Bekendtgørelse om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1404 af 13. december 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 926 af 28. september 2009

I medfør af § 13 d, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 og efter bemyndigelse fra ministeren for flygtninge, indvandrere og integration i medfør af § 25 b, stk. 6, i lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 902 af 31. juli 2006, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Formål
§ 1

Formålet med tilsynet er at medvirke til at sikre kvaliteten af kommunernes administration af rådighedsvurderinger.

Anvendelsesområde
§ 2

Arbejdsdirektoratet (direktoratet) fører tilsyn med kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter §§ 13-13 c og 36-41 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 2 Direktoratet fører også tilsyn med kommunernes afgørelser om rådighed, konsekvenser og sanktioner efter §§ 25- 25 a og 30-31 i lov om integration af udlændinge i Danmark.

Stk. 3 Tilsynet omfatter kun sager om personer, der søger om eller får kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, og som kun har ledighed som problem (matchkategori 1-3).

Tilsynsformen mv.
§ 3

Direktoratet fører tilsyn efter § 2 ved en central stikprøvekontrol, ved tilsynsbesøg i kommunerne eller ved spotundersøgelser.

§ 4

Direktoratet kan anmode kommunen om at oplyse, om der er udarbejdet forretningsgange for behandlingen af den type sager, der indgår i tilsynet.

§ 5

Hvis en sag, der er udtaget til tilsynet, har været, samtidig er eller kommer under behandling i ankesystemet, skal kommunen give direktoratet besked. Sagen udgår derefter af tilsynet.

Central stikprøvekontrol
§ 6

Direktoratet udvælger de sager, som skal indgå i den centrale stikprøvekontrol blandt sager om personer, der er omfattet af § 2, som er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, og som har handlet på en sådan måde, at kommunen har pligt til at vurdere personens rådighed og eventuelt give en sanktion mv.

Stk. 2 Direktoratet afgør størrelsen og sammensætningen af stikprøvekontrollen før det enkelte tilsyn og giver kommunen besked.

§ 7

Når en sag er udvalgt til tilsyn, skal kommunen sende kopi af de relevante sagsakter i sagen til direktoratet senest 14 dage efter, at den er blevet bedt om det. Hvis kommunen ikke kan sende materialet inden for fristen, skal den oplyse hvorfor og hvornår materialet så vil blive sendt.

Stk. 2 Materialet skal sendes med sikker elektronisk post. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen sende materialet med post.

Tilsynsbesøg
§ 8

Direktoratet vælger de sager, som skal indgå i tilsynsbesøget, efter de kriterier, som er nævnt i § 6, stk. 1.

Stk. 2 Direktoratet afgør størrelsen og sammensætningen af sagerne, som skal indgå i tilsynsbesøget og giver kommunen besked.

§ 9

Ved et tilsynsbesøg i kommunen skal direktoratet have adgang til de relevante akter i de sager, som direktoratet ønsker at føre tilsyn med.

Stk. 2 Et tilsynsbesøg varsles 14 dage før besøget. Direktoratet oplyser ved varslet, hvilke konkrete sager der skal indgå i tilsynet.

Stk. 3 Kan direktoratet ikke vurdere sagen endeligt under tilsynsbesøget, anmoder direktoratet kommunen om kopi af materialet i sagen.

Stk. 4 Hvis kommunen ikke kan give direktoratet kopi af materialet i sagen ved besøget, skal den sende det til direktoratet senest 14 dage efter besøget. Hvis kommunen ikke kan sende materialet inden for fristen, skal den oplyse hvorfor og hvornår materialet så vil blive sendt.

Stk. 5 Materialet skal sendes med sikker elektronisk post. Hvis dette ikke er muligt, skal kommunen sende materialet med post.

Spotundersøgelser
§ 10

Direktoratet kan vælge at foretage tilsyn ved spotundersøgelser.

Stk. 2 Når en spotundersøgelse skal foretages, anmoder direktoratet kommunen om oplysninger om sager om personer, der er omfattet af § 2, som er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret, og som har handlet på en sådan måde, at kommunen har pligt til at vurdere personens rådighed og eventuelt give en sanktion mv.

Stk. 3 Direktoratet afgør størrelsen og sammensætningen af spotundersøgelsen og giver kommunen besked.

§ 11

Spotundersøgelsen gennemføres efter samme retningslinier, som beskrevet i § 7 og § 9.

Resultatet af tilsynet
§ 12

Direktoratet meddeler sin vurdering af den enkelte sag til kommunen.

Stk. 2 Hvis direktoratet ikke er enig i kommunens vurdering af sagen og vurderer, at der ikke kan anmeldes et beløb til statsrefusion, hører direktoratet kommunen. Kommunen har 14 dage til at komme med bemærkninger. Direktoratet meddeler herefter sin endelige vurdering af sagen.

§ 13

Direktoratet giver kommunalbestyrelsen en samlet meddelelse om resultatet af tilsynet og orienterer samtidig kommunens revisor. Meddelelsen gives senest 3 måneder efter afslutningen af tilsynet. Hvis meddelelsen ikke kan gives inden for fristen, oplyser direktoratet kommunen om årsagen til dette, og om hvornår kommunen kan forvente meddelelsen.

Stk. 2 Meddelelsen indeholder bl.a. følgende:

  • 1) en vurdering af, om afgørelserne følger de gældende regler på området, og

  • 2) en vurdering af, om der er udbetalt ydelser fejlagtigt, med den virkning at der skal ske refusionsmæssig berigtigelse.

Stk. 3 Direktoratet kan sammen med meddelelsen anmode kommunen om at gøre rede for forhold, som er konstateret ved tilsynet.

Stk. 4 Hvis det konstateres, at der ikke er retningslinjer eller beskrivelser af forretningsgange for sagsbehandlingen, kan direktoratet henstille, at der bliver udarbejdet sådanne. Udarbejdelsen af disse skal ske med inddragelse af kommunens revisor.

Stk. 5 Hvis direktoratet ved tilsynet konstaterer, at særlige forhold gør sig gældende i en kommune, fx en særlig høj fejlprocent eller særligt alvorlige fejl, kan direktoratet indlede en dialog med kommunen om forholdet.

§ 14

Integrationsministeriet orienteres særskilt om resultatet af tilsynet om de personer, der søger om eller modtager introduktionsydelse.

Benchmarking og offentliggørelse af resultaterne
§ 15

Direktoratet offentliggør resultaterne af stikprøvekontrollen, tilsynsbesøgene og spotundersøgelserne for de enkelte kommuner i en samlet benchmarkingrapport.

Stk. 2 Direktoratet fastsætter en gang om året en målsætning for kommunernes fejlniveau mv. i tilsynssagerne. Dette sker første gang i 2007.

Ikrafttræden mv.
§ 16

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007. 

Stk. 2 Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 500 af 9. juni 2004 om tilsyn med kommunernes administration af reglerne om rådighed, konsekvenser og sanktioner for personer, der søger om eller får hjælp alene på grund af ledighed.