Bekendtgørelse om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1466 af 16. december 2019

I medfør af § 14, stk. 5, og § 94, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Ved ydelse af hjælp efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik ser kommunen bort fra formue, som skyldes erstatning for tab af erhvervsevne, der er udbetalt som følge af personskade efter:

 • 1) lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet,

 • 2) bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.,

 • 3) lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., eller

 • 4) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabsstyrelsen i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

§ 2

Kommunen træffer ikke afgørelse om tilbagebetaling af hjælp, når den, der har modtaget hjælpen, senere får udbetalt en erstatning for tab af erhvervsevne som følge af personskade efter:

 • 1) lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet,

 • 2) bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.,

 • 3) lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., eller

 • 4) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabsstyrelsen i forbindelse med humanitært arbejde.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og har virkning for den del af en erhvervsevnetabserstatning:

 • 1) der ikke i medfør af kommunens afgørelse efter § 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, og før 1. juli 1998 § 39 i lov om social bistand, er anvendt til forsørgelse i stedet for løbende hjælp inden tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden, eller

 • 2) for hvilken kommunalbestyrelsen inden tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden har truffet beslutning om tilbagebetaling efter § 94, stk. 1, jf. § 95, i lov om aktiv socialpolitik og før 1. juli 1998 § 26, stk. 1, nr. 4, jf. § 27, i lov om social bistand, såfremt beløbet ikke er forfaldet.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 654 af 18. juni 2014 om tilfælde, hvor udbetalte erstatninger for tab af erhvervsevne ikke har indflydelse på retten til uddannelses- eller kontanthjælp, ophæves.