Bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2179 af 26. november 2021

I medfør af § 37 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1447 af 11. september 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber, som opfylder følgende betingelser:

 • 1) Har hovedsæde i Det Forenede Kongerige1).

 • 2) Har tilladelse til at drive virksomhed, herunder genforsikring, som beskrevet i bilag 7 og 8 til lov om finansiel virksomhed i medfør af hjemlandets lovgivning.

 • 3) Var anmeldt til at tegne skadesforsikringer eller livsforsikringer i Danmark pr. 31. december 2020, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.

Tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark
§ 2

Forsikringsselskaber, som opfylder betingelserne i § 1, opretholder tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Tilladelse i henhold til denne bekendtgørelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark er begrænset til at omfatte servicering af aftaler indgået før 31. december 2020.

Stk. 3 Forsikringsselskaber med tilladelse i henhold til denne bekendtgørelse må ikke indgå nye aftaler eller forny, udvide, genoptage eller på anden vis forlænge eksisterende aftaler.

§ 3

Forsikringsselskabernes virksomhed i Danmark skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet, jf. bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.

Stk. 2 For forsikringsselskabernes virksomhed i Danmark gælder reglerne i bekendtgørelse om information om gebyrer og andre omkostninger for forsikringsselskaber. For selskaber, der servicerer livsforsikringsaftaler, gælder endvidere reglerne i bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler.

§ 4

Forsikringsselskaber med tilladelse i henhold til denne bekendtgørelse er forpligtede til at sikre, at Finanstilsynet til enhver tid er i besiddelse af aktuelle oplysninger om følgende forhold:

 • 1) Virksomhedens navn og hovedsædets adresse.

 • 2) De forsikringsklasser, grupper af klasser, og eventuelle accessoriske risici, som forsikringsselskabet dækker i Danmark.

 • 3) De forsikringsklasser, grupper af klasser, og eventuelle accessoriske risici, som forsikringsselskabet har tilladelse til i Storbritannien eller Gibraltar.

 • 4) En beskrivelse af forsikringsselskabets virksomhed i Danmark, herunder oplysning om antallet af policer og den samlede præmiesum.

Stk. 2 Dækker forsikringsselskabet risici under forsikringsklasse 10, jf. bilag 7 til lov om finansiel virksomhed, bortset fra fragtførerens ansvar, skal forsikringsselskabet:

 • 1) Være medlem af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. For de pågældende forsikringer til dækning af de nævnte risici gælder færdselslovens §§ 105-108 og 110-115.

 • 2) Udnævne en repræsentant, som er bosat eller etableret her i landet. Repræsentanten skal have beføjelse til:

  • a) At indsamle alle nødvendige oplysninger i forbindelse med krav og til at repræsentere forsikringsselskabet over for skadelidte personer, der kan gøre krav gældende, herunder med hensyn til betaling af sådanne krav.

  • b) At repræsentere forsikringsselskabet over for myndighederne og under søgsmål mod forsikringsselskabet i forbindelse med de krav, som er nævnt i dette stykke.

Stk. 3 Udnævnelsen af repræsentanten efter stk. 2, nr. 2, betragtes ikke som etablering af et forretningssted, jf. § 34 i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 4 Forsikringsselskabet skal årligt give Finanstilsynet meddelelse om forhold nævnt i stk. 1. Forsikringsselskabet er derudover forpligtet til straks at meddele Finanstilsynet enhver ændring af de forhold, som er nævnt i stk. 1 og 2.

Stk. 5 Forsikringsselskaber med tilladelse i henhold til denne bekendtgørelse er forpligtede til at give Finanstilsynet de oplysninger, som Finanstilsynet finder nødvendige til vurdering af selskabets aktiviteter i Danmark.

Straffebestemmelser
§ 5

Overtrædelse af § 2, stk. 2 og 3, og § 4 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1808 af 3. december 2020 om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for visse forsikringsselskaber med hovedsæde i Det Forenede Kongerige ophæves.