Bekendtgørelse om Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 809 af 28. juni 2010

§ 1

Den fælles juridiske enhed, kaldet Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring, er etableret af de skadesforsikringsselskaber, som er medlemmer af terrorforsikringsordningen.

Poolens opgaver
§ 2

Poolen skal administrere den løbende betaling af risikopræmien til staten for genforsikringsgarantien, herunder opkræve bidrag fra de deltagende selskaber og betale staten.

Stk. 2 Poolens udgifter til risikopræmie fordeles blandt medlemmerne i forhold til størrelsen af deres bruttopræmieindtægter i de omfattede brancher vedrørende risici beliggende i Danmark for det senest tilgængelige år, der er indberettet til Finanstilsynet, eller er oplyst til poolen af de i medfør af terrorforsikringslovens § 2, stk. 3, tilsluttede udenlandske selskaber.

Stk. 3 Poolen skal hvert år senest den 1. juni til Terrorforsikringsrådet videresende de til poolen indberettede oplysninger fra de udenlandske selskaber, jf. stk. 2, til brug for den årlige beregning af grænsen for, hvornår genforsikringsgarantien skal træde i kraft, jf. terrorforsikringslovens § 5, stk.1.

§ 3

Poolen skal administrere skadesudbetalinger fra genforsikringsgarantien, herunder modtage udbetalinger og fordele dem til de af de dækningsberettigede skader berørte selskaber.

Stk. 2 Såfremt skadesudgifterne overstiger genforsikringsgarantien, skal der ske forholdsmæssig udbetaling af garantien til de berørte selskaber.

§ 4

Poolen skal give meddelelse til Terrorforsikringsrådet, når der er anmeldt skader til poolen, som skyldes begivenheder foranlediget af terrorangreb, hvor der er anvendt NBCR – våben, og skaderne dermed er omfattet af terrorforsikringsordningen.

§ 5

Poolen skal administrere tilbagebetaling til staten af de fra genforsikringsgarantien i medfør af terrorforsikringslovens §§ 10 og 11 udbetalte beløb.

§ 6

Poolen aflægger et årligt regnskab, som særskilt viser præmiebetalingerne til staten og udbetalinger fra genforsikringsgarantien.

Stk. 2 Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som særskilt skal erklære sig om præmiebetalingerne til staten og om udbetalinger fra genforsikringsgarantien.

Stk. 3 Det reviderede regnskab indsendes til Terrorforsikringsrådet.

Ikrafttræden
§ 7

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2010.