Bekendtgørelse om sygehusapotekers udførelse af opgaver for offentlige og private virksomheder og institutioner

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 778 af 30. august 2001

I medfør af § 56 a og § 72, stk. 2 og 3, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret bl.a. ved lov nr. 472 af 31. maj 2000 og lov nr. 493 af 7. juni 2001, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Sygehusapoteker kan udføre opgaver for offentlige og private virksomheder og institutioner, i det omfang opgaverne naturligt og hensigtsmæssigt knytter sig til et sygehusapoteks virksomhed.

Stk. 2 Sygehusapoteker kan dog ikke forhandle dosisdispenserede lægemidler til private apoteker beregnet til navngivne forbrugere, jf. apotekerlovens § 56 a, stk. 1, 2. pkt.

§ 2

Sygehusapoteker skal foretage en kalkulation af de samlede omkostninger, der vil være forbundet med sygehusapotekets udførelse af en opgave, jf. lovens § 56 a, stk. 2, 3. pkt. Den betaling, sygehusapoteket skal opkræve for at udføre opgaven, skal mindst dække omkostningerne ved at udføre opgaven.

§ 3

Kalkulationen af et sygehusapoteks samlede omkostninger ved udførelse af en opgave for offentlige og private virksomheder og institutioner skal omfatte:

  • 1) Alle de direkte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, f.eks. løn inkl. pensionsbidrag og andre løndele samt over- og merarbejde, tjenesterejser, materialer og specielt anskaffet apparatur.

  • 2) Alle de indirekte omkostninger, der er forbundet med opgavevaretagelsen, f.eks. indirekte lønomkostninger, andel af fællesomkostninger til f.eks. ledelse, administration, husleje, udstyr, udvikling m.v. og lovpligtige forsikringer, pensionsforpligtelser, forrentning og afskrivning af anlægsværdier samt beregnede omkostninger for faciliteter i øvrigt, der er stillet til rådighed ved opgavevaretagelsen.

§ 4

Sygehusapoteker, der efter lovens § 56 a udfører opgaver for offentlige og private virksomheder og institutioner, skal for hver enkelt opgave foretage løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og omkostninger. De i årets løb oppebårne indtægter og afholdte omkostninger skal for hver opgave særskilt opføres på sygehusapotekets regnskab for det pågældende år. Omkostningerne skal specificeres i overensstemmelse med reglerne om aflæggelse af regnskab for sygehusapoteker.

Stk. 2 I det år, hvor en opgave afsluttes, optages i sygehusapotekets årsregnskab en regnskabsmæssig redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen i henhold til § 3.

§ 5

Med bøde straffes den, der overtræder § 1, stk. 2, samt §§ 2-4.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2001.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 901 af 27. september 2000 om sygehusapotekers udførelse af opgaver for offentlige og private virksomheder og institutioner ophæves.