14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse

Bekendtgørelse nr. 1699 af 18. december 2017

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse

I medfør af § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse fastsætter regler om tilbagebetaling af udbetalte tilskud til byfornyelsesbeslutninger truffet efter lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§2 Tilbagebetalingsdeklarationer
Kommunalbestyrelsen skal i tilsagnet om bygningsfornyelse til ejeren, jf. § 3 i bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. og §§ 37, 38 og 38 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer, angive den ejendomsværdi, som kommunalbestyrelsen vil lægge til grund ved en eventuel senere beregning af tilbagebetalingsbeløb, jf. § 4. Den i 1. pkt. nævnte værdi fastsættes som ejendommens værdi i handel og vandel før ombygningen med tillæg af værdien af de forbedringer, som gennemføres ved beslutningen om bygningsfornyelse.

§3 På ejendomme, der har modtaget kontant tilskud til dækning af vedligeholdelsesudgifter, jf. § 14 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, tinglyser kommunalbestyrelsen, jf. § 18 i samme lov, en deklaration om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt støttede boligers status ændres for så vidt angår anvendelse eller ejerforhold, eller ejendommen afhændes.

Stk. 2 På ejendomme, der har modtaget kontant tilskud, jf. § 26 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, tinglyser kommunalbestyrelsen, jf. § 29 i samme lov, en deklaration om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet, såfremt ejendommens status ændres for så vidt angår anvendelse eller ejerforhold, eller ejendommen afhændes.

Stk. 3 Deklarationen skal angive den i § 2 nævnte værdi af ejendommen.

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen fastsætter deklarationens løbetid, som dog højst kan være gældende i 20 år.

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen aflyser deklarationen, når der på baggrund af beregning efter § 4 er taget stilling til eller rejst krav om tilbagebetaling af tilskud ved førstkommende statusskift eller førstkommende afhændelse af ejendommen.

§4 Tilbagebetaling af tilskud, jf. § 3, stk. 1, skal ske i det omfang

  • 1) støttede udlejningsboligers status ændres, hvorved ejendommens værdi forbedres, således at den nye værdi overstiger den oprindeligt fastsatte værdi med tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen for tilsvarende ejendomme i det forløbne tidsrum, eller

  • 2) førstkommende afhændelse af ejendommen sker til en højere pris end den i § 2, 2. pkt. fastsatte værdi med tillæg af et beløb, der svarer til ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum, således at den nye værdi, ud over hvad der kan henføres til den almindelige ejendomsprisudvikling, overstiger den oprindeligt fastsatte værdi, jf. § 2.

Stk. 2 Tilbagebetaling af tilskud, jf. § 3, stk. 2, skal ske efter principperne om opgørelse i stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Stk. 3 Ved beregningen efter stk. 1, nr. 1 og 2, tillægges et beløb, som modsvarer prisstigning på ejendommen som følge af yderligere forbedringsarbejder gennemført efter afslutningen af byfornyelsesarbejderne.

Stk. 4 Tilbagebetaling efter § 4, stk. 1, nr. 2, kan kun pålægges den ejer, der har modtaget tilskuddet.

Stk. 5 Fastsættelse af ejendomsprisudviklingen sker på grundlag af statistiske oplysninger om salgsprisen for ejendomme af den pågældende art og geografiske beliggenhed, som kan indhentes hos SKAT eller Danmarks Statistik.

§5 Tilbagebetaling af tilskud, jf. § 4, skal ske til den kommune, som har bevilget tilskuddet.

Stk. 2 Tilbagebetalte tilskud tilfalder kommunen og staten med halvdelen til hver.

§6 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 645 af 11. juni 2010 om tilbagebetaling af tilskud i henhold til lov om byfornyelse og udvikling af byer ophæves.

profile photo
Profilside