Bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse nr. 1755 af 21. december 2023

I medfør af § 78 a, stk. 4, § 78 d, stk. 2, § 78 f, stk. 3, og § 111, stk. 3, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 201 af 28. februar 2023, som ændret ved lov nr. 1552 af 12. december 2023, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Definitioner
§ 1

Ved ”strafudståelse på bopælen” forstås i denne bekendtgørelse udståelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a.

§ 2

Ved ”egnethedsvurdering” forstås i denne bekendtgørelse den undersøgelse vedrørende den dømtes personlige forhold, herunder vedkommendes boligforhold, beskæftigelsesforhold samt fysiske og psykiske tilstand, som kriminalforsorgen efter straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 4, foretager til brug for vurderingen af, om den dømte opfylder betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 1, nr. 1-3, jf. dog stk. 2, samt vurderingen af om strafudståelse på bopælen som følge af den dømtes forhold ikke findes hensigtsmæssig.

Kapitel 2 Sagens start m.v.
Orientering af den dømte
§ 3

Når kriminalforsorgsområdet i overensstemmelse med reglerne om iværksættelse af fængselsstraf har modtaget meddelelse om, at en person skal udstå fængselsstraf, sendes et brev til den pågældende, hvis denne opfylder betingelserne i straffuldbyrdelseslovens § 78 a, stk. 1-3. I brevet orienteres den pågældende om

 • 1) muligheden for at ansøge om tilladelse til at udstå straffen på bopælen,

 • 2) betingelserne for at meddele tilladelse til at udstå straffen på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 1-3,

 • 3) vilkårene for tilladelse til at udstå straffen på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 c, og

 • 4) betingelserne for, at en ansøgning om tilladelse til at udstå straffen på bopælen tillægges opsættende virkning, jf. § 5.

Stk. 2 Orientering efter stk. 1 sendes dog ikke, hvis den dømte er indsat til strafudståelse eller er varetægtsfængslet, eller hvis politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen uden at afvente behandlingen af en ansøgning om strafudståelse på bopælen.

Stk. 3 Orientering efter stk. 1 sendes endvidere ikke, hvis den dømte er under 18 år. I stedet indkaldes den pågældende snarest til en samtale.

Stk. 4 Kriminalforsorgsområdet kan endvidere undlade at sende et orienteringsbrev som nævnt i stk. 1, hvis tilladelse vil blive nægtet, fordi særegne hensyn til retshåndhævelsen undtagelsesvis kræver dette, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 3.

Kompetence til at træffe afgørelse efter reglerne i denne bekendtgørelse
§ 4

Afgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a og bestemmelser udstedt i medfør heraf træffes af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte har bopæl, medmindre andet er aftalt.

Stk. 2 Tilsynet med den dømte føres af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte har bopæl, medmindre andet er aftalt.

Kapitel 3 Opsættende virkning af ansøgning
§ 5

Hvis kriminalforsorgsområdet inden 7 dage fra datoen for det i § 3, stk. 1, nævnte brev har modtaget en ansøgning om strafudståelse på bopælen fra en dømt, som er på fri fod, udsættes straffuldbyrdelsen, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt denne ansøgning kan imødekommes.

Stk. 2 Hvis særlige grunde taler herfor, kan kriminalforsorgsområdet i andre tilfælde bestemme, at straffuldbyrdelsen udsættes, indtil der er truffet afgørelse om, hvorvidt ansøgningen om strafudståelse på bopælen kan imødekommes.

Stk. 3 En ansøgning om strafudståelse på bopælen kan dog ikke tillægges opsættende virkning, hvis politidirektøren har underrettet kriminalforsorgen om, at hensynet til politiets forebyggende virksomhed skønnes at kræve, at den dømte påbegynder straffuldbyrdelsen uden at afvente behandlingen af en ansøgning om strafudståelse på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 a, stk. 3, 3. pkt.

Kapitel 4 Egnethedsundersøgelse, aktivitetsskema m.v.
Generelt om egnethedsundersøgelsen
§ 6

Når en dømt har indgivet ansøgning om tilladelse til at udstå straffen på bopælen, foretager kriminalforsorgsområdet en undersøgelse af den dømtes egnethed til at udstå straffen på bopælen. Hvis kriminalforsorgen allerede er bekendt med den dømtes personlige forhold, og det er helt åbenbart, at den dømte ikke opfylder betingelserne for strafudståelse på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 1, jf. dog stk. 2, eller stk. 3, kan iværksættelse af en mere indgående egnethedsundersøgelse af den dømte undlades.

Stk. 2 Inden egnethedsundersøgelsen påbegyndes, skal det sikres, at den dømte har afgivet skriftligt samtykke til,

 • 1) at der til brug for sagens behandling indhentes oplysninger om den pågældende fra Det Centrale Kriminalregister,

 • 2) at kriminalforsorgsområdet, i det omfang det er nødvendigt for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af strafudståelsen på bopælen, retter henvendelse til og i den forbindelse videregiver oplysninger om den dømtes kriminalitet m.v. til personer, der har samme bopæl som den dømte, og som er over 18 år,

 • 3) at kriminalforsorgsområdet, i det omfang det er nødvendigt for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af strafudståelsen på bopælen, retter henvendelse til og i den forbindelse videregiver oplysninger om den dømtes kriminalitet m.v. til den dømtes arbejdsplads, uddannelsessted eller lignende, herunder med henblik på udpegning af kontaktperson, som kan underrette kriminalforsorgsområdet, hvis den dømte helt eller delvis udebliver fra sit arbejde, uddannelse eller lignende, og

 • 4) at kriminalforsorgsområdet, i det omfang det er nødvendigt for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af strafudståelsen på bopælen, indhenter oplysninger fra andre kriminalforsorgsområder.

§ 7

I forbindelse med egnethedsundersøgelsen skal der indhentes skriftligt samtykke fra personer, der har samme bopæl som den dømte og er over 18 år, til at straffen udstås på bopælen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 1, nr. 3.

Særligt om udarbejdelse af aktivitetsskema m.v.
§ 8

Inden strafudståelsen på bopælen iværksættes, udarbejder kriminalforsorgsområdet i samarbejde med den dømte et aktivitetsskema. Af aktivitetsskemaet skal det blandt andet fremgå, inden for hvilke tidsrum den dømte skal

 • 1) befinde sig på bopælen,

 • 2) befinde sig på arbejds- eller uddannelsessted eller lignende,

 • 3) deltage i eventuel programvirksomhed,

 • 4) deltage i eventuel behandling og

 • 5) møde til kontrolbesøg hos kriminalforsorgsområdet m.v.

Stk. 2 Af aktivitetsskemaet skal det endvidere fremgå, inden for hvilke tidsrum den dømte kan forlade sin bopæl med henblik på at foretage personlige indkøb, tøjvask m.v. Disse tidsrum skal fastlægges således, at de tilsammen udgør op til 4 timer ugentligt.

Stk. 3 Af aktivitetsskemaet skal desuden fremgå, inden for hvilke tidsrum den dømte eventuelt kan forlade sin bopæl med henblik på særlige aktiviteter med et resocialiserende formål i op til 4 timer ugentligt.

Stk. 4 I aktivitetsskemaet fastsættes tillige, at den dømte på dage, hvor den pågældende efter aktivitetsskemaet ikke i øvrigt har aktiviteter uden for sin bopæl, kan opholde sig uden for bopælen. Dette kan i den første måned af afsoningen ske i 2 timer dagligt, i den 2. måned af afsoningen i 3 timer dagligt, i den 3. og 4. måned af afsoningen i 6 timer dagligt og i den 5. og 6. måned af afsoningen i 8 timer dagligt. Har den dømte flere end 2 aktivitetsfrie dage på en uge, kan den pågældende på de øvrige aktivitetsfrie dage opholde sig uden for bopælen i 2 timer.

Stk. 5 I aktivitetsskemaet fastsættes tillige, i hvilket omfang den dømte efter 30 dages strafudståelse på bopælen har mulighed for at forlade sin bopæl hver anden uge i 16 timer fordelt over 2 aktivitetsfrie dage, dog således at højst 14 timer afvikles på samme dag. I de uger hvor en sådan mulighed udnyttes, træder den i stedet for muligheden for at forlade bopælen i det antal timer, der er fastsat for den pågældende uge efter stk. 4, 1. og 2. pkt.

Stk. 6 Ophold uden for bopælen efter stk. 4 og 5 kan ske i tidsrummet fra kl. 6 til kl. 22 og højst i 2 dage om ugen. Hvis den dømte har mere end 2 aktivitetsfrie dage om ugen, kan timerne dog fordeles på mere end 2 dage, men således at det samlede antal timer, hvor den dømte har tilladelse til ophold uden for bopælen, forbliver uændret. Tilladelsen til ophold uden for bopælen efter stk. 4 og 5 kan ikke lægges sammen med en tilladelse givet efter stk. 2 og 3.

Særligt om fastlæggelse af programvirksomhed
§ 9

Fastlæggelsen af den programvirksomhed, som den dømte eventuelt skal deltage i, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 c, stk. 1, nr. 6, sker ud fra den dømtes behov for bistand, støtte og vejledning og den tidsmæssige udstrækning af strafudståelsen.

Særligt om foretagelse af urin- og udåndingsprøver
§ 10

Der må ikke være andre personer til stede i det lokale, hvor den dømte afgiver urinprøve efter straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 4, sidste pkt., jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan, hvis det af særlige grunde findes nødvendigt, bestemme, at urinprøveafgivelsen skal overværes af kriminalforsorgens personale.

Stk. 3 Afgivelse af urinprøve efter stk. 2 må kun overværes af personer af samme køn som den dømte.

Stk. 4 Der skal gøres notat om afgivelse og resultatet af urinprøven.

§ 11

Afgivelse af udåndingsprøve efter straffuldbyrdelseslovens § 78 b, stk. 4, sidste pkt., overværes af personale fra kriminalforsorgsområdet.

Stk. 2 Der skal gøres notat om afgivelsen og resultatet af udåndingsprøven.

Kapitel 5 Tilsigelse og iværksættelse
§ 12

Når kriminalforsorgsområdet har truffet beslutning om, at en dømt skal udstå straffen på bopælen, tilsiges den dømte til strafudståelse.

§ 13

Den dømte skal tilsiges med en frist på mindst 10 dage før datoen for iværksættelse. Hvis den dømte indvilliger heri, kan tilsigelse ske med kortere varsel.

Stk. 2 Iværksættelse skal ske senest 30 dage efter datoen for afgørelsen i sagen.

Stk. 3 Direktoratet for Kriminalforsorgen kan tillade, at Kriminalforsorgen Hovedstaden etablerer en ordning, hvor den i stk. 2 nævnte frist på 30 dage kan fraviges for dømte, der skal udstå straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol på Bornholm, hvis den praktiske tilrettelæggelse af strafudståelsen gør det nødvendigt.

§ 14

Strafudståelsen iværksættes, når kriminalforsorgsområdet giver den dømte besked herom, jf. straffuldbyrdelseslovens § 8, stk. 4.

Kapitel 6 Tilsyn og kontrol
§ 15

Ved gennemførelsen af tilsynet med den dømte, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 d, stk. 1, påhviler det kriminalforsorgsområdet at støtte og vejlede den dømte med henblik på at forbedre den dømtes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse og at udøve kontrol med, at den dømte overholder de vilkår, som gælder for straffuldbyrdelsen.

§ 16

Med henblik på at forbedre den dømtes muligheder for at leve en kriminalitetsfri tilværelse påhviler det kriminalforsorgsområdet i relevant omfang under strafudståelsen at

 • 1) vejlede og bistå den dømte med hensyn til den pågældendes arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold, og

 • 2) formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde den dømte bistand.

§ 17

Kriminalforsorgsområdet skal fastsætte de forskrifter, der er nødvendige til gennemførelsen af tilsynet og vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2 Vilkår om behandling, deltagelse i eventuel programvirksomhed mv. skal iværksættes af kriminalforsorgsområdet umiddelbart efter iværksættelsen af strafudståelsen. Det påhviler kriminalforsorgsområdet at påse, at sådanne vilkår overholdes.

§ 18

Omfanget af kontakten mellem kriminalforsorgsområdet og den dømte under fuldbyrdelsen fastsættes ud fra en samlet vurdering af behovet for støtte og kontrol samt under hensyn til reglerne i §§ 20-21.

§ 19

Kontrollen med, at den dømte overholder de vilkår, der er fastsat for tilladelsen, sker blandt andet ved, at den dømte i fuldbyrdelsesperioden døgnet rundt overvåges ved en elektronisk sender, som kriminalforsorgsområdet ved iværksættelsen af strafudståelsen monterer på den dømtes person.

§ 20

Kontrol og tilsyn sker endvidere ved, at

 • 1) kriminalforsorgsområdet foretager kontrolbesøg på og kontrolopringninger til bopælen, arbejdspladsen, uddannelsesstedet eller lignende, og

 • 2) at den dømte pålægges at møde hos kriminalforsorgsområdet.

§ 21

Antallet af uanmeldte kontrolbesøg og kontrolopringninger fastsættes ud fra en vurdering af behovet for kontrol og tilsyn i det enkelte tilfælde, dog således at kriminalforsorgsområdet som minimum aflægger 1-3 uanmeldte kontrolbesøg på bopælen om ugen og som minimum foretager 1 kontrolopringning til arbejdsplads, uddannelsessted eller lignende om ugen.

Stk. 2 Fastsættelsen af, i hvilket omfang den dømte skal møde op hos kriminalforsorgsområdet, jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 c, stk. 1, nr. 8, sker ud fra en vurdering af behovet for tilsyn og kontrol i det enkelte tilfælde.

§ 22

Udåndings- og urinprøver kan blandt andet udtages under kontrolbesøg på bopælen, eller når den dømte møder hos kriminalforsorgsområdet.

Stk. 2 §§ 10 og 11 finder tilsvarende anvendelse ved afgivelse af udåndings- og urinprøver efter stk. 1.

§ 23

Kriminalforsorgsområdet kan tillade, at den dømte, ud over de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum, opholder sig uden for bopælen med henblik på

 • 1) at besøge en nærtstående person, som er alvorligt syg,

 • 2) at være til stede ved en nærtstående persons begravelse,

 • 3) at møde i retten eller for anden offentlig myndighed i tilfælde, hvor vedkommende offentlige myndighed finder det påkrævet, eller

 • 4) lægeundersøgelse eller -behandling eller anden lignende behandling, der ikke hensigtsmæssigt kan finde sted på bopælen.

Stk. 2 Kriminalforsorgsområdet kan tillige tillade, at dømte, der udstår straf på bopælen i 30 dage eller derover, kan få udgang med henblik på at besøge nærtstående personer ved vigtige familiebegivenheder.

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet kan, hvor særlige tungtvejende hensyn tilsiger det, efter en konkret vurdering give tilladelse til, at den dømte opholder sig uden for bopælen med henblik på at besøge nærtstående i forbindelse med juleaften den 24. december. For en dømt, der tilhører et andet trossamfund end den evangelisk-lutherske danske folkekirke, kan kriminalforsorgsområdet tillade, at den dømte i stedet opholder sig uden for bopælen med henblik på at besøge nærtstående i forbindelse med en lignende religiøs højtid. Det er ikke en forudsætning for en sådan tilladelse, at den pågældende har udstået straf på bopælen i forbindelse med juleaften.

Stk. 4 Kriminalforsorgsområdet kan i øvrigt give tilladelse til, at den dømte kan opholde sig uden for bopælen ud over de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum, hvis der foreligger andre lignende tungtvejende grunde end de i stk. 1 og stk. 2 nævnte.

Kapitel 7 Midlertidig overførsel til arresthus eller fængsel og tilbagekaldelse af tilladelse til strafudståelse på bopælen
§ 24

En tilladelse til strafudståelse på bopælen kan tilbagekaldes efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 78 e.

§ 25

Midlertidig overførsel til fængsel eller arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 78 f, stk. 2, sker efter en konkret vurdering. Midlertidig overførsel skal som altovervejende hovedregel ske, hvis kriminalforsorgsområdet umiddelbart finder det klart, at tilladelsen til strafudståelse på bopælen skal tilbagekaldes, herunder blandt andet hvis den dømte

 • 1) konstateres påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller lignende,

 • 2) nægter at aflægge urin- eller udåndingsprøve,

 • 3) ikke længere har en fast bopæl,

 • 4) efter deltagelse i aktivitet uden for bopælen uden rimelig begrundelse returnerer til bopælen længe efter det tidsrum, der er fastsat i aktivitetsskemaet, eller

 • 5) har forladt bopælen uden for de i aktivitetsskemaet fastlagte tidsrum.

Stk. 2 Midlertidig overførsel til fængsel eller arresthus skal ske i umiddelbar tilslutning til kriminalforsorgsområdets afgørelse herom, om nødvendigt med bistand fra politiet.

§ 26

En afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse til strafudståelse på bopælen træffes hurtigst muligt. I samme forbindelse træffes afgørelse om, i hvilket fængsel eller arresthus den dømte skal udstå den resterende del af straffen.

Stk. 2 Hvis kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelsen over for en dømt, der er midlertidigt overført til fængsel eller arresthus, skal den dømte snarest og i umiddelbar forbindelse med forkyndelsen overføres til det fængsel eller arresthus, hvor den resterende del af straffen skal udstås, jf. stk. 1. Den dømte kan på grund af pladsforholdene eller af andre praktiske årsager midlertidigt overføres til et andet arresthus eller et fængsel.

Stk. 3 Hvis kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelsen over for en dømt, der opholder sig på bopælen, skal den dømte snarest og i umiddelbar forbindelse med forkyndelsen overføres til det fængsel eller arresthus, hvor den resterende del af straffen skal udstås, jf. stk. 1. Den dømte kan på grund af pladsforholdene eller af andre praktiske årsager midlertidigt overføres til et andet arresthus eller et fængsel.

Kapitel 8 Administrativ klageadgang
§ 27

Kriminalforsorgsområdets afgørelse om tilbagekaldelse af en tilladelse til strafudståelse på bopælen efter straffuldbyrdelseslovens § 78 e kan påklages til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Stk. 2 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen skal iværksættes inden to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den dømte. Direktoratet for Kriminalforsorgen kan i særlige tilfælde se bort fra denne frist.

Stk. 3 Klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, medmindre kriminalforsorgsområdet eller direktoratet træffer bestemmelse herom.

Kapitel 9 Ikrafttræden
§ 28

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 470 af 22. april 2022 om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) ophæves.