Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1096 af 04. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 260 af 24. marts 2020, bekendtgørelse nr. 317 af 30. marts 2020, bekendtgørelse nr. 293 af 17. marts 2023 og bekendtgørelse nr. 879 af 22. juni 2023

I medfør af § 45, stk. 6, og § 55, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde og begreber
§ 1

Reglerne i bekendtgørelsen anvendes ved behandling af sager om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

§ 2

Ved vurderingen af, om en person har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed og således er omfattet af reglerne i kapitel 2, anvendes reglerne i § 5, stk. 4-6, i bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Stk. 2 Private arbejdsgivere i kapitel 3 er

 • 1) alle arbejdsgivere, bortset fra offentlige myndigheder og private institutioner, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige midler, jf. stk. 3, og

 • 2) forældre, der har valgt at få et økonomisk tilskud til privat pasning, jf. § 80 i dagtilbudsloven.

Stk. 3 Ved opgørelse af de 50 pct., jf. stk. 2, nr. 1, er det uden betydning, om den offentlige ydelse bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren eller til en bruger som støtte til betaling for en ydelse hos arbejdsgiveren.

Kapitel 2 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende
Optagelse og ventetid
§ 3

Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan i Udbetaling Danmark søge om optagelse i en forsikringsordning, der giver ret til sygedagpenge fra kommunen fra første eller tredje fraværsdag i de 2 første uger af en sygeperiode.

Stk. 2 Personer, der er sygemeldt på optagelsestidspunktet, har ikke ret til sygedagpenge efter forsikringsordningen for den pågældende sygeperiode.

Stk. 3 Langvarigt eller kronisk syge personer, jf. § 58 a, stk. 2, i lov om sygedagpenge, kan optages i forsikringsordningen mod en forhøjelse af præmien på 25 pct. Til vurdering heraf kan Udbetaling Danmark forlange en lægeerklæring, som betales af ansøgeren.

Stk. 4 Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed uden for dansk område, kan efter stk. 1 sikre sig sygedagpenge i de første 2 uger af sygeperioden, hvis de pågældende efter EØS-reglerne, EF-forordning nr. 883/04 eller overenskomster med andre stater er omfattet af dansk lovgivning om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Udbetaling Danmark kan forlange dokumentation for, at personen er omfattet af dansk social sikring.

Stk. 5 Optagelse i forsikringsordningen kan tidligst ske fra den dato, hvor Udbetaling Danmark har modtaget anmodningen om optagelse.

§ 4

Retten til sygedagpenge indtræder 6 måneder efter optagelsen i forsikringsordningen, jf. dog § 14, stk. 3.

Stk. 2 Personer, der kommer til skade ved et ulykkestilfælde, har ret til sygedagpenge, selv om ventetiden efter stk. 1 ikke er udløbet.

Stk. 3 Personer, der er ophørt med at have lønindtægt, kan optages uden ventetid, hvis de anmoder om optagelse inden 3 måneder efter ophøret, og de på ophørstidspunktet opfyldte betingelserne i § 32, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

Forsikringstyper og præmie
§ 5

Optagelse i forsikringsordningen, jf. § 3, stk. 1, kan ske med ret til sygedagpenge fra

 • 1) første fraværsdag med det højeste sygedagpengebeløb,

 • 2) første fraværsdag med 2/3 af højeste sygedagpengebeløb,

 • 3) tredje fraværsdag med det højeste sygedagpengebeløb, eller

 • 4) tredje fraværsdag med 2/3 af højeste sygedagpengebeløb.

Stk. 2 Retten til højeste sygedagpengebeløb i stk. 1, nr. 1 og 3, er betinget af, at indtægten ved selvstændig erhvervsvirksomhed berettiger til udbetaling af højeste sygedagpengebeløb.

Stk. 3 Højeste sygedagpengebeløb fremgår af § 50, stk. 1, i lov om sygedagpenge.

§ 6

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de årlige præmiesatser for forsikringstyperne i § 5, stk. 1.

Ændring af forsikringen
§ 7

Ved anmodning om forhøjelse af den sikrede sats efter § 5, stk. 1, nr. 2 og 4, finder reglerne i § 3, stk. 2 og 5, og § 4, stk. 1 og 2, anvendelse.

Stk. 2 Ved anmodning om ændring af forsikringstype fra tredje fraværsdag til første fraværsdag finder reglerne i § 3, stk. 5, og § 4, stk. 1, anvendelse.

§ 8

Ændring af forsikringstype fra første fraværsdag til tredje fraværsdag og ændring af den sikrede sats fra det højeste sygedagpengebeløb til 2/3 heraf og den tilsvarende nedsættelse af præmien kan ske med virkning fra den dato, hvor anmodningen er modtaget i Udbetaling Danmark.

§ 9

Forsikrede, der er optaget i forsikringsordningen mod betaling af en forhøjet præmie på grund af kronisk eller langvarig lidelse, jf. § 3, stk. 3, kan fritages fra den forhøjede præmie, hvis pågældende ved indsendelse af en lægeerklæring dokumenterer ikke længere at have en kronisk eller langvarig lidelse. Lægeerklæringen betales af den forsikrede. Bortfald af den forhøjede præmie sker med virkning fra den dato, hvor anmodningen er modtaget i Udbetaling Danmark.

Opkrævning af præmie
§ 10

Udbetaling Danmark opkræver i marts måned præmie for perioden 1. april til 31. marts det efterfølgende år. Præmien skal betales inden 4 uger fra datoen på opkrævningen.

Stk. 2 Betales præmien ikke rettidigt, udsendes en rykker for betaling af præmien. Ved udsendelse af rykker skal der betales et gebyr på 50 kr. Præmie og rykkergebyr skal betales inden 2 uger fra datoen på rykkeren.

Stk. 3 Betales præmie og rykkergebyr ikke rettidigt, bliver den forsikrede udelukket af ordningen med virkning fra den 31. maj.

Stk. 4 Efter udelukkelse af forsikringsordningen pr. 31. maj fremsendes en opkrævning dækkende perioden fra 1. april til 31. maj. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 11

Ved optagelse i forsikringsordningen opkræves en præmie, der dækker perioden fra optagelsesdatoen og til udgangen af marts måned.

Stk. 2 Nyoptagne, der modtager opkrævning mindre end 8 uger inden den 31. marts, modtager samtidig opkrævning for det følgende år.

Stk. 3 Den første opkrævning efter optagelsen udsendes efter optagelsesbrevet og skal være betalt inden 4 uger fra datoen på opkrævningen. Såfremt præmien ikke betales rettidigt, ophører forsikringen pr. forfaldsdatoen.

Stk. 4 Efter ophør af forsikringen fremsendes en opkrævning dækkende perioden fra optagelsen og frem til ophøret. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 12

Skyldige beløb efter §§ 10-11, herunder eventuelle renter og gebyrer, kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.

Opkrævning af præmie for perioden 1. april 2020-31. marts 2021 og opkrævning af præmie for nyoptagne, der er optaget i perioden fra 18. marts 2020 til 1. juli 2020
§ 12a

Udbetaling Danmark opkræver i juli måned 2020 præmie for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021. Præmien skal betales inden 4 uger fra datoen på opkrævningen.

Stk. 2 Betales præmien ikke rettidigt, udsendes en rykker for betaling af præmien. Ved udsendelse af rykker skal der betales et gebyr på 50 kr. Præmie og rykkergebyr skal betales inden 2 uger fra datoen på rykkeren.

Stk. 3 Betales præmie og rykkergebyr ikke rettidigt, bliver den forsikrede udelukket af ordningen med virkning fra den 30. september 2020.

Stk. 4 Efter udelukkelse af forsikringsordningen pr. 30. september 2020 fremsendes en opkrævning dækkende perioden fra 1. april 2020 til 30. september 2020. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 12b

Ved optagelse i forsikringsordningen i perioden fra den 18. marts 2020 og indtil den 1. juli 2020 opkræves i juli måned 2020 præmie, der dækker perioden fra optagelsesdatoen og til udgangen af marts måned 2021.

Stk. 2 Præmien skal betales 4 uger fra datoen på opkrævningen. Såfremt præmien ikke betales rettidigt, ophører forsikringen pr. forfaldsdatoen.

Stk. 3 Efter ophør af forsikringen fremsendes en opkrævning dækkende perioden fra optagelsen og frem til ophøret. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 12c

Skyldige beløb efter §§ 12 a og 12 b, herunder eventuelle renter og gebyrer, kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.

Opkrævning af præmie for perioden 1. april 2023-31. marts 2024
§ 12d

Udbetaling Danmark opkræver i maj måned 2023 præmie for perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024. Præmien skal betales inden 4 uger fra datoen på opkrævningen.

Stk. 2 Betales præmien ikke rettidigt, udsendes en rykker for betaling af præmien. Ved udsendelse af rykker skal der betales et gebyr på 50 kr. Præmie og rykkergebyr skal betales inden 2 uger fra datoen på rykkeren.

Stk. 3 Betales præmie og rykkergebyr ikke rettidigt, bliver den forsikrede udelukket af ordningen med virkning fra den 31. juli 2023.

Stk. 4 Efter udelukkelse af forsikringsordningen pr. 31. juli 2023 fremsendes en opkrævning dækkende perioden fra 1. april 2023 til 31. juli 2023. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 12e

Skyldige beløb efter § 12 d, herunder eventuelle renter og gebyrer, kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.

Udmeldelse og udelukkelse
§ 13

Udmeldelse af forsikringen og tilbagebetaling af præmie kan tidligst ske med virkning fra den dato, hvor anmodningen er modtaget i Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Ved ophør af virksomhed kan der i særlige tilfælde, herunder ved dødsfald, konkurs og CVR-skifte, ske udmeldelse af forsikringen samt tilbagebetaling af præmien fra et tidligere tidspunkt, end anmodningen om udmeldelse er modtaget i Udbetaling Danmark.

Stk. 3 Udmeldelse og tilbagebetaling kan ikke ske til et tidligere tidspunkt end indeværende forsikringsår, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, herunder ophør ved dødsfald, konkurs og tvangsopløsning. Beløb på 50 kr. eller derunder udbetales ikke.

§ 14

Når forsikringen er ophørt efter udmeldelse eller udelukkelse, ophører retten til sygedagpenge efter forsikringen.

Stk. 2 Ved fornyet optagelse efter udmeldelse eller udelukkelse gælder reglerne i §§ 3 og 4. Eventuel skyldig præmie, herunder eventuelt gebyr, skal være betalt.

Stk. 3 Forsikrede, der udelukkes den 31. maj på grund af restance efter § 10, stk. 3, kan genoptages med 3 måneders ventetid, hvis restancen er blevet betalt, og anmodningen om genoptagelse finder sted inden den 30. juni samme år.

Stk. 4 Forsikrede, der udelukkes den 30. september 2020 på grund af restance efter § 12 a, stk. 3, kan genoptages med 3 måneders ventetid, hvis restancen er blevet betalt, og anmodningen om genoptagelse finder sted inden den 31. oktober 2020.

Stk. 5 Forsikrede, der udelukkes den 31. juli 2023 på grund af restance efter § 12 d, stk. 3, kan genoptages med 3 måneders ventetid, hvis restancen er blevet betalt, og anmodningen om genoptagelse finder sted inden den 31. august 2023.

§ 15

Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos den forsikrede på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, får den forsikredes opholdskommune besked om det.

Stk. 2 I tilfælde, hvor en forsikret har modtaget et tilbagebetalingskrav fra kommunen for mod bedre vidende uberettiget at have modtaget sygedagpenge, og kommunen har givet Udbetaling Danmark besked om det, kan Udbetaling Danmark udelukke den forsikrede af ordningen med øjeblikkelig virkning.

Stk. 3 Genoptagelse i ordningen kan tidligst finde sted 12 måneder efter udelukkelsen.

Kapitel 3 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere
Optagelse og ventetid
§ 16

En privat arbejdsgiver kan i Udbetaling Danmark søge om optagelse i en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til refusion fra kommunen fra en lønmodtagers anden fraværsdag for de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de 30 første kalenderdage af en fraværsperiode på grund af sygdom, hvis

 • 1) arbejdsgiverens lønudgift i det foregående kalenderår ikke overstiger 1.750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge, og

 • 2) arbejdsgiveren har et aktivt SE-/CVR-nummer.

Stk. 2 Forsikringen kan tidligst træde i kraft 7 dage efter den dato, hvor Udbetaling Danmark har modtaget anmodningen om optagelse, jf. dog § 27, stk. 3.

§ 17

I lønudgiften indgår alle virksomhedens lønudgifter, uanset om de efter kildeskatteloven anses for A- eller B-indkomst for de ansatte, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan mod dokumentation få udeladt sin lønudgift til personer ansat i fleksjob efter kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, til personer ansat med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt til personer, som arbejdsgiveren har indgået en aftale med efter §§ 56-58 i lov om sygedagpenge. Arbejdsgiveren skal senest den 1. september efter forsikringsårets udløb anmode om udeladelse fra lønudgiften.

Stk. 3 Udbetalinger fra arbejdsgiveren, der anses som A-indkomst hos modtageren, men som ikke er indtjent i et lønmodtagerforhold i arbejdsretlig forstand, medregnes i den samlede lønudgift, medmindre arbejdsgiveren senest den 1. september efter forsikringsårets udløb dokumenterer arten og størrelsen af sådanne udbetalinger.

Opkrævning af præmie
§ 18

Præmien for den enkelte arbejdsgiver fastsættes som en procentdel, jf. stk. 2, af virksomhedens samlede lønudgift, som beregnes efter § 17.

Stk. 2 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter den årlige procentsats til beregning af præmie.

§ 19

Udbetaling Danmark opkræver i løbet af kalenderåret to acontopræmier, henholdsvis i juni og december måned. Acontopræmien beregnes på grundlag af arbejdsgiverens samlede lønudgift i det forudgående år.

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan anmode Udbetaling Danmark om at få ændret beregningsgrundlaget for acontopræmien.

Stk. 3 Acontopræmien skal indbetales inden 4 uger fra datoen på opkrævningen. Hvis indbetalingen ikke sker rettidigt, udsendes en rykker, inkl. et gebyr, der udgør 2 pct. af det skyldige beløb. Præmien og rykkergebyret skal være betalt inden 2 uger fra datoen på rykkeren.

Stk. 4 Hvis en arbejdsgiver efter betalingsfristen i rykkeren er i restance med mindst 1.000 kr., udelukkes arbejdsgiveren af ordningen med virkning fra udgangen af måneden.

Stk. 5 Efter udelukkelse af forsikringen fremsendes en opkrævning dækkende perioden fra 1. januar eller 1. juli og frem til udelukkelsen. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 20

Ved optagelse i forsikringsordningen opkræves en præmie, der dækker perioden fra den dato, hvor forsikringen får virkning, til enten den 30. juni eller den 31. december, tillige med acontopræmie for det følgende halvår.

Stk. 2 Den første opkrævning efter optagelsen skal være betalt inden 4 uger fra datoen på opkrævningen. Såfremt præmien ikke betales rettidigt, ophører forsikringen pr. forfaldsdatoen i opkrævningen.

Stk. 3 Efter ophør af forsikringen fremsendes en opkrævning dækkende perioden fra optagelsen og frem til ophøret. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 4 Acontopræmien i optagelsesåret samt det efterfølgende år beregnes ud fra den forventede lønudgift som arbejdsgiveren opgiver.

§ 21

Der betales acontopræmie indtil forsikringens ophør.

Stk. 2 Ved udmeldelse af forsikringsordningen tilbagebetales for meget indbetalt præmie.

§ 22

Den endelige præmie for forsikringsåret beregnes i juni måned i det efterfølgende år. Præmien beregnes i forhold til det antal dage, forsikringen har været i kraft.

§ 23

En efterbetaling tillægges og en tilbagebetaling fratrækkes acontopræmien for det efterfølgende halvår.

§ 24

Ved udmeldelse eller udelukkelse anses den opkrævede acontopræmie i forsikringsåret som endelig præmie, jf. dog stk. 2-5 og § 28.

Stk. 2 Der foretages en efterregulering, hvis

 • 1) forsikringen har været aktiv pr. 31. december, og

 • 2) den beregnede endelige præmie afviger med 1.000 kr. eller mere fra acontopræmien.

Stk. 3 Der foretages efterregulering, hvis arbejdsgiveren er gentilmeldt på tidspunktet for årsreguleringen.

Stk. 4 Efterregulering i form af efterbetaling opkræves i juni måned i året efter kalenderårets udløb, jf. § 22. Beløbet skal være indbetalt inden 4 uger fra dateringen af opkrævningen. Ved for sen betaling gælder § 19, stk. 3, 2. og 3. pkt.

Stk. 5 Efterregulering i form af tilbagebetaling fratrækkes først et eventuelt skyldigt beløb.

§ 25

Eventuelt overskydende beløb i henhold til § 21, stk. 2, § 23 og § 24, stk. 5, udbetales kun, når det overstiger 50 kr.

§ 26

Skyldige beløb, herunder eventuelle renter og gebyrer, efter dette kapitel kan inddrives efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.

Opkrævning af præmie for perioden 1. juli 2020 – 31. december 2020 og opkrævning for nyoptagne, der er optaget i perioden fra 18. marts 2020 til 1. september 2020
§ 26a

Udbetaling Danmark opkræver i september måned 2020 præmie for perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020.

Stk. 2 Arbejdsgiveren kan anmode Udbetaling Danmark om at få ændret beregningsgrundlaget for acontopræmien.

Stk. 3 Acontopræmien skal indbetales inden 4 uger fra datoen på opkrævningen. Hvis indbetalingen ikke sker rettidigt, udsendes en rykker, inkl. et gebyr, der udgør 2 pct. af det skyldige beløb. Præmien og rykkergebyret skal være betalt inden 2 uger fra datoen på rykkeren.

Stk. 4 Hvis en arbejdsgiver efter betalingsfristen i rykkeren er i restance med mindst 1.000 kr., udelukkes arbejdsgiveren af ordningen med virkning fra den 30. november 2020.

Stk. 5 Efter udelukkelse af forsikringen pr. 30. november 2020 fremsendes en opkrævning dækkende perioden fra 1. juli 2020 til 30. november 2020. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

§ 26b

Ved optagelse i forsikringsordningen i perioden fra den 18. marts 2020 og indtil den 1. september 2020 opkræves i september 2020 en præmie, der dækker perioden fra den dato, hvor forsikringen får virkning, til enten den 30. juni eller den 31. december 2020, tillige med acontopræmie for det følgende halvår.

Stk. 2 Den første opkrævning efter optagelsen skal være betalt inden 4 uger fra datoen på opkrævningen. Såfremt præmien ikke betales rettidigt, ophører forsikringen pr. forfaldsdatoen i opkrævningen.

Stk. 3 Efter ophør af forsikringen fremsendes en opkrævning dækkende perioden fra optagelsen og frem til ophøret. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 4 Acontopræmien i optagelsesåret samt det efterfølgende år beregnes ud fra den forventede lønudgift, som arbejdsgiveren opgiver.

§ 26c

§ 18 og §§ 21-26 finder tilsvarende anvendelse.

Opkrævning af præmie for 2. halvår 2023 samt beregning af endelig præmie for forsikringsåret 2022
§ 26d

Udbetaling Danmark opkræver senest i oktober måned 2023 præmien for 2. halvår 2023.

Stk. 2 Den endelige præmie for forsikringsåret 2022 beregnes senest i oktober måned 2023, og en efterbetaling tillægges og en tilbagebetaling fratrækkes præmien for 2. halvår 2023.

Udmeldelse, udelukkelse m.v.
§ 27

Udmeldelse af forsikringen og tilbagebetaling af præmie kan tidligst ske med virkning fra den dato, hvor anmodningen er modtaget i Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 2 og 5.

Stk. 2 Udmeldelse som følge af inaktivt SE-/CVR-nummer sker til udgangen af den måned, hvor Udbetaling Danmark får kendskab hertil.

Stk. 3 Hvis den udmeldte arbejdsgiver fortsætter under nyt SE-/CVR-nummer som følge af ejerskifte, ændring af driftsform, konkurs eller dødsfald, kan arbejdsgiveren optages i forsikringsordningen med virkning fra den dato, hvor det tidligere SE-/CVR-nummer ophørte.

Stk. 4 Ved fornyet optagelse efter udmeldelse eller udelukkelse gælder reglerne i § 16. Eventuel skyldig præmie, herunder eventuelt gebyr, skal være betalt.

Stk. 5 Ved ophør af virksomhed kan der i særlige tilfælde, herunder ved dødsfald, konkurs og CVR-skifte, ske udmeldelse af forsikringen samt tilbagebetaling af præmien til et tidligere tidspunkt end anmodning om udmeldelse er modtaget i Udbetaling Danmark.

Stk. 6 Udmeldelse og tilbagebetaling kan ikke ske til et tidligere tidspunkt end indeværende kalenderår, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, herunder ved dødsfald, konkurs eller tvangsopløsning.

§ 28

En arbejdsgiver, der ikke har haft lønudgifter i det forudgående kalenderår, jf. § 22, udmeldes af forsikringen med virkning fra den 1. juli i indeværende år.

Stk. 2 En arbejdsgiver, der er blevet udmeldt af forsikringen efter stk. 1, kan blive genoptaget i forsikringen fra den 1. juli i indeværende år, hvis arbejdsgiveren retter henvendelse til Udbetaling Danmark inden for 3 måneder fra udmeldelsen. Udbetaling Danmark skal vejlede en arbejdsgiver, der bliver udmeldt efter stk. 1, om fristen for genoptagelse.

Stk. 3 Genoptagelsen i stk. 2 er betinget af følgende:

 • 1) Arbejdsgiveren opfylder betingelserne i § 16, stk. 1, dog ikke § 16, stk. 1, nr. 1.

 • 2) Arbejdsgiveren i indeværende år har haft lønudgifter, der ikke overstiger et beløb, der svarer til beløbet i § 29, stk. 1, pr. kalenderår.

 • 3) Arbejdsgiveren betaler acontopræmien fra 1. juli. Acontopræmien beregnes ud fra den forventede lønudgift, som arbejdsgiveren opgiver, jf. § 20, stk. 4.

Stk. 4 En arbejdsgiver, der udmeldes efter stk. 1, får tilbagebetalt præmien for det forudgående kalenderår. Dokumenterer arbejdsgiveren ikke at have haft lønudgifter i det indeværende år, får arbejdsgiveren ligeledes tilbagebetalt præmien for indeværende kalenderår.

§ 29

En arbejdsgiver udelukkes af ordningen, hvis dennes lønudgifter i det forudgående kalenderår overstiger 2.160 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge.

Stk. 2 Når arbejdsgiverens lønudgifter i 3 på hinanden følgende kalenderår efter oplysning fra SKAT overstiger det beløb, der er fastsat efter § 16, stk. 1, nr. 1, udelukkes arbejdsgiveren af ordningen.

Stk. 3 Udelukkelsen har virkning fra udgangen af den måned, hvor Udbetaling Danmark får kendskab til, at arbejdsgiverens lønudgifter overstiger beløbet i stk. 1 eller stk. 2.

§ 30

Hvis der i et forsikringsår konstateres sygefravær hos en ansat hos en forsikret arbejdsgiver på mindst 20 dage fordelt over mindst 3 sygeperioder inden for de seneste 12 måneder, får lønmodtagerens opholdskommune besked om det.

Stk. 2 Kommunen kan ved anmodning om refusion for de ansatte hos arbejdsgiveren forlange, at arbejdsgiveren dokumenterer lønmodtagerens sygefravær ved en lægeerklæring, som betales af arbejdsgiveren.

Stk. 3 I tilfælde, hvor en forsikret arbejdsgiver har modtaget et tilbagebetalingskrav fra kommunen for mod bedre vidende uberettiget at have modtaget refusion, og kommunen har givet Udbetaling Danmark besked om det, kan Udbetaling Danmark udelukke arbejdsgiveren af ordningen med øjeblikkelig virkning.

§ 31

Udbetaling Danmark kan udelukke en arbejdsgiver af ordningen med øjeblikkelig virkning, når kommunen har truffet afgørelse om arbejdsgiverens pligt til at udbetale sygedagpenge, og arbejdsgiveren fortsat undlader at beregne og udbetale sygedagpengene.

§ 32

Genoptagelse i ordningen kan tidligst finde sted 12 måneder efter udelukkelse efter §§ 30 og 31.

§ 33

Ved sygdom, der giver lønmodtageren ret til sygedagpenge fra en arbejdsgiver, og som er begyndt, inden arbejdsgiverens forsikring er trådt i kraft, vil arbejdsgiveren ikke være berettiget til refusion efter § 16 for sygedagpenge udbetalt efter §§ 30 og 31 i lov om sygedagpenge.

Stk. 2 Arbejdsgiverens ret til refusion bevares, hvis sygdomstilfældet er begyndt inden forsikringens ophør.

Kapitel 4 Klageadgang
§ 34

Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Dette gælder dog ikke afgørelser om, hvorvidt en person har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. § 2, stk. 1, og afgørelser om, hvorvidt en person er privat arbejdsgiver, jf. § 2, stk. 2. Disse afgørelser kan indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 77, stk. 2, i lov om sygedagpenge.

Kapitel 5 Ikrafttræden m.v.
§ 35

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere ophæves.