Tilbudsportalbekendtgørelsen § 10

Denne konsoliderede version af tilbudsportalbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2023

§ 10

Den takst, der, jf. bilag 1, skal indberettes for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, er den takst, der er beregnet efter bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. For hvert tilbud skal den forudsatte belægningsprocent fremgå.

Stk. 2 For tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service skal der ske indberetning af oplysninger om revisionspåtegning af taksterne for det enkelte tilbud.

Stk. 3 For botilbudslignende tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, skal der herudover ske indberetning af udgifter til borgerens ophold herunder f.eks. husleje og beboerindskud.

Stk. 4 For friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, jf. § 3, stk. 2, nr. 2, skal der, jf. bilag 1, ske indberetning af udgifter ved borgerens ophold, herunder husleje, jf. §§ 42-47 a i lov om friplejeboliger eller § 47 a i lov om leje, samt beboerindskud, jf. § 12 og §§ 14-15 a i lov om friplejeboliger og depositum, jf. § 36, stk. 2, i lov om friplejeboliger.