Bekendtgørelse om støtteordning til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber i anledning af COVID-19-udbruddet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1760 af 30. november 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1918 af 11. december 2020

I medfør af akt nr. 262 af 30. juni 2020, akt nr. 324 af 1. oktober 2020, akt nr. 19 af 5. november 2020, akt nr. 107 af 10. december 2020 og tekstanmærkning nr. 121 ad 28.56.04. til § 28 på finanslov for finansåret 2020 fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Formål
§ 1

Denne bekendtgørelse fastlægger de nærmere regler for tildeling og udbetaling af støtte til lønudgifter til kritisk personale i luftfartsselskaber.

Stk. 2 Støtteordningens formål er at støtte danske luftfartsselskaber, der udfører passagertransport, ved at bidrage til selskabernes lønudgifter til personale, der er kritisk for at opretholde selskabernes driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC). Støtteordningen er en del af en samlet støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne i anledning af de vanskeligheder, som lufthavne og luftfartsselskaber har oplevet som følge af COVID-19-udbruddet.

Anvendelsesområde
§ 2

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for luftfartsselskaber, der pr. 1. oktober 2020 var indehaver af et dansk AOC og som udfører passagertransport, uanset om passagertransporten er helt eller delvist indstillet eller endnu ikke påbegyndt som følge af COVID-19-udbruddet.

Stk. 2 Følgende virksomheder kan søge støttemidler efter denne bekendtgørelse:

 • 1) Virksomheder, der ikke var kriseramt den 31. december 2019.

 • 2) Mikrovirksomheder eller små virksomheder (som defineret i bilag I til den generelle gruppefritagelsesordning, jf. forordning (EU) nr. 651/2014 med efterfølgende ændringer), der allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, forudsat at de ikke er underlagt konkursbehandling efter dansk ret, og som ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte.

 • 3) Mikrovirksomheder eller små virksomheder (som defineret i bilag I til den generelle gruppefritagelsesordning, jf. forordning (EU) nr. 651/2014 med efterfølgende ændringer), der allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, og som ikke er underlagt konkursbehandling efter dansk ret, men

  • a) har modtaget redningsstøtte, og på tidspunktet for tildeling af støtte i henhold til denne bekendtgørelse har tilbagebetalt lånet eller bragt garantien til ophør, eller

  • b) har modtaget omstruktureringsstøtte, og på tidspunktet for tildeling af støtte i henhold til denne bekendtgørelse ikke længere er underlagt en omstruktureringsplan.

Definitioner
§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) AOC: Air Operator Certificate (driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning) udstedt til et foretagende til bekræftelse af, at foretagendet har den fornødne sagkundskab og struktur til at varetage sikkerheden i forbindelse med de operationer, der er angivet i certifikatet, jf. de relevante bestemmelser i fællesskabslovgivningen eller national lovgivning, alt efter omstændighederne.

 • 2) Kriseramt virksomhed: En virksomhed, der er kriseramt efter forordning (EU) nr. 651/2014 med efterfølgende ændringer (gruppefritagelsesforordningen), art. 2, pkt. 18.

 • 3) Kritisk personale: Personale, der varetager funktioner, som defineret i forordning (EU) nr. 965/2012, forordning (EU) nr. 1321/2014 og Det danske Nationale Sikkerhedsprogram for Civil Luftfart (NASP) hvilket omfatter følgende stillinger:

  • a) På OPS (Operations) området:

  • i) Accountable Manager (AM).

  • ii) Nominated Person Flight OPS (NP Flight OPS).

  • iii) Nominated Person Crew Training (NP Crew Training).

  • iv) Nominated Person Ground OPS (NP Ground OPS).

  • v) Safety Manager.

  • vi) Compliance Monitoring Manager.

  • b) På Part M (Maintainance) området:

  • i) Nominated Person Maintainance (NP Maintenance).

  • ii) Quality Manager.

  • c) På securityområdet:

  • i) Security Manager.

 • 4) Passagertransport: Flyvning med transport af passagerer mod vederlag og/eller lejeafgift mellem danske lufthavne, mellem danske og udenlandske lufthavne, mellem udenlandske lufthavne samt mellem danske eller udenlandske lufthavne og offshore installationer.

Statslig støtte
§ 4

Der ydes støtte til lønudgifter til kritisk personale som defineret i § 3, nr. 3, der er nødvendigt for at opretholde selskabernes driftstilladelse til erhvervsmæssig flyvning (AOC) for perioden 1. oktober 2020 til 31. december 2020, jf. dog stk. 5.

Stk. 2 Der kan udbetales støtte til lønudgifter for perioden 1. oktober 2020 til 31. december 2020. Hvis en person også bestrider andre jobfunktioner, end de i § 3, nr. 3, nævnte, kan der kun udbetales støtte svarende til den andel af arbejdstiden, der anvendes på de i § 3, nr. 3, nævnte jobfunktioner. Der kan maksimalt udbetales 4 mio. kr. i støtte til et selskab.

Stk. 3 Størrelsen på den samlede støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne, jf. § 1, udgør i alt 259 mio. kr., hvoraf 40 mio. kr. kan udmøntes til luftfartsselskaber, jf. denne bekendtgørelse. Støtteordningen gælder for lønudgifter. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer ordningen, og administrationsomkostningerne skal dækkes inden for de 40 mio. kr., der er afsat til ordningen.

Stk. 4 Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, tildeles midlerne forholdsmæssigt efter det ansøgte beløb.

Stk. 5 Der kan alene ydes støtte til selskaber, der udfører følgende typer af flyvninger:

 • 1) Ruteflyvninger med passagerer.

 • 2) Charterflyvninger med passagerer.

 • 3) Taxaflyvninger med passagerer.

Stk. 6 Der kan alene ydes støtte til følgende lønudgifter:

 • 1) Lønudgifter inkl. pensionsbidrag som de fremgår af lønsedlen.

 • 2) Hensættelser til feriepenge.

Stk. 7 Følgende lønudgifter er ikke omfattet af ordningen:

 • 1) Bonusser, ekstraordinære løntillæg og lign.

Stk. 8 En virksomhed kan maksimalt modtage 800.000 EUR i støtte efter denne ordning. Hvis virksomheden modtager anden støtte efter afsnit 3.1 i Kommissionens meddelelse 2020/C 91 I/01 af 20. marts 2020 om midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud, med senere ændringer, reduceres støttebeløbet, som kan tildeles efter denne ordning, tilsvarende.

Ansøgning og frister
§ 5

Luftfartsselskaber kan ansøge Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om støtte fra støtteordningen for lønudgifter for perioden 1. oktober 2020 til 31. december 2020. Der ansøges for hele perioden samlet.

Stk. 2 Ansøgningen skal være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest den 11. december 2020.

Stk. 3 Ansøgningen skal bestå af

 • 1) ansøgning om støtte, herunder angivelse af, hvilke personer, der søges om lønstøtte til, samt angivelse af

 • 2) kopi af lønsedler for de personer, der søges støtte på baggrund af, og

 • 3) tro- og loveerklæring om ansøgningens overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler, samt Tro- og loveerklæring om, at oplysningerne angivet i ansøgningen er retvisende.

Stk. 4 Ansøgning om støtte for december måned 2020 skal baseres på forventede lønudgifter for måneden. Ansøgerne skal dog senest 31. januar 2021 indsende kopier af de faktiske lønsedler for november og december 2020.

Stk. 5 Ansøgning om støtte, jf. stk. 1, skal indsendes elektronisk, og ved anvendelse af de ansøgningsformularer, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Administration, opfølgning m.v.
§ 6

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår udbetaling af midler fra støtteordningen.

Stk. 2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren.

Stk. 3 Modtagere af støttebeløb skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis

 • 1) der foreligger forhold, som efter stk. 4 kan medføre krav om bortfald af støttebeløbet,

 • 2) der foreligger forhold, som efter § 7 kan medføre krav om tilbagebetaling af støttebeløbet, eller

 • 3) der modtages støtte fra en anden myndighed efter § 4, stk. 8, der fører til, at det samlede tilladte støttebeløb overskrides.

Stk. 4 Retten til støtte fortabes eller bortfalder, hvis

 • 1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen,

 • 2) ansøger tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 3, eller

 • 3) luftfartsselskabet ikke på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anmodning fremsender yderligere dokumentation inden for en af styrelsen angiven frist, jf. § 9.

§ 7

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalt støttebeløb skal tilbagebetales helt eller delvis, hvis

 • 1) der er sket bortfald af retten til støtte i henhold til § 6, stk. 4, eller

 • 2) det samlede tilladte støttebeløb jf. § 4, stk. 8, overskrides, hvorefter et beløb svarende til overskridelsen skal tilbagebetales.

§ 8

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen, jf. § 5, samt ved og efter udbetaling af støttebeløb.

§ 9

Hvis udbetalt støtte helt eller delvis skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Klageadgang
§ 10

Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til transportministeren. Klagen skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal, hvis afgørelsen fastholdes, snarest og senest 14 dage efter modtagelse af klagen, sende sagen og dens dokumenter til transportministeren.

Ikrafttræden
§ 11

Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. december 2020.