Bekendtgørelse om støtteordning for driftsstøtte til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1675 af 23. november 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1917 af 10. december 2020 og bekendtgørelse nr. 102 af 26. januar 2021

I medfør af akt nr. 262 af 30. juni 2020, akt nr. 324 af 1. oktober 2020, akt nr. 19 af 5. november 2020, akt nr. 107 af 10. december 2020 og tekstanmærkning nr. 121 ad 28.56.04 til § 28 på finansloven for finansåret 2020 fastsættes efter bemyndigelse:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Formål
§ 1

Denne bekendtgørelse fastlægger de nærmere regler for tildeling og udbetaling af driftsstøtte til mindre, regionale lufthavne i Danmark, som har ruteflyvning og/eller sæsonruteflyvning.

Stk. 2 Støtteordningens formål er at støtte de mindre, regionale lufthavne ved at yde driftsstøtte svarende til lufthavnens driftsunderskud i 2020. Støtteordningen er en del af en samlet støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne i anledning af de vanskeligheder, som lufthavne og luftfartsselskaber har oplevet som følge af COVID-19-udbruddet.

Anvendelsesområde
§ 2

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for danske lufthavne med:

 • 1) ruteflyvning og/eller sæsonruteflyvning i 2020,

 • 2) maksimalt 200.000 passagerer i 2020,

 • 3) en gennemsnitlig årlig passagertrafik på op til 200.000 passagerer i kalenderårene 2018 og 2019, og

 • 4) en gennemsnitlig årlig fragttrafik på op til 200.000 ton i kalenderårene 2018 og 2019.

Stk. 2 Såfremt lufthavnen er del af et lufthavnsnetværk, opgøres passagertallene i stk. 1, nr. 2 og 3 som det samlede antal passagerer i netværket.

Stk. 3 Kun virksomheder, der den 31. december 2019 ikke var kriseramt, jf. Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 med efterfølgende ændringer (gruppefritagelsesforordningen), art. 2, pkt. 18, kan søge støtte efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4 Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på virksomheder, der har undladt at efterkomme et påbud om tilbagebetaling af støtte ydet af den samme medlemsstat, og hvor Kommissionen ved en tidligere afgørelse har erklæret denne støtte ulovlig og uforenelig med det indre marked, med undtagelse af støtteordninger hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer.

Stk. 5 Støtteordningen administreres efter denne bekendtgørelse og i overensstemmelse med artikel 56 a i den generelle gruppefritagelsesforordning (Kommissionens forordning (EU) nr. 2017/1084 af 14. juni 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 651/2014) for så vidt angår støtte til havne- og lufthavnsinfrastruktur, anmeldelsestærskler for støtte til kultur og bevarelse af kulturarv samt støtte til sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter samt regionale driftsstøtteordninger for regionerne i den yderste periferi og om ændring af forordning (EU) nr. 702/2014 for så vidt angår beregning af støtteberettigede omkostninger (EØS-relevant tekst), EU-tidende 2017, nr. L 156, s. 1.).

Definitioner
§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) »Sæsonruteflyvning«: Regelmæssig erhvervsmæssig flyvning med passagerer i en periode af året og omfatter således ikke enkeltstående flyvninger. Sæsonruteflyvning er således charterflyvninger, der er fastlagt på forhånd og foregår regelmæssigt med faste korte intervaller over en længere periode af året.

 • 2) »Lufthavn«: En offentlig flyveplads, der er godkendt efter § 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017 med senere ændringer.

 • 3) »Driftsunderskud«: Et negativt resultat når lufthavnen har opgjort regnskabet for 2020 efter de til enhver tid gældende regler herfor. I resultatet skal alle indtægter og driftsomkostninger i 2020 medregnes inklusiv tidligere modtaget støtte.

Statslig støtte
§ 4

Den statslige driftsstøtte til en virksomhed må maksimalt udgøre det faktiske driftsunderskud i 2020.

Stk. 2 Størrelsen på den samlede støttepakke til luftfartsselskaber og lufthavne, jf. § 1, udgør i alt 259 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. kan udmøntes til driftsstøtte, jf. denne bekendtgørelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer ordningen, og administrationsomkostningerne skal dækkes inden for de 35 mio. kr., der er afsat til ordningen.

Stk. 3 Hvis der ikke er midler til at imødekomme alle ansøgninger, tildeles midlerne forholdsmæssigt efter de ansøgte beløb.

Tildeling af støtte
§ 5

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forestår tildeling af støtte til støtteberettigede lufthavne, jf. § 2.

Stk. 2 Støtte er betinget af følgende:

 • 1) at lufthavnen er berettiget til støtte, jf. § 2,

 • 2) at lufthavnen har et driftsunderskud i kalenderåret 2020,

 • 3) at lufthavnen efterlever EU’s statsstøtteregler, og

 • 4) at lufthavnen fremsender en fyldestgørende ansøgning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. § 6.

Ansøgning og frister
§ 6

Ansøgning om støtte skal være Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i hænde senest den 1. december 2020.

Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde:

 • 1) et realistisk estimat af driftsunderskuddet for kalenderåret 2020,

 • 2) lufthavnens godkendte regnskab for kalenderåret 2019, herunder angivelse af driftsunderskud,

 • 3) en opgørelse over lufthavnens fragt- og passagertrafik for hvert af kalenderårene 2018 og 2019, samt estimat for passagertrafik 2020, og

 • 4) en tro- og love-erklæring om ansøgningens overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Stk. 3 Ansøgningen skal indsendes elektronisk og ved anvendelse af det til enhver til gældende ansøgningsmateriale, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

§ 7

Lufthavne, som får meddelelse om afgørelse om tilsagn til støtte efter § 9, skal fremsende lufthavnens faktiske driftsunderskud for 2020 til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når dette foreligger og senest 1 måned efter, at lufthavnen har opgjort regnskabet for 2020 efter de til enhver tid gældende regler herfor. Driftsunderskuddet skal være revisorpåtegnet af en uafhængig godkendt revisor.

§ 8

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.

Administration, opfølgning m.v.
§ 9

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver meddelelse til ansøger om afgørelse om tilsagn til støtte efter § 6.

§ 10

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler op til 28 mio. kr. (ekskl. administration) af puljen til driftsstøtte senest den 28. februar 2021 på baggrund af lufthavnenes ansøgninger samt det i § 9 nævnte tilsagn om støtte.

Stk. 2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udbetaler de resterende midler i ordningen, når alle ansøgere, som har fået tilsagn, har fremsendt deres faktiske driftsunderskud, jf. § 7.

§ 11

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren.

Stk. 2 Modtagere af støttebeløb skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis:

 • 1) der foreligger forhold, som efter stk. 3 kan medføre krav om bortfald af støttebeløbet, eller

 • 2) der foreligger forhold, som efter § 12 kan medføre krav om tilbagebetaling af støttebeløbet.

Stk. 3 Retten til støtte bortfalder, hvis:

 • 1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen,

 • 2) ansøger tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 2, eller

 • 3) lufthavnen ikke på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anmodning fremsender yderligere dokumentation inden for en af styrelsen angiven frist, jf. § 8.

§ 12

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve, at udbetalt støtte skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis:

 • 1) der er sket bortfald af retten til støtte i henhold til § 11, stk. 3, eller

 • 2) det samlede tilladte støttebeløb, jf. § 4, stk. 1, overskrides, hvorefter et beløb svarende til overskridelse skal tilbagebetales.

Stk. 2 Hvis en udbetalt støtte helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Klageadgang
§ 13

Afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til transportministeren. Klagen skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest 14 dage efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal, hvis afgørelsen fastholdes, snarest og senest 14 dage efter modtagelse af klagen, sende sagen og dens dokumenter til transportministeren.

Ikrafttræden
§ 14

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. november 2020.