Bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 653 af 31. juli 1999,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 09. juni 2022

I medfør af § 47, stk. 1, nr. 2, § 48, stk. 2, § 51, stk. 2 og 5, og § 52, stk. 3 og 4, i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 558 af 31. juli 1998, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Danmarks Pædagogiske Institut kan give SU-ph.d.-stipendium til et ph.d.-studium ved en dansk uddannelsesinstitution, når den studerende er indskrevet til ph.d.-studiet inden opnåelse af kandidatgrad.

Stk. 2 Følgende myndigheder, institutioner, råd mv. kan efter aftale med arbejdsministeren, by- og boligministeren, forskningsministeren, forsvarsministeren, fødevareministeren, kirkeministeren, kulturministeren, miljø- og energiministeren, skatteministeren, socialministeren, sundhedsministeren og trafikministeren give SU-ph.d.-stipendium til et ph.d.-studium ved en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution, når den studerende er indskrevet til ph.d.-studiet inden opnåelse af kandidatgrad:

 • 1) Under Arbejdsministeriets område:

 • 2) Under By- og Boligministeriets område:

 • 3) Under Forskningsministeriets område:

  • a) Forskningsministeriets departement.

  • b) Analyseinstitut for Forskning.

  • c) Bornholms Forskningscenter.

  • d) Center for Freds- og Konfliktforskning.

  • e) Center for Menneskerettigheder.

  • f) Center for Sprogteknologi.

  • g) Dansk Rumforskningsinstitut.

  • h) Forskerakademiet.

  • i) Forskningscenter Risø.

  • j) Institut for Grænseregionsforskning.

  • k) Programkomiteer nedsat af Forskningsforum.

  • l) Statens Humanistiske Forskningsråd.

  • m) Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd.

  • n) Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd.

  • o) Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.

  • p) Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd.

  • q) Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd.

 • 4) Under Forsvarsministeriets område:

 • 5) Under Fødevareministeriets område:

  • a) Danmarks Fiskeriundersøgelser.

  • b) Danmarks Jordbrugsforskning.

  • c) Fødevaredirektoratet.

  • d) Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut.

  • e) Statens Skadedyrlaboratorium.

  • f) Statens Veterinære Institut for Virusforskning.

  • g) Statens Veterinære Serumlaboratorium.

 • 6) Under Kirkeministeriets område:

  • a) Folkekirkens Efteruddannelse af Nyansatte Præster.

  • b) Folkekirkens Kirkemusikskoler.

  • c) Folkekirkens Pædagogiske Institut.

  • d) Pastoralseminarierne.

  • e) Præstehøjskolen.

 • 7) Under Kulturministerits område:

  • a) Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek.

  • b) Dansk Folkemindesamling.

  • c) Dansk Landbrugsmuseum.

  • d) Dansk Sprognævn.

  • e) Det Danske Kunstindustrimuseum.

  • f) Det Kongelige Bibliotek.

  • g) Kulturministeriets Forskningsudvalg.

  • h) Kunstakademiets Bibliotek.

  • i) Nationalmuseet.

  • j) Naturhistorisk Museum i Århus.

  • k) Rigsarkivet.

  • l) Statens Museum for Kunst.

  • m) Statsbiblioteket.

  • n) Tøjhusmuseet.

 • 8) Under Miljø- og Energiministeriets område:

 • 9) Under Skatteministeriets område:

 • 10) Under Socialministeriets område:

  • a) John F. Kennedy Instituttet.

  • b) Socialforskningsinstituttet.

 • 11) Under Sundhedsministeriets område:

  • a) Sundhedsministeriets departement.

  • b) Dansk Institut for Klinisk Epidemiologi.

  • c) Lægemiddelstyrelsen.

  • d) Statens Seruminstitut.

  • e) Sundhedsstyrelsen.

 • 12) Under Trafikministeriets område:

  • a) Banestyrelsen.

  • b) Kystinspektoratet.

  • c) Post Danmark.

  • d) Rådet for Trafiksikkerhedsforskning.

  • e) Transportrådet.

  • f) Vejdirektoratet.

§ 2

Stipendiegiver kan give SU-ph.d.-stipendium til ph.d.-studerende, der ikke er danske statsborgere, efter tilsvarende regler, som gælder for statens uddannelsesstøtte, jf. kapitel 18 i bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte.

Stk. 2 På samme betingelser som til danske statsborgere kan stipendiegiver give SU-ph.d.-stipendium til et ph.d.-studium i Danmark til ph.d.-studerende, der ikke er danske statsborgere, hvis det er til gavn for dansk forskning.

§ 3

En ph.d.-studerende får supplerende stipendierater i forbindelse med fødsel eller adoption, hvis fødslen eller adoptionen finder sted, mens den studerende får SU-ph.d.-stipendium, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 De supplerende stipendierater udbetales inden for en periode på op til 12 måneder fra det tidspunkt, hvor fødslen eller adoptionen finder sted. Moderen kan bestemme, at udbetalingen af de supplerende stipendierater skal påbegyndes fra 2 måneder før fødslen eller adoptionen forventes at finde sted.

Stk. 3 Hvis det forventede tidspunkt for en fødsel er fastsat til en dato, der ligger inden for 2 måneder efter udløbet af den sidste måned med SU-ph.d.-stipendium efter lovens §§ 50 og 51, stk. 1, gives der uanset reglen i stk. 1 supplerende stipendierater til og med den forventede fødselsmåned.

Stk. 4 Supplerende stipendierater kan ikke udbetales sammen med andre stipendierater efter lovens §§ 50 og 51, stk. 1.

§ 3a

En ph.d.-studerende er enlig forsørger, jf. lovens § 51, stk. 2, 2. pkt., når den ph.d.-studerende har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

 • 1) i det kvartal, hvor fødslen eller adoptionen finder sted,

 • 2) i det kvartal, der følger efter kvartalet, hvor fødslen eller adoptionen finder sted, eller

 • 3) i det 2. kvartal efter det kvartal, hvor fødslen finder sted, hvis fødslen eller adoptionen er sket i den sidste måned i kvartalet.

Stk. 2 Stipendiegiver kan bestemme, at der tildeles supplerende ph.d.-stipendier, jf. stk. 1, til enlige forsørgere, der ikke har ret til ekstra børnetilskud efter lov om børnetilskud, men som på anden vis kan dokumentere, at de er enlige forsørgere.

§ 4

Supplerende stipendierater, der overføres efter lovens § 51, stk. 3, kan ikke udbetales sammen med den modtagende forælders egne supplerende stipendierater eller sammen med andre stipendierater efter lovens §§ 50 og 51, stk. 1.

§ 5

Supplerende stipendium i forbindelse med studierejser udbetales til den ph.d.-studerende i det støtteår, hvor de tilsvarende indkomstskattepligtige rejseudgifter, som er afholdt af stipendiegiver, jf. dog stk. 2, godskrives den studerende i forbindelse med rejsens afslutning.

Stk. 2 Supplerende stipendium skal gives af den uddannelsesinstitution, hvor den ph.d.-studerende er indskrevet til ph.d.-studiet, selvom uddannelsesinstitutionen ikke er stipendiegiver, medmindre stipendiegiver selv administrerer stipendiet.

Stk. 3 De rejseudgifter, der kan medføre supplerende stipendium, kan ikke overstige et beløb beregnet efter aftale om tjenesterejser indgået i henhold til lov om tjenestemænd.

Ikrafttræden
§ 6

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1999 og finder anvendelse på SU-ph.d.-stipendier, der tildeles fra den 1. januar 1998 eller senere.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1164 af 21. december 1995 ophæves. Reglerne finder dog fortsat anvendelse på ph.d.-stipendier, der i henhold til § 3, stk. 4, i lov nr. 1117 af 29. december 1997 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om statsgaranterede studielån modtages i overensstemmelse med de hidtil gældende regler i afsnit II i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 23. maj 1996, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3 I det omfang reglerne i § 9 i bekendtgørelse nr. 1164 af 21. december 1995 i henhold til stk. 2 finder anvendelse på en ph.d.-studerende moder, gælder adgangen til at overlade supplerende stipendierater til faderen kun, hvis denne får SU-ph.d.-stipendium eller ph.d.-stipendium efter § 3, stk. 4, i lov nr. 1117 af 29. december 1997 om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om statsgaranterede studielån.

Stk. 4 Ph.d.-studerende, der modtager ph.d.-stipendier i henhold til de hidtil gældende regler, jf. stk. 2, og som ikke senest den 28. februar 1998 har opnået kandidatgrad, er omfattet af reglerne i § 5.