Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 942 af 10. september 2019

§ 17

Terrorforsikringsrådets afgørelser ved behandling af en klagesag træffes med simpelt stemmeflertal. Hvis en afgørelse beror på en flertalsbeslutning, skal dette anføres i afgørelsen.

Stk. 2 Terrorforsikringsrådets formand kan afgøre en klagesag, hvis det på baggrund af rådets hidtidige praksis må anses for sikkert, hvordan sagen skal afgøres. Rådet orienteres om sagens afgørelse hurtigst muligt og senest på det førstkommende rådsmøde. Hvert af rådets medlemmer kan på dette møde forlange, at sagen behandles af det samlede Terrorforsikringsråd.