. Det samme gælder, hvis oplysningerne i indkomstregisteret ændres efter tidspunktet for en eventuel regulering. § 10, stk. 3 og 4, finder anvendelse.

Stk. 6 En efterregulering af karens efter stk. 5 skal ske i dagpengene for den førstkommende måned, som medlemmet modtager dagpenge for.

§40 Et medlem pålægges ikke karens, hvis medlemmet ikke modtager dagpenge for karensmåneden.

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal et medlem pålægges karens, hvis medlemmet i hele eller en del af karensmåneden har modtaget førtidspension efter lov om social pension, har deltaget i tilbud om ansættelse med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller har afviklet karantæne efter loven.

§41 For et medlem, som pålægges karens, jf. §§ 38-40, skal der ske en nedsættelse af dagpengene med et beløb svarende til 1 dags dagpenge for medlemmet efter § 48 i loven, jf. §§ 47 og 70 i loven.

Stk. 2 Nedsættelsen sker ved udbetalingen af dagpenge for karensmåneden.

Stk. 3 Hvis medlemmet ikke får udbetalt dagpenge i karensmåneden, skal nedsættelsen ske i de førstkommende dagpenge, som medlemmet modtager.

Stk. 4 Nedsættelsen efter stk. 2 og 3 sker som et kronefradrag, der svarer til medlemmets dagpengesats ved udgangen af karensmåneden, i de dagpenge, medlemmet i øvrigt har ret til.

Stk. 5 En nedsættelse efter stk. 3, som ikke er afviklet, bortfalder, når medlemmet bliver indplaceret i en ny dagpengeperiode efter § 55, stk. 1, i loven.

profile photo
Profilside