Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1504 af 01. januar 2021

I medfør af § 110, § 130, stk. 5, og § 190, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende virksomheder, der søger om tilladelse til at markedsføre andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland til professionelle investorer i Danmark:

 • 1) Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i Danmark.

 • 2) Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et andet land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som har fået tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde i henhold til regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

 • 3) Forvaltere af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland.

Definitioner
§ 2

I denne bekendtgørelse forstås ved:

Ansøgning
§ 3

En forvalter af alternative investeringsfonde, som ønsker at markedsføre andele i en alternativ investeringsfond med registreret hjemsted i et tredjeland til professionelle investorer i Danmark, skal søge om tilladelse hos Finanstilsynet.

§ 4

En ansøgning om tilladelse til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark skal indeholde følgende:

 • 1) En driftsplan med en entydig identifikation af den alternative investeringsfond, som forvalteren ønsker at markedsføre, og oplysninger om, i hvilket land den alternative investeringsfond har registreret hjemsted.

 • 2) Fondsbestemmelser, vedtægter eller øvrige stiftelsesdokumenter for den alternative investeringsfond.

 • 3) De oplysninger, som er tilgængelige for investorerne, om den alternative investeringsfond, jf. § 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., f.eks. et prospekt eller lignende dokument.

 • 4) Oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at andele i den alternative investeringsfond markedsføres til detailinvestorer, herunder hvis den alternative investeringsfond benytter uafhængige enheder til at levere investeringsydelser i forbindelse med markedsføring af fonden.

 • 5) En erklæring fra den alternative investeringsfonds hjemlands tilsynsmyndigheder eller fra en advokat fra den alternative investeringsfonds hjemland om, at hjemlandet er indstillet på at give tilsvarende danske alternative investeringsfonde adgang til at markedsføre deres andele i det pågældende land.

 • 6) Navn og adresse på den alternative investeringsfonds depositar, eller navn og adresse på den enhed eller de enheder, som er udpeget efter § 8.

 • 7) Den seneste årsrapport, med mindre den alternative investeringsfond endnu ikke har drevet virksomhed i en hel regnskabsperiode. Har den alternative investeringsfond ikke drevet virksomhed i en hel regnskabsperiode, skal ansøgningen indeholde den seneste halvårsrapport, hvis virksomheden udfærdiger en halvårsrapport.

 • 8) Finanstilsynets ansøgningsskema for tilladelse til markedsføring af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland med angivelse af følgende oplysninger:

  • a) Navn og adresse på såvel den alternative investeringsfond som forvalteren.

  • b) Navne på de afdelinger og andelsklasser, som ansøgningen omfatter.

  • c) Hvorvidt og i givet fald i hvilket omfang den alternative investeringsfond må henvende sig til offentligheden i forvalterens og den alternative investeringsfonds hjemland.

  • d) De foranstaltninger, som forvalteren påtænker at gennemføre her i landet for at sikre investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele.

  • e) Den information, som det påhviler den alternative investeringsfond at formidle til sine investorer efter hjemlandets regler, herunder de oplysninger den alternative investeringsfond skal formidle, hvis fonden ophører med at markedsføre sig her i landet.

  • f) Hvor master-fonden er etableret, hvis en af de alternative investeringsfonde er en feeder-fond.

 • 9) Eventuelle andre dokumenter, som den alternative investeringsfond er forpligtet til at offentliggøre i hjemlandet.

Stk. 2 Har forvalteren registreret hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, skal ansøgningen ud over de dokumenter, som er nævnt i stk. 1 indeholde følgende:

 • 1) Dokumentation for, at forvalteren har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde efter regler, der gennemfører direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

 • 2) Dokumentation fra tilsynsmyndigheden i den alternative investeringsfonds hjemland, om at den alternative investeringsfond er omfattet af samarbejdsaftalen indgået mellem Finanstilsynet og myndighederne i hjemlandet for den alternative investeringsfond, jf. § 109, stk. 1, nr. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 3 Har forvalteren registreret hjemsted i et tredjeland, skal ansøgningen ud over de dokumenter, som er nævnt i stk. 1 indeholde følgende:

 • 1) Dokumentation fra tilsynsmyndigheden i forvalterens hjemland om, at forvalteren og den alternative investeringsfond er omfattet af samarbejdsaftalen indgået mellem Finanstilsynet og myndighederne i forvalterens hjemland, jf. § 130, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., hvis forvalteren og den alternative investeringsfond har registreret hjemsted i samme tredjeland.

 • 2) Dokumentation fra tilsynsmyndigheden i forvalterens og i den alternative investeringsfonds hjemland, om at forvalteren og den alternative investeringsfond er omfattet af samarbejdsaftalen mellem Finanstilsynet og myndighederne i forvalterens og den alternative investeringsfonds hjemland, jf. § 130, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.,hvis forvalteren og den alternative investeringsfond har registreret hjemsted i to forskellige tredjelande.

§ 5

De dokumenter, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2, 7 og 9, skal være bekræftet af personer, der er skriftligt bemyndiget til at handle på den alternative investeringsfonds vegne. Dokumenterne, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 5, § 4, stk. 2, og § 4, stk. 3, skal være underskrevet af den, der har udstedt dokumentet.

Stk. 2 De dokumenter og oplysninger, som er nævnt i § 4, skal være affattet på enten dansk eller engelsk.

§ 6

Inden for tre måneder efter indgivelsen af en fuldstændig ansøgning om tilladelse, underetter Finanstilsynet forvalteren om tilladelsen er givet eller ej.

Stk. 2 Finanstilsynet kan forlænge fristen med op til tre måneder, hvis Finanstilsynet anser det for nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder og efter at have underrettet forvalteren derom.

Stk. 3 Forvalteren kan først markedsføre andele i den alternative investeringsfond til professionelle investorer i Danmark, når forvalteren har modtaget Finanstilsynets tilladelse.

§ 7

Ved en efterfølgende ansøgning om tilladelse til markedsføring af yderligere afdelinger i en alternativ investeringsfond, som allerede har tilladelse til at blive markedsført i Danmark, skal forvalteren indsende de oplysninger og dokumenter, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 2-3 og 6-8.

Stk. 2 Ved en efterfølgende ansøgning om tilladelse til markedsføring af yderligere andelsklasser i afdelinger, hvor der allerede er givet tilladelse til markedsføring, skal forvalteren indsende et digitalt dokument med angivelse af, hvilke afdelinger andelsklasserne henhører under samt navne og eventuelle ISIN-koder for de afdelinger og andelsklasser, som ansøgningen omfatter.

§ 8

En forvalter af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland skal sikre, at der udpeges en eller flere enheder, som skal være forskellige fra forvalteren selv, til at udføre de opgaver, der er omfattet af § 50, § 51, stk. 1, og § 52 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Ændringer
§ 9

En forvalter af alternative investeringsfonde skal underrette Finanstilsynet om planlagte, væsentlige ændringer i forhold, der er lagt til grund for meddelelsen af tilladelsen til at markedsføre andele til professionelle investorer.

Stk. 2 Finanstilsynet skal godkende ændringer omfattet af stk. 1, inden de gennemføres.

Stk. 3 Godkender Finanstilsynet ikke de ændringer, som underretningen i stk. 1 omfatter, skal Finanstilsynet give meddelelse til forvalteren herom inden for 1 måned efter modtagelsen af underretningen. Finanstilsynet kan forlænge denne frist med op til 1 måned, hvis det er nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder. Finanstilsynet skal i så fald give forvalteren meddelelse om eventuel udskydelse af fristen, inden for 1 måned efter, at Finanstilsynet har modtaget underretningen efter stk. 1.

Stk. 4 I forlængelse af Finanstilsynets underretning til forvalteren efter stk. 3 kan Finanstilsynet indføre restriktioner i forhold til de ændringer, som forvalteren har planlagt.

Stk. 5 Forvalteren kan gennemføre ændringerne, hvis Finanstilsynet ikke modsætter sig ændringerne inden udløbet af de frister, der er nævnt i stk. 3.

§ 10

En forvalter af alternative investeringsfonde skal underrette Finanstilsynet om væsentlige uforudsete ændringer. Underretningen skal ske straks efter, at ændringen er sket.

Stk. 2 Finanstilsynet skal godkende ændringer omfattet af stk. 1.

Stk. 3 Godkender Finanstilsynet ikke de ændringer, som underretningen i stk. 1 omfatter, skal Finanstilsynet give meddelelse til forvalteren herom inden for 1 måned efter modtagelsen af underretningen. Finanstilsynet kan forlænge denne frist med op til 1 måned, hvis det er nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder. Finanstilsynet skal i så fald give forvalteren meddelelse om eventuel udskydelse af fristen, inden for 1 måned efter, at Finanstilsynet har modtaget underretningen efter stk. 1.

Stk. 4 I forlængelse af Finanstilsynets underretning til forvalteren efter stk. 3 kan Finanstilsynet indføre restriktioner i forhold til de ændringer, som forvalteren har indført.

Stk. 5 Forvalteren kan opretholde ændringerne, hvis Finanstilsynet ikke modsætter sig ændringerne inden udløbet af de frister, der er nævnt i stk. 3.

Offentliggørelse af oplysninger
§ 11

En forvalter af alternative investeringsfonde skal i Danmark offentliggøre de dokumenter og oplysninger, som den alternative investeringsfond løbende skal offentliggøre i fondens hjemland. Offentliggørelsen skal ske på samme måde som i hjemlandet.

Stk. 2 Forvalteren skal offentliggøre dokumenter og oplysninger i Danmark, uanset om det er hjemlandets tilsynsmyndighed, der offentliggør de pågældende oplysninger eller dokumenter i hjemlandet.

Stk. 3 Det skal fremgå af prospektet eller tilsvarende dokumenter, hvor offentliggørelsen finder sted.

Ophør af markedsføring af andele
§ 12

Finanstilsynet kan påbyde en forvalter af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland, at ophøre med at markedsføre andele i fonden eller afdelinger heraf i Danmark, i følgende tilfælde:

 • 2) Forvalterens foranstaltninger til at sikre investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele ikke er tilstrækkelige.

 • 3) Tilsvarende danske alternative investeringsfondes adgang til markedsføring i det pågældende land bortfalder.

 • 4) Muligheden for at samarbejde med forvalterens og den alternativ investeringsfonds hjemlands tilsynsmyndigheder, jf. § 130, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. bortfalder.

 • 5) Forvalteren gør sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af reglerne i denne bekendtgørelse eller anden dansk lovgivning.

 • 6) Forvalterens tilladelse til at forvalte den alternative investeringsfond inddrages eller bortfalder på anden vis.

 • 7) Forvalteren ikke rettidigt har betalt afgift, jf. § 361, stk. 7, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2 Påbyder Finanstilsynet en forvalter af alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland at ophøre med at markedsføre den alternative investeringsfond eller afdelinger heraf i Danmark, skal forvalteren give meddelelse til alle danske investorer i fonden eller afdelingen herom.

Stk. 3 Forvalteren skal oplyse Finanstilsynet om, hvordan forvalteren iværksætter foranstaltningerne til sikring af investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele, som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 8, litra d.

Stk. 4 Meddelelse til Finanstilsynet efter stk. 3 og investorerne efter stk. 2 skal ske senest 14 dage efter Finanstilsynets påbud er meddelt forvalteren.

§ 13

Når en forvalter af alternative investeringsfonde beslutter at ophøre med at markedsføre den alternative investeringsfond eller afdelinger heraf i Danmark, skal forvalteren give meddelelse til alle danske investorer i fonden eller afdelingen herom.

Stk. 2 Forvalteren skal oplyse Finanstilsynet om tidspunktet for ophøret, og hvordan forvalteren iværksætter foranstaltningerne til sikring af investorernes ret til udbetaling af udbytte og indløsning af andele, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 8, litra d.

Stk. 3 Meddelelsen til Finanstilsynet efter stk. 2 og investorerne efter stk. 1 skal ske senest 14 dage efter, at beslutningen er truffet.

Straf
§ 14

En forvalter af alternative investeringsfonde kan straffes med bøde for overtrædelse af § 3, § 8, § 9, stk. 1, § 10, stk. 1, § 11, § 13 og § 14.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 15

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 798 af 26. juni 2014 om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring af alternative investeringsfonde fra et tredjeland i Danmark ophæves.

Overgangsbestemmelse
§ 16

Forvaltere som har fået tilladelse til at markedsføre andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et tredjeland til professionelle investorer i Danmark før den 1. januar 2021, kan fortsætte med at markedsføre disse alternative investeringsfonde i Danmark på baggrund af den tidligere givne markedsføringstilladelse.