Bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse nr. 470 af 22. april 2022

§ 23

Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at den dømte, ud over de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum, opholder sig uden for bopælen med henblik på

  • 1) at besøge en nærtstående person, som er alvorligt syg,

  • 2) at være til stede ved en nærtstående persons begravelse,

  • 3) at møde i retten eller for anden offentlig myndighed i tilfælde, hvor vedkommende offentlige myndighed finder det påkrævet, eller

  • 4) lægeundersøgelse eller -behandling eller anden lignende behandling, der ikke hensigtsmæssigt kan finde sted på bopælen.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan tillige tillade, at dømte, der udstår straf på bopælen i 30 dage eller derover, kan få udgang med henblik på at besøge nærtstående personer ved vigtige familiebegivenheder.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet kan, hvor særlige tungtvejende hensyn tilsiger det, efter en konkret vurdering give tilladelse til, at den dømte opholder sig uden for bopælen med henblik på at besøge nærtstående i forbindelse med juleaften den 24. december. For en dømt, der tilhører et andet trossamfund end den evangelisk-lutherske danske folkekirke, kan kriminalforsorgsområdet tillade, at den dømte i stedet opholder sig uden for bopælen med henblik på at besøge nærtstående i forbindelse med en lignende religiøs højtid. Det er ikke en forudsætning for en sådan tilladelse, at den pågældende har udstået straf på bopælen i forbindelse med juleaften.

Stk. 4 Kriminalforsorgsområdet kan i øvrigt give tilladelse til, at den dømte kan opholde sig uden for bopælen ud over de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum, hvis der foreligger andre lignende tungtvejende grunde end de i stk. 1 og stk. 2 nævnte.