Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018

I medfør af § 150, stk. 5, § 150 b, stk. 2, § 150 c, stk. 3, § 150 d, stk. 3, og § 157 a, stk. 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 102 af 29. januar 2018, som ændret ved lov nr. 560 af 29. maj 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Anvendelsesområde
§ 1

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje, som ydes efter §§ 83-87 i lov om social service på de registreringspligtige enheder, jf. § 150, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2 Ved enhed forstås den enkelte organisatoriske enhed inden for de anførte kategorier i § 150 c, stk. 1, i lov om social service.

Kapitel 2 Vurdering af kvalitet
§ 2

Styrelsen for Patientsikkerheds samlede vurdering af om den personlige hjælp, omsorg og pleje, som ydes i en enhed, har den fornødne kvalitet efter § 150, stk. 2, i lov om social service, vurderes inden for følgende temaer:

 • 1) Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død.

 • 2) Trivsel og relationer.

 • 3) Målgrupper og metoder.

 • 4) Organisation, ledelse og kompetencer.

 • 5) Procedurer og dokumentation.

 • 6) Aktiviteter og rehabilitering.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder målepunkter inden for de i stk. 1 nævnte temaer, som offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Kapitel 3 Registrering af enheder
§ 3

Enheder omfattet af § 150 c, stk. 1, i lov om social service skal registrere sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stk. 2 Nye enheder skal være registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed, inden enheden påbegynder personlig hjælp, omsorg og pleje, jf. dog § 20, stk. 2.

§ 4

Styrelsen for Patientsikkerheds register skal indeholde følgende oplysninger om enhederne:

 • 1) Enhedens navn.

 • 2) Enhedens adresse (besøgsadresse og aktivitetsadresse).

 • 3) Enhedens telefonnummer.

 • 4) Enhedens hjemmesideadresse, når enheden har en hjemmeside.

 • 5) Enhedens CVR-nummer, når enheden har et.

 • 6) Enhedens P-nummer, når enheden har et.

 • 7) Enhedens organisatoriske tilhørsforhold.

 • 8) Enhedens type.

 • 9) Plejeydelser efter §§ 83-87 i lov om social service.

 • 10) Enhedens SOR-id, jf. § 8, stk. 5.

§ 5

Er enheden registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed i henhold til sundhedslovens § 213 c, stk. 1, skal enheden tilføje oplysninger om plejeydelser efter §§ 83-87 i lov om social service til sin registrering.

Kommunale enheder
§ 6

Kommunale enheder skal oprette enheden i SOR med de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger.

Stk. 2 Når kommunale enheder er oprettet i SOR, skal de følge reglerne i § 8.

Private enheder
§ 7

Private enheder skal via selvregistreringsløsningen oprette behandlingsstedet i SOR med angivelse af de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger, medmindre behandlingsstedet allerede er oprettet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Private enheder, der ikke har et CVR-nummer, skal anmode Sundhedsdatastyrelsen om at oprette enheden i SOR med de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger. Når enheden er oprettet i SOR, skal enheden anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om at registrere enheden i Behandlingsstedsregistret med de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger fra SOR samt de i § 4, nr. 9 nævnte relevante oplysninger.

Stk. 3 Sundhedsdatastyrelsen skal senest 2 uger efter modtagelse af anmodning fra de i stk. 2 nævnte enheder oprette enheden i SOR.

Stk. 4 De i stk. 1 og 2 nævnte enheder, som er oprettet i SOR, skal følge reglerne i § 8.

Registrering
§ 8

Oplysninger om enheder, som er registreret i SOR, bliver løbende overført elektronisk til en selvregistreringsløsning.

Stk. 2 Enheder skal i selvregistreringsløsningen på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kontrollere, at de i § 4, nr. 1-8 nævnte oplysninger er registreret korrekt i SOR, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 3 Enheder skal elektronisk registrere de i § 4, nr. 9 nævnte relevante oplysninger i selvregistreringsløsningen, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 4 Enheder skal anvende deres NemID virksomhedssignatur ved registrering i selvregistreringsløsningen, jf. dog § 7, stk. 2.

Stk. 5 Enheder får et SOR-id ved oprettelse i SOR (Sundhedsvæsenets Organisationsregister). Registrering i selvregistreringsløsningen sker på dette SOR-id.

§ 9

En enhed er ansvarlig for, at de registrerede oplysninger er korrekte.

Stk. 2 Styrelsen kan efter høring af enheden foranledige, at ukorrekte oplysninger bliver rettet, hvis enheden ikke selv retter dem.

§ 10

Hvis en enhed ophører, skal enheden foretage afregistrering senest 2 uger efter, at plejeydelser efter §§ 83-87 i lov om social service i enheden er ophørt.

Stk. 2 Bliver en ophørt enhed ikke afregistreret, jf. stk. 1, kan styrelsen efter høring af enheden foranledige afregistrering af enheden.

§ 11

Styrelsen for Patientsikkerhed kan på styrelsens hjemmeside offentliggøre oplysninger fra registret, herunder hvilke enheder, der er registreret.

Kapitel 4 Offentliggørelse af tilsynsrapporter, afgørelser om påbud mv.
§ 12

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på sin hjemmeside rapporter om det seneste tilsyn på enheder, samt en årlig sammenfatning af observationer og vurderinger som følge af tilsyn efter § 150, stk. 1, i lov om social service.

§ 13

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør de i § 12 nævnte tilsynsrapporter og sammenfatninger på sin hjemmeside i 3 år.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapporter som følge af tilsyn efter § 150, stk. 1, i lov om social service offentliggøres på Plejehjemsoversigten i 2 år.

§ 14

Enheder skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport om det seneste tilsyn let tilgængeligt på enhedens hjemmeside, hvis enheden har en hjemmeside, og gøre den umiddelbart tilgængelig i enheden.

Stk. 2 Offentliggørelse af tilsynsrapporten efter stk. 1, skal ske i samme periode, som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, jf. § 13, stk. 1.

§ 15

Den stedlige kommune skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport om det seneste tilsyn på kommunens hjemmeside.

Stk. 2 Offentliggørelse af tilsynsrapporten efter stk. 1, skal ske i samme periode, som rapporten er offentliggjort på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, jf. § 13, stk. 1.

§ 16

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside påbud, som styrelsen giver til en enhed, hvor forholdene i den registrerede enhed tilsiger det, jf. § 150 d, stk. 1, i lov om social service.

Stk. 2 Et påbud offentliggjort, jf. stk. 1, fjernes fra Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, når det ophæves.

Stk. 3 Ved Styrelsen for Patientsikkerheds offentliggørelse af påbud fremgår hvilken enhed, der er meddelt påbud til, baggrunden for påbuddet og de forpligtelser, der følger af påbuddet.

§ 17

Den enkelte enhed skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds påbud, jf. § 16, stk. 1. Påbuddet skal være let tilgængeligt på enhedens hjemmeside i samme periode, som påbuddet er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 2, hvis enheden har en hjemmeside. Enheden skal desuden offentliggøre påbuddet ved at gøre det umiddelbart tilgængeligt i selve enheden i samme periode.

Stk. 2 Enheden skal offentliggøre påbuddet i den form, som det er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 3.

§ 18

Den stedlige kommune skal offentliggøre Styrelsen for Patientsikkerheds påbud, jf. § 16, stk. 1, på kommunens hjemmeside. Påbuddet skal være let tilgængeligt på kommunens hjemmeside i samme periode, som påbuddet er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 2 Kommunen skal offentliggøre påbuddet i den form, som det er offentliggjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. § 16, stk. 3.

Kapitel 5 Straffebestemmelser
§ 19

Den registrerede enhed, som undlader at efterkomme en forpligtelse til at offentliggøre tilsynsrapporter efter § 14 eller påbud efter § 17, straffes med bøde.

Kapitel 6 Ikrafttræden og overgangsregler
§ 20

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2 Enheder, der er etableret den 1. juli 2018, eller som bliver etableret inden den 31. december 2018, skal være registreret senest den 31. december 2018.