Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 318 af 25. marts 2010

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på 6.029 kr. (2010 pris- og lønniveau) for vejledning og vurdering af ansøgning om en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere. Beløbet pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundhedsstyrelsen.

§ 2

Sundhedsstyrelsen opkræver et gebyr på 11.389 kr. (2010 pris- og lønniveau) for godkendelse af en forening til at kunne registrere alternative behandlere. Beløbet pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundhedsstyrelsen.

§ 3

Sundhedsstyrelsen opkræver et årligt gebyr på 5.695 kr. (2010 pris- og lønniveau) for opretholdelse af en forenings godkendelse til at kunne registrere alternative behandlere. Beløbet pris- og lønreguleres én gang om året og udmeldes af Sundhedsstyrelsen.

Stk. 2 Opkrævning af det i stk. 1 nævnte gebyr finder sted første gang førstkommende 1. oktober efter datoen for godkendelse af en forening efter § 2. Såfremt foreningen på dette tidspunkt ikke har været godkendt et helt år, foretages et forholdsmæssigt fradrag i gebyret efter stk. 1, svarende til det hele antal måneder, foreningen ikke måtte have haft godkendelse til registrering i det forudgående år. Herefter opkræves det fulde gebyr efter stk. 1 den 1. oktober hvert år.

§ 4

Foreninger, der ikke måtte opnå godkendelse til registrering efter § 2, kan ikke kræve et gebyr betalt efter § 1 refunderet. Foreninger, der måtte ophøre med registrering efter loven, herunder at de fratages deres godkendelse til at registrere alternative behandlere af Sundhedsstyrelsen, kan ikke kræve betalte gebyrer refunderet.

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan beslutte, at der ikke skal betales gebyrer efter §§ 1-3, hvis en forening, efter kortvarigt at have mistet retten til eller ophører med at registrere alternative behandlere efter loven, på ny søger om registreringsgodkendelse, hvor dette henset til det arbejde, styrelsen måtte have med at forny foreningens registreringsgodkendelse, findes rimeligt.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2010.

Stk. 2 Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 705 af 28. juni 2004 om Sundhedsstyrelsens opkrævning af gebyrer i forbindelse med den brancheadministrerede registreringsordning for alternative behandlere.