Bekendtgørelse om støtteordning til danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1439 af 02. oktober 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1497 af 20. oktober 2020

Statslig støtte
§ 4

Den statslige støtte til en dansk lufthavn udgør et beløb svarende til 50 pct. (støttesatsen) af de lufthavnstakster, som lufthavnen opkræver af luftfartsselskaberne, jf. dog stk. 2-9. Støttens størrelse beregnes på baggrund af de takster, der var gældende pr. 1. marts 2020 sammenholdt med det faktiske antal afrejsende passagerer og antal operationer. Der udbetales ikke støtte til dækning af omkostninger til moms.

Stk. 2 Størrelsen på den samlede støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne jf. § 1, udgør i alt 160 mio. kr., hvoraf 30 mio. kr. kan udmøntes til lufthavne, jf. denne bekendtgørelse. Støtteordningen gælder for operationer i perioden 1. august 2020 til 31. december 2020, jf. dog stk. 4. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer ordningen, og administrationsomkostningerne skal dækkes inden for de 30 mio. kr., der er afsat til ordningen.

Stk. 3 I tilfælde af, at midlerne i de to støtteordninger til henholdsvis lufthavne og luftfartsselskaber ikke udnyttes i tilstrækkelig grad inden for den enkelte ordning, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beslutte at overføre støttemidler fra den ene ordning til den anden.

Stk. 4 Såfremt ordningen løber tør for midler før den 31. december 2020, ophører ordningen. Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, tildeles midlerne forholdsmæssigt efter det ansøgte beløb.

Stk. 5 Der kan alene ydes støtte for følgende typer af flyvninger:

 • 1) Ruteflyvninger med passagerer.

 • 2) Charterflyvninger med passagerer.

Stk. 6 Der kan alene ydes støtte for følgende typer af lufthavnstakster:

 • 1) Startafgift, som er gradueret efter luftfartøjets vægt eller opkræves pr. dag.

 • 2) Passagerafgifter pr. afgående passager (evt. gradueret efter om passageren er transfererende eller er i transit), herunder eksempelvis securityafgift, handlingafgift, CUTE-afgift og PRM-afgift.

Stk. 7 Følgende typer af flyvninger er ikke omfattet af ordningen:

 • 1) Cargo-/fragtflyvninger.

 • 2) General aviation/fritidsflyvning.

 • 3) Ambulancefly.

 • 4) Tomflyvning.

Stk. 8 Følgende typer af afgifter er ikke omfattet af ordningen:

 • 1) Parkerings- og opholdsafgifter.

 • 2) Ground handling afgifter.

 • 3) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens safetyafgift.

Stk. 9 En virksomhed kan maksimalt modtage 800.000 EUR i støtte efter denne ordning. Hvis virksomheden modtager anden støtte efter afsnit 3.1 i Kommissionens meddelelse 2020/C 91 I/01 af 20. marts 2020 om midlertidige rammebestemmelser for statslige foranstaltninger til støtte for økonomien under det nuværende COVID-19-udbrud, med senere ændringer, reduceres støttebeløbet, som kan tildeles efter denne ordning, tilsvarende.