Tilbudsportalbekendtgørelsen § 17

Denne konsoliderede version af tilbudsportalbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2023

Markering i Tilbudsportalen
§ 17

Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om markering i Tilbudsportalen, hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud, jf. § 16, inden 4 uger efter, at afgørelsen om påbud er truffet, jf. § 14, stk. 6, i lov om social service. Socialstyrelsen kan under særlige omstændigheder forlænge fristen efter anmodning fra tilbuddet.

Stk. 2 Socialstyrelsen skal, inden styrelsen træffer afgørelse om markering i Tilbudsportalen, fremsende oplysningerne i sagen til det pågældende tilbud med henblik på at give tilbuddet mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Tilbuddet skal fremkomme med sine bemærkninger senest 2 uger efter, at styrelsen har sendt de pågældende oplysninger til tilbuddet. Socialstyrelsen skal samtidig med fremsendelse til tilbuddet sende kopi af de pågældende oplysninger til det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6.

Stk. 3 Socialstyrelsen skal i en afgørelse om markering i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Stk. 4 Socialstyrelsen skal orientere det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6, om en afgørelse om markering i Tilbudsportalen.

Stk. 5 Socialstyrelsen skal ved indberetningen af markeringen i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Stk. 6 Socialstyrelsen skal fjerne en markering i Tilbudsportalen, når tilbuddet har fulgt det påbud, jf. § 16, der ligger til grund for markeringen. Fjernelse sker efter anmodning fra tilbuddet.