14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

Bekendtgørelse nr. 751 af 30. maj 2022

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsen gælder for gennemførelse af totaløkonomisk rentable energiforbedringer, som udlejeren påtænker at iværksætte i ejendomme med private beboelseslejemål efter reglerne i § 129, stk. 1, i lov om leje og i ejendomme, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse efter reglerne i § 31, stk. 3, i erhvervslejeloven. Totaløkonomisk rentable energiforbedringer er energiforbedringer, som medfører energibesparelser, der tilsammen mindst svarer til lejeforhøjelsen for energiforbedringerne.

§2 Følgende energibesparende forbedringer, jf. § 1, er omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser:

Stk. 2 Energibesparende arbejder, jf. stk. 1, omfatter arbejder relateret til besparelser i energiforbruget til opvarmning, herunder til rumvarme, ventilation og køling, varmt brugsvand samt fælles elforbrug.

Kapitel 2

Beregning af energibesparelsen

§3 Udlejeren skal udarbejde et samlet projekt med en beskrivelse af de energiforbedringer, som påtænkes iværksat.

§4 Udlejeren skal indhente en erklæring fra et certificeret energimærkningsfirma om de energimæssige konsekvenser af projektet, jf. § 5, i form af en beregning af de samlede energibesparelser til henholdsvis opvarmning og det fælles elforbrug for de påtænkte arbejder.

Stk. 2 Udlejeren skal over for det certificerede energimærkningsfirma for hver bygning forelægge dokumentation for energiforbruget til opvarmning, herunder til rumvarme, ventilation og køling, varmt brugsvand samt fælles elforbrug for det sidst afsluttede kalenderår.

§5 Beregningen af energibesparelsen, jf. § 4, skal ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 939 af 19. maj 2021 om Håndbog for Energikonsulenter (HB 2021), idet den beregnede besparelse i energiforbruget til opvarmning, jf. § 4 stk. 2, korrigeres efter det faktiske, dokumenterede energiforbrug til opvarmning.

Kapitel 3

Beregning og fordeling af lejeforhøjelse

§6 Samtlige udgifter for de arbejder, som har medført den opgjorte energibesparelse, jf. § 4, herunder sædvanlige og nødvendige følgearbejder, kan indgå i beregningen af lejeforhøjelsen uden fradrag for vedligeholdelse, herunder sparet vedligeholdelse, såfremt den samlede lejeforhøjelse for hele ejendommen ikke overstiger energibesparelserne beregnet i kroner for hele ejendommen.

Stk. 2 Lejeforhøjelsen, jf. stk. 1, der ikke kan overstige den beregnede energibesparelse, jf. § 5, fordeles efter reglerne i § 128 i lov om leje.

Kapitel 4

Energimærkningsfirma

§7 Inden udlejeren indgår aftale med et certificeret energimærkningsfirma om beregning af energibesparelserne, skal udlejeren i ejendomme med beboerrepræsentation skriftligt over for beboerrepræsentanterne foreslå to mulige firmaer. Beboerrepræsentanterne kan inden 10 dage efter, at udlejerens meddelelse er kommet frem, vælge, hvilket af de to firmaer udlejeren skal indgå aftale med.

Stk. 2 Hvis beboerrepræsentanterne ikke inden udløbet af fristen i stk. 1 har meddelt udlejeren, hvilket energimærkningsfirma der skal indgås aftale med, kan udlejeren frit vælge ét af de to foreslåede.

§8 Rimelige og nødvendige udgifter til erklæring fra det certificerede energimærkningsfirma, jf. § 4, stk. 1, kan indgå som en del af udgiften til projektet, såfremt projektet gennemføres.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§9 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 281 af 23. marts 2015 om totaløkonomisk rentable energiforbedringer ophæves.

profile photo
Profilside