Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Tilbudsportalen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. januar 2024

Bekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2023

I medfør af § 14, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022, og § 21 og § 22, stk. 3, i lov om socialtilsyn, jf. lovbekendtgørelse nr. 1109 af 1. juli 2022, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1 Oplysninger, som sociale tilbud skal indberette på Tilbudsportalen
 • Bilag 2 Oplysninger, som plejefamilier skal indberette på Tilbudsportalen
Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde
§ 1

Formålet med Tilbudsportalen er

 • 1) at sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger om de registrerede tilbud og plejefamilier, herunder om tilbuddenes og plejefamiliernes målgrupper, metoder, økonomi herunder takster, resultater samt om tilsynet med tilbuddene og dermed,

 • 2) at styrke kommunernes grundlag for valg af effektive tilbud til den enkelte borger,

 • 3) at bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område herunder udviklingen i antal tilbud og plejefamilier samt tilbuddenes og plejefamiliernes målgrupper og metoder,

 • 4) at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde og

 • 5) at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

§ 2

Tilbudsportalen skal understøttes af en digital løsning og være tilgængelig, så både myndigheder, leverandører og borgere kan søge oplysninger på portalen.

Stk. 2 Indberetning af oplysninger til Tilbudsportalen skal ske ved anvendelse af den digitale løsning, som Social-, Bolig- og Ældreministeriet stiller til rådighed (digital selvbetjening) og skal ske i overensstemmelse med systematikken i den database, der er indrettet dertil. Indberetninger til Tilbudsportalen, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af den myndighed, som jf. § 4, stk. 3, § 5, stk. 3 eller § 6, stk. 3, skal godkende oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 Hvis der er særlige forhold, der gør, at en plejefamilie ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, jf. stk. 2, skal myndigheden tilbyde, at indberetningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 2. Myndigheden bestemmer, hvordan en indberetning omfattet af 1. pkt. skal indgives.

Stk. 4 Myndigheden kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en indberetning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for myndigheden ved at modtage indberetning på anden måde end digitalt.

Stk. 5 En digital indberetning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for myndigheden.

§ 3

Tilbudsportalen indeholder oplysninger om følgende typer af kommunale, regionale og private tilbud samt plejefamilier, jf. § 14, stk. 1, i lov om social service:

Stk. 2 Tilbudsportalen indeholder også oplysninger om følgende:

 • 1) Behandlingstilbud til personer med et alkoholmisbrug efter § 141 i sundhedsloven.

 • 2) Friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, hvor hjælpen og støtten til borgerne i tilbuddet i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service.

Kapitel 2 Indberetning af oplysninger om tilbud til Tilbudsportalen og ansvar for godkendelse og ajourføring af oplysninger
Tilbud omfattet af socialtilsynet
§ 4

For kommunale, regionale og private tilbud omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, indberettes oplysninger om tilbuddet til Tilbudsportalen af tilbuddet, herunder ved indsendelse af den digitale ansøgning om godkendelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Stk. 2 Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette de oplysninger til Tilbudsportalen, som fremgår af §§ 9 og 10.

Stk. 3 Socialtilsynet, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med et tilbud, der er omfattet af stk. 1, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Stk. 4 Oplysninger om et nyt tilbud, der er omfattet af stk. 1, offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt tilbuddet med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

Tilbud, der ikke er omfattet af tilsyn efter lov om socialtilsyn
§ 5

For kommunale, regionale og private tilbud efter lov om social service, der ikke er omfattet af § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, indberettes oplysninger om tilbuddet til Tilbudsportalen af tilbuddet.

Stk. 2 Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette de oplysninger, som fremgår af §§ 9 og 10.

Stk. 3 Den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med et tilbud, der er omfattet af stk. 1, godkender de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Hvis en kommunalbestyrelse eller et regionsråd har delegeret sin kompetence til at føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddet til socialtilsynet, jf. § 5, stk. 8, 3. pkt., eller § 148 a, stk. 4, i lov om social service, godkender socialtilsynet de oplysninger, som tilbuddet har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om det enkelte tilbud.

Friplejeboliger
§ 6

For friplejeboliger omfattet af § 3, stk. 2, nr. 2, indberettes oplysninger til Tilbudsportalen om den enkelte friplejebolig af friplejeboligleverandøren.

Stk. 2 Et tilbud, der er omfattet af stk. 1, skal indberette de oplysninger, som fremgår af §§ 9 og 10.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor en friplejebolig omfattet af stk. 1 er beliggende, godkender de oplysninger, som friplejeboligleverandøren har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 2, inden oplysningerne offentliggøres. Kommunalbestyrelsen har desuden adgang til at indberette oplysninger om den enkelte friplejebolig.

Stk. 4 Oplysninger om nye friplejeboliger skal senest offentliggøres på Tilbudsportalen på ibrugtagelsestidspunktet for boligerne.

Nedlæggelse eller ophør af et tilbud
§ 7

Den myndighed, der har ansvaret for godkendelse af oplysningerne om et tilbud på Tilbudsportalen, jf. §§ 4-6, skal snarest muligt fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen, hvis

Stk. 2 Har socialtilsynet, jf. § 5, stk. 10, i lov om socialtilsyn, truffet afgørelse om ophør af godkendelsen af et tilbud som nævnt i § 4, stk. 1, i lov om socialtilsyn, herunder en plejefamilie, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at fristen for ophør af godkendelsen, jf. § 5, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om socialtilsyn, og fristen for at påklage socialtilsynets afgørelse til Ankestyrelsen, jf. § 19 i lov om socialtilsyn, er udløbet, hvis

 • 1) afgørelsen ikke er blevet påklaget, jf. dog stk. 3, eller

 • 2) afgørelsen er blevet påklaget, og Ankestyrelsen har stadfæstet socialtilsynets afgørelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Har socialtilsynet eller Ankestyrelsen truffet afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks, jf. § 19, stk. 2, 2. pkt., i lov om socialtilsyn, skal socialtilsynet fjerne tilbuddet fra Tilbudsportalen snarest muligt, efter at afgørelsen om at iværksætte afgørelsen straks er truffet.

Ajourføring af oplysninger
§ 8

Socialtilsynet, kommunalbestyrelser og regionsråd påser, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud, jf. §§ 4-6, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2 Tilbud, socialtilsynet, kommunalbestyrelser og regionsråd, jf. §§ 4-6, skal minimum én gang årligt indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om allerede eksisterende tilbud, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ændringer i oplysninger om et tilbuds tilbudstype, målgruppe, antal pladser, ydelser og adresse/fysiske rammer skal indberettes straks til Tilbudsportalen.

Oplysningstyper
§ 9

Et Tilbud skal, afhængig af tilbuddets karakter, indberette de oplysninger, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2 Den kommunalbestyrelse, det regionsråd eller det socialtilsyn, som fører det generelle driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 5, stk. 8, eller § 148 a, stk. 1 eller 4, i lov om social service og § 4 i lov om socialtilsyn, skal indberette oplysninger om godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen til Tilbudsportalen.

Stk. 3 Tilbudsportalen skal indeholde dato for seneste opdatering af oplysninger om tilbuddet.

Stk. 4 Et tilbud har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der fremgår af §§ 9 og 10, skal fremgå af Tilbudsportalen.

§ 10

Den takst, der, jf. bilag 1, skal indberettes for tilbud omfattet af § 3, stk. 1, er den takst, der er beregnet efter bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner. For hvert tilbud skal den forudsatte belægningsprocent fremgå.

Stk. 2 For tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service skal der ske indberetning af oplysninger om revisionspåtegning af taksterne for det enkelte tilbud.

Stk. 3 For botilbudslignende tilbud omfattet af § 3, stk. 1, nr. 10, skal der herudover ske indberetning af udgifter til borgerens ophold herunder f.eks. husleje og beboerindskud.

Stk. 4 For friplejeboliger efter lov om friplejeboliger, jf. § 3, stk. 2, nr. 2, skal der, jf. bilag 1, ske indberetning af udgifter ved borgerens ophold, herunder husleje, jf. §§ 42-47 a i lov om friplejeboliger eller § 47 a i lov om leje, samt beboerindskud, jf. § 12 og §§ 14-15 a i lov om friplejeboliger og depositum, jf. § 36, stk. 2, i lov om friplejeboliger.

Kapitel 3 Indberetning af oplysninger om plejefamilier omfattet af socialtilsynet til Tilbudsportalen og ansvar for godkendelse og ajourføring af oplysninger
§ 11

For plejefamilier omfattet af socialtilsynet, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, i lov om socialtilsyn, indberettes oplysninger om plejefamilien til Tilbudsportalen af plejefamilien, herunder ved indsendelse af den digitale ansøgning om godkendelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn.

Stk. 2 For plejefamilier, som er undtaget fra kravet om digital ansøgning, jf. § 2, stk. 2 eller 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn, indberetter socialtilsynet oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen.

Stk. 3 En plejefamilie, der er omfattet af stk. 1, skal indberette de oplysninger til Tilbudsportalen, som fremgår af § 12.

Stk. 4 Socialtilsynet godkender de oplysninger, som en plejefamilie, der er omfattet af stk. 1, har indberettet til Tilbudsportalen, jf. stk. 3, inden oplysningerne offentliggøres. Socialtilsynet har desuden adgang til at indberette oplysninger om den enkelte plejefamilie.

Stk. 5 Oplysninger om en ny plejefamilie, der er omfattet af stk. 2, offentliggøres, når socialtilsynet har godkendt plejefamilien med eller uden vilkår efter § 5 i lov om socialtilsyn.

§ 12

For plejefamilier skal der indberettes de oplysninger, som fremgår af bilag 2 samt oplysninger om godkendelse og tilsyn, herunder socialtilsynets afgørelser om vilkår for godkendelsen, skærpet tilsyn, påbud og ophør af godkendelsen.

Stk. 2 Oplysningerne som nævnt i stk. 1 bliver ikke offentliggjort på Tilbudsportalen, jf. dog bilag 2.

Stk. 3 En plejefamilie har ikke krav på, at andre oplysninger end dem, der er nævnt i stk. 1, skal fremgå af Tilbudsportalen.

§ 13

Socialtilsynet påser, at de indberettede og offentliggjorte oplysninger om den enkelte plejefamilie, jf. §§ 11 og 12, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Stk. 2 Plejefamilier og socialtilsynet, jf. §§ 11 og 12, skal minimum én gang årligt indberette ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen om allerede eksisterende plejefamilier, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Ændringer i oplysninger om plejefamiliens adresse/fysiske rammer, antal pladser, plejefamilietype og plejefamiliens ydelser skal indberettes straks til Tilbudsportalen.

§ 14

Ophører en godkendt plejefamilie, eller bortfalder plejefamiliens godkendelse, jf. § 5, stk. 11, i lov om socialtilsyn, skal det socialtilsyn, der, jf. § 11, stk. 1, har ansvaret for godkendelse af oplysningerne om plejefamilien til Tilbudsportalen, snarest muligt fjerne plejefamilien fra Tilbudsportalen.

Kapitel 4 Stikprøvekontrol med oplysningerne på Tilbudsportalen
§ 15

Socialstyrelsen fører stikprøvekontrol med,

 • 1) at oplysningerne i Tilbudsportalen svarer til de faktiske forhold i tilbud og plejefamilier, og

 • 2) at oplysningerne i Tilbudsportalen er indberettet i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 2 Stikprøvekontrollen efter stk. 1 kan foretages ved, at Socialstyrelsen anmoder tilbuddet om at indsende skriftlig dokumentation eller ved Socialstyrelsens gennemførelse af dataanalyse.

Påbud
§ 16

Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om at udstede et påbud til et registreret tilbud, jf. § 14, stk. 5, i lov om social service, hvis oplysninger, der er indberettet af tilbuddet, og som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold, eller tilbuddets indberetning af oplysninger, som offentliggøres i Tilbudsportalen, ikke er i overensstemmelse med Tilbudsportalens systematik.

Stk. 2 Socialstyrelsen skal, inden styrelsen træffer afgørelse om påbud, fremsende oplysningerne i sagen til det pågældende tilbud med henblik på at give tilbuddet mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Tilbuddet skal fremkomme med sine bemærkninger senest 4 uger efter, at styrelsen har sendt de pågældende oplysninger til tilbuddet. Socialstyrelsen skal samtidig med fremsendelsen til tilbuddet sende en kopi af de pågældende oplysninger til det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6.

Stk. 3 Socialstyrelsen skal i en afgørelse om påbud anføre de forhold, der begrunder påbuddet, og som tilbuddet pålægges at rette op på.

Stk. 4 Socialstyrelsen skal orientere det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6, om en afgørelse om påbud.

Markering i Tilbudsportalen
§ 17

Socialstyrelsen kan træffe afgørelse om markering i Tilbudsportalen, hvis et tilbud ikke har fulgt et påbud, jf. § 16, inden 4 uger efter, at afgørelsen om påbud er truffet, jf. § 14, stk. 6, i lov om social service. Socialstyrelsen kan under særlige omstændigheder forlænge fristen efter anmodning fra tilbuddet.

Stk. 2 Socialstyrelsen skal, inden styrelsen træffer afgørelse om markering i Tilbudsportalen, fremsende oplysningerne i sagen til det pågældende tilbud med henblik på at give tilbuddet mulighed for at fremkomme med bemærkninger. Tilbuddet skal fremkomme med sine bemærkninger senest 2 uger efter, at styrelsen har sendt de pågældende oplysninger til tilbuddet. Socialstyrelsen skal samtidig med fremsendelse til tilbuddet sende kopi af de pågældende oplysninger til det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6.

Stk. 3 Socialstyrelsen skal i en afgørelse om markering i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Stk. 4 Socialstyrelsen skal orientere det socialtilsyn, den kommunalbestyrelse eller det regionsråd, som godkender de af tilbuddet indberettede oplysninger, jf. §§ 4-6, om en afgørelse om markering i Tilbudsportalen.

Stk. 5 Socialstyrelsen skal ved indberetningen af markeringen i Tilbudsportalen anføre de forhold, der begrunder markeringen.

Stk. 6 Socialstyrelsen skal fjerne en markering i Tilbudsportalen, når tilbuddet har fulgt det påbud, jf. § 16, der ligger til grund for markeringen. Fjernelse sker efter anmodning fra tilbuddet.

Kapitel 5 Ikrafttræden
§ 18

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 2363 af 2. december 2021 om Tilbudsportalen ophæves.