Bekendtgørelse om tilladelse til at oprette et refinansieringsregister § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1226 af 21. november 2014

Tilladelse
§ 2

Et pengeinstitut, der ønsker at opnå tilladelse til at oprette et refinansieringsregister, skal, udover de oplysninger som er nævnt i § 152 i, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, indsende følgende oplysninger til brug for Finanstilsynets behandling af ansøgningen:

  • 1) Beskrivelse af de refinansieringstransaktioner, som pengeinstituttet forventer at gennemføre, herunder en beskrivelse af, hvilke typer aktiver pengeinstituttet forventer at anvende, hvor mange aktiver der forventes anvendt pr. transaktion pr. aktivtype, og om pengeinstituttet forventer at deltage i fælles ordninger med andre pengeinstitutter.

  • 2) Oplysning om forventet omfang af obligationsudstedelse.

  • 3) Oplysning om, hvordan pengeinstituttet vil indrette sit register, jf. bekendtgørelse om indretning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne i et refinansieringsregister.

  • 4) Administrationsaftaler med leverandører, hvis pengeinstituttet outsourcer førelsen af hele eller dele af registeret.

  • 5) En beskrivelse af, hvorledes bestyrelsen vil føre tilsyn med, at direktionen varetager sine opgaver på betryggende vis.

  • 6) En beskrivelse af, hvordan bestyrelsen vil sikre en hensigtsmæssig allokering af ressourcer.

  • 7) En beskrivelse af, hvorledes pengeinstituttets interne kontrol med tilstedeværelsen af aktiverne i registeret, og hvis det er relevant i forhold til den konkrete refinansieringstransaktion, hvorledes pengeinstituttets interne kontrol med udsving i aktivernes værdi, er tilrettelagt.

Stk. 2 Hvis Finanstilsynet vurderer, at de indsendte oplysninger og dokumenter ikke er tilstrækkelige til at vurdere, om pengeinstituttet opfylder betingelserne for at få tilladelse eller ikke er forsvarlige i forhold til refinansieringstransaktionens struktur og kompleksitet, kan Finanstilsynet anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation.