Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2178 af 26. november 2021

Modtagelse eller betaling af gebyrer, provisioner eller naturalieydelser
§ 6

En virksomhed, der leverer anden investeringsservice eller accessorisk tjenesteydelse end dem, der er nævnt i § 3, stk. 1, må ikke i forbindelse med levering af den pågældende tjenesteydelse til kunden modtage eller betale gebyrer, provisioner eller naturalieydelser fra eller til andre end kunden eller en person, der handler på kundens vegne, jf. dog stk. 3, medmindre alle tre følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Gebyret, provisionen eller naturalieydelsen er udformet med henblik på at øge kvaliteten af den tjenesteydelse, som virksomheden yder til kunden, jf. § 7.

  • 2) Gebyret, provisionen eller naturalieydelsen ikke giver anledning til interessekonflikter med virksomhedens pligt til at handle redeligt og professionelt i overensstemmelse med kundens bedste interesse.

  • 3) Virksomheden har oplyst kunden forud for leveringen af den pågældende tjenesteydelse om gebyret, provisionen eller naturalieydelsen, jf. § 9, stk. 1, nr. 1 og 2.

Stk. 2 Virksomheden skal opfylde kravene i stk. 1, nr. 1, jf. § 7, på løbende basis, så længe denne betaler eller modtager gebyrer, provisioner eller naturalieydelser.

Stk. 3 Stk. 1 omfatter ikke gebyrer, provisioner eller naturalieydelser, som gør det muligt eller er nødvendige for virksomhedens levering af investeringsservice eller accessorisk tjenesteydelse, såsom opbevaringsgebyrer, afviklings- og vekslingsgebyrer, lovbestemte afgifter og salærer, og som på grund af deres art ikke giver anledning til interessekonflikter med virksomhedens pligt til at handle redeligt og professionelt i overensstemmelse med kundens bedste interesse.