14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om Terrorforsikringsrådet, sekretariatsfunktionen og tilsynet med skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 942 af 10. September 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Terrorforsikringsrådet kan bestemme, at der ved indgivelse af klage skal anvendes et særligt skema. Skemaet vil i givet fald kunne findes på Finanstilsynets hjemmeside.

•••

Stk. 2 Sekretariatet sørger i øvrigt for sagens videre oplysning og fremskaffer af egen drift det yderligere fornødne, retlige og faktiske grundlag for afgørelsen, herunder eventuelle udtalelser fra sagkyndige, hvis det skønnes nødvendigt for at træffe afgørelse i sagen, samt at hver af parterne får kendskab til nye oplysninger fra modparten, som må antages at have betydning for sagens afgørelse.

•••

Stk. 3 Undlader selskabet inden 3 uger efter modtagelsen af det fremsendte materiale, jf. stk. 2 og 3, at fremsende kommentarer herom til Terrorforsikringsrådet, kan sagen behandles alene på grundlag af det foreliggende materiale.

•••

Stk. 4 Sekretariatet afslutter sagen, hvis skadesforsikringsselskabet under sagens forberedelse opfylder klagerens krav. Det samme gælder, hvis klageren frafalder sin klage.

•••
profile photo
Profilside