14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge og bygger på bekendtgørelse nr. 1701 af 19. august 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

Kapitel 5

Tekniske belægninger

§33 Et medlem skal have belagt måneden med mindst 7,4 timer pr. dag, hvis medlemmet er fuldtidsforsikret, og med mindst 6 timer pr. dag, hvis medlemmet er deltidsforsikret, når medlemmet

  • 1) er syg, medmindre medlemmet modtager dagpenge under de første 14 dages sygdom, jf. § 6,

  • 2) holder fri for egen regning,

  • 3) holder egen optjent ferie,

  • 4) holder ferie med feriedagpenge,

  • 5) overgår til efterløn eller udtræder af efterlønsordningen,

  • 6) i øvrigt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet,

  • 7) ikke har opnået ret til dagpenge, jf. lovens § 53, stk. 1, 2 og 8,

  • 8) er omfattet af karensperioden i lovens § 54 eller en karensperiode i lovens § 63, stk. 2, eller

  • 9) er omfattet af udelukkelsen fra ret til dagpenge som følge af manglende ophør med en virksomhed, hvor medlemmet har erklæret på tro og love ikke at drive virksomheden, jf. lovens § 55, stk. 4, nr. 7.

Stk. 2 For virksomheder, der har aftaler, hvor ferien opgøres i timer, og hvor feriebetalingen udbetales under midlertidig arbejdsfordeling, jf. lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19, udgør den tekniske belægning for ferie, et timetal, som svarer til feriebetalingen for feriedagene.

Stk. 3 Den tekniske belægning i stk. 1 fratrækkes antallet af timer, som medlemmet får fradrag for efter kapitel 4, og antallet af timer, der er sket belægning for G-dage efter § 36, og som kan henføres til den samme dag, jf. dog stk. 3.

Stk. 4 Medvirker et medlem ikke til placeringen af de timer, der skal ske en efterregulering for efter § 10, skal antallet af timer dog ikke trækkes fra i de tekniske belægninger efter stk. 1.

§34 Ved udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge under en kollektiv ferielukning frem til den 30. september 2020 medfører dage, hvor der har været afholdt ferie efter § 3, stk. 5, i lov om lønmodtageres retsstilling ved lønkompensation af virksomheder i forbindelse med COVID-19, fradrag i dagpengene. Tilsvarende gælder, hvis der er udbetalt feriedagpenge, der er optjent til afholdelse i perioden 1. maj-31. august 2020.

Stk. 2 Fradraget for feriedagene udgør 7,4 timer pr. dag, hvis medlemmet er fuldtidsforsikret, og 6 timer pr. dag, hvis medlemmet er deltidsforsikret.

§35 Et medlem, der deltager i en midlertidig arbejdsfordeling etableret efter lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 i en del af en kalendermåned, skal have belagt dagpengekortet med 7,4 timer for fuldtidsforsikrede og 6 timer for deltidsforsikrede pr. dag i den periode, hvor medlemmet ikke er tilmeldt jobcentret. Tekniske belægninger efter 1. pkt. opgøres samlet for den periode, hvor medlemmet ikke er tilmeldt jobcentret og nedskrives med antallet af timer, som medlemmet får fradrag for efter kapitel 4 og udbetalte G-dage, jf. § 36, stk. 1 og 2, for den periode, hvor medlemmet ikke er tilmeldt jobcentret.

§36 Når et medlem har ret til betaling af dagpengegodtgørelse for en eller flere hele dage (G-dage), skal måneden belægges med 7,4 timer for hver ledighedsdag.

Stk. 2 Når et medlem har ret til betaling af dagpengegodtgørelse for en eller flere halve G-dage, skal måneden belægges med 3,7 timer for hver ledighedsdag.

Stk. 3 Uanset stk. 1 og 2 fradrages betaling af G-dage krone for krone, når et medlem har ret til betaling af G-dage som følge af en arbejdsfordeling efter lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19. Kronefradraget kan ikke være højere end medlemmets dagpenge for 7,4 timer for en hel G-dag og 3,7 timer for en halv G-dag.

profile photo
Profilside