Bekendtgørelse om tilsyn med visse fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1391 af 15. december 2014

Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Ved en erhvervsdrivende fond forstås i denne bekendtgørelse en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, hvor der udøves erhvervsaktivitet, jf. § 2, stk. 1 og 2, i lov nr. 712 af 25. juni 2014 om erhvervsdrivende fonde, og hvor ingen fysisk eller juridisk person udenfor fonden har ejendomsretten til fondens formue, jf. lovens § 1, stk. 2.

Stk. 2 Ved en selvejende institution forstås i denne bekendtgørelse en institution, der opfylder kriterierne nævnt i stk. 1.

§ 2

Efter § 11, stk. 1, i lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder fører Erhvervsstyrelsen tilsyn med fonde og andre selvejende institutioner, der er registreret som socialøkonomiske virksomheder efter lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, i det omfang de ikke er undergivet tilsyn efter

Kapitel 2 Tilsynet
Erhvervsstyrelsen tilsynskompetence
§ 3

Erhvervsstyrelsen har følgende tilsynskompetence i forhold til fonde og andre selvejende institutioner omfattet af § 2:

  • 1) Nedsætte et vederlag til bestyrelse, jf. § 4.

  • 2) Give tilladelse til vedtægtsændringer, jf. § 5 og 6.

  • 3) Give tilladelse til ekstraordinære dispositioner, jf. § 7.

  • 4) Give tilladelse til sammenlægning, jf. § 8.

  • 5) Give tilladelse til opløsning, jf. § 9.

Vederlag til medlemmer af ledelsen
§ 4

Vederlag til medlemmer af ledelsen må ikke overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der anses for forsvarligt i forhold til fondens eller den selvejende institutions sociale formål.

Stk. 2 Tilsynsmyndigheden kan nedsætte et vederlag til bestyrelsen, der findes for højt, jf. stk. 1.

Vedtægtsændringer
§ 5

Efter indstilling fra bestyrelsen kan tilsynsmyndigheden tillade, at en bestemmelse i en vedtægt ændres, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ved ændring af vedtægtsbestemmelser om formål og uddelinger skal tilsynsmyndigheden indhente Civilstyrelsens samtykke, før tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse, uanset om der i vedtægten er tillagt bestyrelsen eller andre ret til at ændre vedtægten.

§ 6

Efter forhandling med bestyrelsen og med Civilstyrelsens samtykke kan tilsynsmyndigheden beslutte, at en vedtægtsbestemmelse skal ændres, når bestemmelsen er uigennemførlig eller har vist sig klart uhensigtsmæssig.

Stk. 2 Civilstyrelsen kan beslutte, at en vedtægtsbestemmelse skal ændres, når den strider mod lovgivningen eller oprettelsesdokumentet for fonden.

Ekstraordinære dispositioner
§ 7

Bestyrelsen må kun med tilsynsmyndighedens tilladelse foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fonden ikke fortsat vil kunne eksistere.

Sammenlægning
§ 8

Efter indstilling fra bestyrelsen kan tilsynsmyndigheden tillade, at en fond eller anden selvejende institution sammenlægges med en eller flere fonde omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ved sammenlægning skal tilsynsmyndigheden indhente Civilstyrelsens samtykke, før tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse, uanset om der i vedtægten er tillagt bestyrelsen eller andre ret til at ændre vedtægten.

Opløsning
§ 9

Efter indstilling fra bestyrelsen kan tilsynsmyndigheden tillade, at en fond eller anden selvejende institution kan opløses.

Stk. 2 Ved opløsning skal tilsynsmyndigheden indhente Civilstyrelsens samtykke, før tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse, uanset om der i vedtægten er tillagt bestyrelsen eller andre ret til at ændre vedtægten.

Kapitel 3 Ikrafttræden
§ 10

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.