Tilbudsportalbekendtgørelsen § 9

Denne konsoliderede version af tilbudsportalbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2023

Oplysningstyper
§ 9

Et Tilbud skal, afhængig af tilbuddets karakter, indberette de oplysninger, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2 Den kommunalbestyrelse, det regionsråd eller det socialtilsyn, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 5, stk. 8, eller § 148 a, stk. 1 eller 4, i lov om social service og § 4 i lov om socialtilsyn, skal indberette oplysninger om godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen til Tilbudsportalen.

Stk. 3 Tilbudsportalen skal indeholde dato for seneste opdatering af oplysninger om tilbuddet.

Stk. 4 Et tilbud har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der fremgår af §§ 9 og 10, skal fremgå af Tilbudsportalen.