Bekendtgørelse om tilladelse til at drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark for forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 986 af 11. september 2014

I medfør af § 37 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne.

Tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark
§ 2

Et forsikringsselskab må drive tjenesteydelsesvirksomhed i Danmark, såfremt der mellem Danmark og Færøerne er indgået en aftale om, at danske forsikringsselskaber har tilsvarende rettigheder på Færøerne.

§ 3

Inden et forsikringsselskab påbegynder aktiviteter i henhold til bilag 7 og 8 til lov om finansiel virksomhed, skal Finanstilsynet have modtaget følgende oplysninger fra den færøske forsikringstilsynsmyndighed:

  • 1) Selskabets navn og adressen på selskabets hovedkontor.

  • 2) Angivelse af de forsikringsklasser, grupper af klasser og eventuelle accessoriske risici, som forsikringsselskabet har til hensigt at dække i Danmark.

  • 3) Erklæring om, at de planlagte aktiviteter er omfattet af forsikringsselskabets tilladelse på Færøerne.

  • 4) Et solvenscertifikat udstedt af den færøske forsikringstilsynsmyndighed.

Stk. 2 Ønsker et forsikringsselskab at dække risici under forsikringsklasse 10, jf. bilag 7, nr. 10, til lov om finansiel virksomhed, bortset fra fragtførerens ansvar, skal Finanstilsynet udover oplysninger i stk. 2 have modtaget følgende oplysninger fra den færøske forsikringstilsynsmyndighed:

  • 1) Navn og adresse på repræsentanten udnævnt efter § 6.

  • 2) Erklæring om, at selskabet er medlem af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring eller lignende international motorkøretøjsforsikring.

  • 3) Dokumentation for, at selskabet er anmeldt til SKAT i overensstemmelse med § 6 i lov om afgift af skadesforsikringer.

Stk. 3 Ønsker et forsikringsselskab at dække risici under forsikringsklasse 17, jf. bilag 7, nr. 17, til lov om finansiel virksomhed, skal Finanstilsynet udover oplysningerne i stk. 2 have modtaget oplysninger fra den færøske forsikringstilsynsmyndighed om hvilket valg, den del af selskabet, der vil drive forsikringsvirksomhed i Danmark, har foretaget efter artikel 3, stk. 2, i Rådets direktiv 87/344/EØF af 22. juni 1987 om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte bestemmelser om retshjælpsforsikring.

§ 4

Forsikringsselskabet kan benytte det samme navn, som forsikringsselskabet benytter på Færøerne. Er der risiko for forveksling med et andet anvendt navn i Danmark, kan Erhvervsstyrelsen kræve en forklarende tilføjelse.

§ 5

Dækker forsikringsselskabet de i bilag 7 til lov om finansiel virksomhed nævnte risici i Danmark, kan Finanstilsynet pålægge forsikringsselskabet at deltage i ordninger, der garanterer opfyldelse af erstatningskrav fra de sikrede eller skadelidte tredjemænd, i det omfang sådanne ordninger gælder tilsvarende for danske forsikringsselskaber.

§ 6

Et forsikringsselskab, der dækker risici under forsikringsklasse 10, jf. bilag 7, nr. 10, til lov om finansiel virksomhed, bortset fra fragtførerens ansvar, skal udnævne en repræsentant, som er bosat eller etableret i Danmark. Udnævnelsen af repræsentanten betragtes ikke i sig selv som oprettelse af et etableret forretningssted.

Stk. 2 Repræsentanten skal have beføjelse til at indsamle alle nødvendige oplysninger i forbindelse med krav og til at repræsentere forsikringsselskabet over for skadelidte personer, der kan gøre krav gældende, herunder med hensyn til betaling af sådanne krav. Repræsentanten skal endvidere have beføjelse til at repræsentere forsikringsselskabet over for myndighederne samt under søgsmål mod forsikringsselskabet i forbindelse med de i dette stykke nævnte krav.

Stk. 3 For de pågældende forsikringer til dækning af risici under forsikringsklasse 10, jf. bilag 7, nr. 10, til lov om finansiel virksomhed, finder færdselslovens §§ 105-108 og 110-115 anvendelse.

Straffebestemmelser og ikrafttræden
§ 7

Overtrædelse af § 5 og § 6, stk. 1 og 2, straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 996 af 12. august 2010 om tjenesteydelsesvirksomhed ydet her i landet af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse på Færøerne, ophæves.