Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2178 af 26. november 2021

§ 10

En virksomhed, der yder skønsmæssig porteføljepleje eller anden investeringsservice eller accessoriske tjenesteydelser til kunden, kan modtage analyser fra andre end kunden eller en person, der handler på kundens vegne, uden at disse betragtes som gebyrer, provisioner eller naturalieydelser omfattet af § 3, stk. 1, § 4, stk. 1 og § 6, stk. 1, i følgende tilfælde:

 • 1) Analysen betales direkte af virksomheden.

 • 2) Analysen betales fra en separat analysebetalingskonto kontrolleret af virksomheden, såfremt

  • a) analysebetalingskontoen er finansieret af et specifikt analysegebyr, der pålægges kunden, jf. § 11,

  • b) virksomheden opstiller et analysebudget, som regelmæssigt vurderes, jf. § 12,

  • c) virksomheden har ansvaret for analysebetalingskontoen, jf. dog § 13, og

  • d) virksomheden regelmæssigt vurderer kvaliteten af de købte analyser på grundlag af solide kvalitetskriterier og deres evne til at bidrage til bedre investeringsbeslutninger, jf. § 14.

Stk. 2 Benytter virksomheden en analysebetalingskonto som nævnt i stk. 1, nr. 2, skal følgende oplysninger gives til kunden:

 • 1) Oplysninger om det budgetterede beløb til analyser og størrelsen af det estimerede analysegebyr, der pålægges kunden. Oplysningerne skal gives inden leveringen af en investeringsservice eller accessorisk tjenesteydelse.

 • 2) Årlige oplysninger om de samlede omkostninger, kunden har afholdt til analyser fra tredjemand.

Stk. 3 En virksomhed kan modtage analyser fra andre end kunden eller en person, der handler på kundens vegne, vedrørende udstedere, hvis markedsværdi i de 36 måneder, der er gået forud for leveringen af analyserne, ikke oversteg 1 mia. euro, efter § 16.