14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til behandling hos praktiserende tandlæge § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1112 af 01. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Tilskud til behandling
Regionsrådet yder tilskud til tandplejeydelser omfattet af bilag 1 ”Økonomiske vilkår vedrørende tandlægehjælp” i et omfang og interval, der fremgår af bilag 2 ”Ydelsesbeskrivelser og honorarberegning” til personer over 18 år omfattet af sikringsgruppe 1 og 2, der er bosiddende i regionen og modtager tandlægehjælp hos en tandlæge, der er godkendt af regionsrådet til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 2 Tilskud ydes med det i bilag 1 ”Økonomiske vilkår vedrørende tandlægehjælp” anførte beløb og andele. De i bilag 1 fastsatte beløb (grundbeløb pr. 1. juni 2018) reguleres to gange årligt den 1. juni og den 1. december. De pris- og lønregulerede rammer samt den anvendte reguleringssats udmeldes halvårligt.

•••

Stk. 3 Regionsrådet yder tilskud med samme beløb til personer over 18 år omfattet af sikringsgruppe 1 og 2.

•••

Stk. 4 For personer over 18 år, der er omfattet af sikringsgruppe 1, er det en betingelse for at modtage tilskud fra regionsrådet, at behandlingen udføres hos en tandlæge, der er godkendt af regionsrådet til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet.

•••

Stk. 5 Til personer omfattet af sikringsgruppe 2, der har modtaget tandlægehjælp hos en tandlæge, der ikke er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet, udbetaler bopælskommunen tilskuddet på vegne af regionsrådet. For at få tilskuddet udbetalt skal patienten fremsende en kvitteret og specificeret regning til bopælskommunen. Tilskuddet kan ikke overstige regningens beløb.

•••
profile photo
Profilside