14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1233 af 22. October 2007. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Tilladelsens indhold
En tilladelse gives særskilt for hver af de følgende forsikringsklasser:

 • 1) Ulykker (herunder arbejdsulykker og erhvervssygdomme): summaforsikring, erstatning af økonomiske tab, kombinationer heraf og personbefordring.

 • 2) Sygdom: summaforsikring, erstatning af økonomiske tab og kombinationer heraf.

 • 3) Kaskoforsikring for landkøretøjer (bortset fra jernbaners rullende materiel): alle skader på motordrevne landkøretøjer og ikke- motordrevne landkøretøjer.

 • 4) Kaskoforsikring for jernbanekøretøjer: alle skader på jernbanekøretøjer.

 • 5) Kaskoforsikring for luftfartøjer: alle skader på luftfartøjer.

 • 6) Kaskoforsikring for fartøjer til sejlads på have, indsøer og floder: alle skader på flodfartøjer, indsøfartøjer og havfartøjer.

 • 7) Godstransport (herunder varer, bagage og alt andet gods): alle skader på transporterede varer eller bagage uanset arten af transportmidlet.

 • 8) Brand og naturkræfter: alle skader på ejendom (bortset fra ejendom omfattet af klasserne 3, 4, 5, 6 og 7), når de er forårsaget af brand, eksplosion, storm, naturkræfter (bortset fra storm), kerneenergi og jordskred.

 • 9) Andre skader på ejendom: alle skader på ejendom (bortset fra ejendom omfattet af klasserne 3, 4, 5, 6 og 7), når disse skader skyldes hagl eller frost eller årsager af enhver art f.eks. tyveri, undtagen dem, der er anført under nr. 8.

 • 10) Ansvarsforsikring for motordrevne landkøretøjer: ethvert ansvar hidrørende fra brugen af motordrevne landkøretøjer (herunder førerens ansvar).

 • 11) Ansvarsforsikring for luftfartøjer: ethvert ansvar hidhørende fra brugen af luftfartøjer (herunder førerens ansvar).

 • 12) Ansvarsforsikring for fartøjer til sejlads på have, indsøer og floder: ethvert ansvar hidhørende fra anvendelsen af flod-, indsø- og havfartøjer (herunder førerens ansvar).

 • 13) Almindelig ansvarsforsikring: ethvert ansvar, der ikke er anført under numrene 10, 11 og 12.

 • 14) Kredit: almindelig insolvens, eksportkredit, salg på afbetaling, hypotekforsikring og landbrugsforsikring.

 • 15) Kaution: direkte kaution og indirekte kaution.

 • 16) Diverse økonomiske tab: arbejdsløshedsrisici, incassotab (almindeligt), dårligt vejr, tab af fortjeneste, fortsatte generalomkostninger, uforudsete handelsudgifter, tab af salgsværdi, husleje- eller indtægtstab, indirekte handelstab, bortset fra de ovenfor nævnte, ikke forretningsmæssige, økonomiske tab og andre økonomiske tab.

 • 17) Retshjælpsforsikring: retshjælpsforsikring.

 • 18) Assistance: assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under befordring eller under fravær fra bopælen eller det faste opholdssted.

•••

Stk. 2 Risici, der er omfattet af en klasse, kan ikke klassificeres i en anden klasse bortset fra de tilfælde, der er anført i stk. 5.

•••

Stk. 3 En tilladelse omfatter hele den pågældende klasse, medmindre ansøgeren kun ønsker at dække en del af de risici, der hører under vedkommende klasse.

•••

Stk. 4 En tilladelse kan gives samtidig for flere klasser. Når tilladelsen samtidig omfatter

 • a) klasserne 1 og 2, gives den under benævnelsen »ulykke og sygdom«,

 • b) klasserne 1 (dog kun personbefordring), 3, 7 og 10, gives den under benævnelsen »automobilforsikring«,

 • c) klasserne 1 (dog kun personbefordring), 4, 6, 7 og 12, gives den under benævnelsen »sø- og transportforsikring«,

 • d) klasserne 1 (dog kun personbefordring), 5, 7 og 11, gives den under benævnelsen »luftfartsforsikring«,

 • e) klasserne 8 og 9, gives den under benævnelsen »brand og andre skader på ejendom«,

 • f) klasserne 10, 11, 12 og 13, gives den under benævnelsen »ansvarsforsikring«,

 • g) klasserne 14 og 15, gives den under benævnelsen »kredit og kaution«,

 • h) alle klasser, gives den under benævnelsen »forsikringsvirksomhed inden for klasserne 1-18«.

•••

Stk. 5 Den tilladelse, der gives for en forsikringsklasse eller for en gruppe af klasser, omfatter som accessoriske risici tillige de under en anden klasse hørende risici, uden at der kræves tilladelse til disse risici, såfremt de indgår i den principale risiko og angår det objekt, der er dækket af den kontrakt, der dækker den principale risiko. Kreditforsikring, kautionsforsikring og retshjælpsforsikring, jf. stk. 1, klasse 14, 15 og 17, kan dog ikke være accessoriske risici til andre klasser.

•••

Stk. 6 Den risiko, der er omfattet af klasse 17, retshjælpsforsikring, kan dog betragtes som accessorisk risiko til klasse 18, assistance, når betingelserne i stk. 5, 1. pkt., er opfyldt, og når hovedrisikoen kun vedrører assistance til personer, der kommer i vanskeligheder under rejser eller fravær fra bopælen eller det faste opholdssted. Retshjælpsforsikring kan ligeledes betragtes som accessorisk risiko på de i stk. 5 omhandlede betingelser, når den er knyttet til tvister eller risici, som skyldes brug af søfartøjer, eller som kan henføres til sådan brug.

•••
profile photo
Profilside