Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1699 af 18. december 2017

I medfør af § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilbagebetaling af udbetalte tilskud til byfornyelsesbeslutninger truffet efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Tilbagebetalingsdeklarationer
§ 2

Kommunalbestyrelsen skal i tilsagnet om bygningsfornyelse til ejeren, jf. § 3 i bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. og §§ 37, 38 og 38 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, angive den ejendomsværdi, som kommunalbestyrelsen vil lægge til grund ved en eventuel senere beregning af tilbagebetalingsbeløb, jf. § 4. Den i 1. pkt. nævnte værdi fastsættes som ejendommens værdi i handel og vandel før ombygningen med tillæg af værdien af de forbedringer, som gennemføres ved beslutningen om bygningsfornyelse.

§ 3

På ejendomme, der har modtaget kontant tilskud til dækning af vedligeholdelsesudgifter, jf. § 14 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, tinglyser kommunalbestyrelsen, jf. § 18 i samme lov, en deklaration om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt støttede boligers status ændres for så vidt angår anvendelse eller ejerforhold, eller ejendommen afhændes.

Stk. 2 På ejendomme, der har modtaget kontant tilskud, jf. § 26 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, tinglyser kommunalbestyrelsen, jf. § 29 i samme lov, en deklaration om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt ejendommens status ændres for så vidt angår anvendelse eller ejerforhold, eller ejendommen afhændes.

Stk. 3 Deklarationen skal angive den i § 2 nævnte værdi af ejendommen.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen fastsætter deklarationens løbetid, som dog højst kan være gældende i 20 år.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen aflyser deklarationen, når der på baggrund af beregning efter § 4 er taget stilling til eller rejst krav om tilbagebetaling af tilskud ved førstkommende statusskift eller førstkommende afhændelse af ejendommen.

§ 4

Tilbagebetaling af tilskud, jf. § 3, stk. 1, skal ske i det omfang

  • 1) støttede udlejningsboligers status ændres, hvorved ejendommens værdi forbedres, således at den nye værdi overstiger den oprindeligt fastsatte værdi med tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen for tilsvarende ejendomme i det forløbne tidsrum, eller

  • 2) førstkommende afhændelse af ejendommen sker til en højere pris end den i § 2, 2. pkt. fastsatte værdi med tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum, således at den nye værdi, ud over hvad der kan henføres til den almindelige ejendomsprisudvikling, overstiger den oprindeligt fastsatte værdi, jf. § 2.

Stk. 2 Tilbagebetaling af tilskud, jf. § 3, stk. 2, skal ske efter principperne om opgørelse i stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Stk. 3 Ved beregningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tillægges et beløb, som modsvarer prisstigning på ejendommen som følge af yderligere forbedringsarbejder gennemført efter afslutningen af byfornyelsesarbejderne.

Stk. 4 Tilbagebetaling efter § 4, stk. 1, nr. 2, kan kun pålægges den ejer, der har modtaget tilskuddet.

Stk. 5 Fastsættelse af ejendomsprisudviklingen sker på grundlag af statistiske oplysninger om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art og geografiske beliggenhed, som kan indhentes hos SKAT eller Danmarks Statistik.

§ 5

Tilbagebetaling af tilskud, jf. § 4, skal ske til den kommune, som har bevilget tilskuddet.

Stk. 2 Tilbagebetalte tilskud tilfalder kommunen og staten med halvdelen til hver.

Ikrafttrædelse
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 645 af 11. juni 2010 om tilbagebetaling af tilskud i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer ophæves.