Bekendtgørelse om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1034 af 20. august 2007

I medfør af § 32, stk. 3, og § 36, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Tilskud til ophold i særlige dagtilbud
§ 1

Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt dagtilbud, hvor et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde.

Stk. 2 Såfremt optagelsen i et særligt dagtilbud er sket på andet grundlag end det i stk. 1 nævnte, gives tilskuddet til opholdet efter de regler, som er fastsat af ministeren for familie- og forbrugeranliggender for ophold i dagtilbud efter §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven. Tilskuddet skal dog som minimum udgøre, hvad der svarer til det gennemsnitlige tilskud til opholdskommunens dagtilbud til samme aldersgruppe.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af ministeren for familie- og forbrugeranliggender ved brug af dagtilbud efter §§ 19 og 21 i dagtilbudsloven.

Tilskud til ophold i særlige klubtilbud
§ 2

Kommunalbestyrelsen skal yde 100 pct. tilskud til ophold i et særligt klubtilbud, hvor et barn eller en ung med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er optaget alene eller i hovedsagen af behandlingsmæssige grunde.

Stk. 2 Såfremt optagelsen i særligt klubtilbud er sket på andet grundlag end det i stk. 1 nævnte, gives tilskuddet til opholdet efter de regler, som er fastsat af ministeren for familie- og forbrugeranliggender for ophold i klubtilbud efter §§ 65 og 66 i dagtilbudsloven. Tilskuddet skal dog som minimum udgøre, hvad der svarer til det gennemsnitlige tilskud til opholdskommunens klubtilbud til samme aldersgruppe.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald eller nedsættelse af betalingen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af ministeren for familie- og forbrugeranliggender ved brug af klubtilbud efter §§ 65 og 66 i dagtilbudsloven.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. september 2007.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1161 af 23. november 2006 om tilskud til ophold i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud til børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ophæves.