Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2117 af 11. december 2020

I medfør af § 100 i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 144 af 21. februar 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Anvendelsesområde
§ 1

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om, hvilke udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, bygninger, der indeholder erhverv og beboelse, ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til private udlejningsboliger, forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse samt nedrivning af erhvervsbygninger m.v., kommunerne kan give støtte til.

Private udlejningsboliger
§ 2

Kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om støtte til følgende typer af udgifter til gennemførelse af bygningsfornyelse i private udlejningsboliger, jf. § 8, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer:

 • 1) Håndværkerudgifter, jf. § 8, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, vedrørende følgende foranstaltninger:

  • a) Vedligeholdelsesarbejder, der vedrører bygningen.

  • b) Forbedringsarbejder, der vedrører bygningen.

  • c) Nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand eller hensynet til at skaffe rimelig adgang til lys, luft og opholds- eller friarealer for den eksisterende boligbebyggelse beliggende i umiddelbar tilknytning til det ryddede areal. Den støtteberettigede udgift opgøres med fradrag af værdistigning på ejendommen som følge af nedrivningen.

  • d) Opførelse af mindre tilbygninger med henblik på etablering af wc eller bad i bygninger, hvor de enkelte boliger ikke indeholder wc eller bad, samt opførelse af mindre bygninger til brug for tekniske installationer el. lign.

  • e) Fjernelse af skrot og affald.

  • f) Indretning af offentligt tilgængelige byrum.

 • 2) Håndværkerudgifter, jf. § 8, stk. 3, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, vedrørende energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

 • 3) Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand.

 • 4) Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand for ejeren.

 • 5) Sædvanlige bygherreudgifter, herunder bl.a. bygningsundersøgelser vedrørende svamp, kloak og fundering samt huslejetab for en periode fra højst 3 måneder før byggearbejdernes påbegyndelse og højst indtil 6 måneder efter, at arbejderne i det væsentlige er afsluttede.

 • 6) Udgifter til førregistrering.

 • 7) Udgifter til udarbejdelse af plan for drift og vedligeholdelse af bygningen.

 • 8) Udgifter til byggelånsrenter og andre omkostninger i forbindelse med byggelånet. Såfremt ejeren selv finansierer byggeriet i byggeperioden, forrentes ejerens udlæg med en rentesats svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto med tillæg af 2 procentpoint. I byggelånsrenter modregnes husleje opkrævet i henhold til § 59, stk. 3, i lov om leje for perioden fra færdiggørelsen og indtil udbetaling af støtte.

Ejer- og andelsboliger
§ 3

Kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om støtte til følgende typer af udgifter til gennemførelse af bygningsfornyelse i ejer- og andelsboliger, jf. § 22 i lov om byfornyelse og udvikling af byer:

 • 1) Håndværkerudgifter, jf. § 22, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, vedrørende følgende foranstaltninger:

  • a) Istandsættelse af bygningens klimaskærm, herunder:

  • i) tage, herunder tagrender og kviste, tårne og ovenlys,

  • ii) ydermure, herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer,

  • iii) vinduer, herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer,

  • iv) døre og porte,

  • v) karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning,

  • vi) fundamenter, herunder kældernedgange og stenkipning under tagdryp og

  • vii) indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper.

  • b) Nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Den støtteberettigede udgift opgøres med fradrag af værdistigning på ejendommen som følge af nedrivningen.

  • c) Etablering af bad.

  • d) Afhjælpning af kondemnable forhold.

  • e) Fjernelse af skrot og affald på ejendomme.

  • f) Indretning af offentligt tilgængelige byrum.

 • 2) Håndværkerudgifter, jf. § 22, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, vedrørende energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

 • 3) Udgifter til udarbejdelse af plan for drift og vedligeholdelse af bygningen.

 • 4) Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand.

 • 5) Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand for ejeren.

 • 6) Sædvanlige bygherreudgifter, herunder bl.a. bygningsundersøgelser vedrørende svamp og fundering.

 • 7) Udgifter til førregistrering.

 • 8) Udgifter til byggelånsrenter og andre omkostninger i forbindelse med byggelånet. Såfremt ejeren selv finansierer byggeriet i byggeperioden, forrentes ejerens udlæg med en rentesats svarende til den af Danmarks Nationalbank til enhver tid fastsatte diskonto med tillæg af 2 procentpoint.

Bygninger, der indeholder erhverv og beboelse
§ 4

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 36 i lov om byfornyelse og udvikling af byer give tilsagn om støtte til udgifter til gennemførelse af bygningsfornyelse i bygninger, der indeholder både erhverv og beboelse efter følgende bestemmelser:

Ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til udlejningsboliger
§ 5

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 38 i lov om byfornyelse og udvikling af byer give tilsagn om støtte til gennemførelse af ombygning af private erhvervslokaler eller lokaler i offentligt ejede bygninger til private udlejningsboliger til de typer af udgifter, som er nævnt i § 3.

Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
§ 6

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 38 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer give tilsagn om støtte til håndværkerudgifter, jf. § 38 b, stk. 1, i lov om byfornyelse og udvikling af byer, vedrørende bygningens klimaskærm, energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og til afhjælpning af kondemnable forhold samt til de typer af udgifter, som er nævnt i § 3, nr. 1, litra a, nr. i-vii, og nr. 4-8.

Nedrivning af erhvervsbygninger m.v.
§ 7

Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 38 c i lov om byfornyelse og udvikling af byer give tilsagn om støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger, såfremt erhvervet er nedlagt. Støtte kan gives til de typer af udgifter, som er nævnt i § 2, nr. 1, litra c, e og f samt nr. 3-6 og 8. Bestemmelsen i 1. pkt. finder ikke anvendelse på bygninger, som er offentligt ejede.

Generelle støttevilkår
§ 8

Det er et vilkår for støtte, at

 • 1) byggearbejdet først påbegyndes, når kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn om støtte,

 • 2) arbejdet udbydes i konkurrence efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven), jf. dog § 9 og

 • 3) bygherren lægger ABR18 og AB18 (i totalentreprise ABT18) til grund uden fravigelser i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler, jf. dog § 10.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kontrollerer, at bygherren overholder bestemmelserne i stk. 1.

§ 9

Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i § 8, stk. 1, nr. 2, godkende, at arbejderne udføres af bygherrens egne ansatte (arbejde i eget regi), jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal påse, at såvel prisen som kvaliteten af det arbejde, som bygherren udfører i eget regi, er rimelig, samt at der foreligger den fornødne dokumentation for bygherrens forbrug af timer til udførelse af arbejdet.

Stk. 3 En kommune kan ikke udføre arbejde i eget regi bortset for kommunale anlægsarbejder, som får offentlig støtte efter § 6 om områdefornyelse i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

§ 10

Kommunalbestyrelsen kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser fra de bestemmelser, der er omtalt i § 8, stk. 1, nr. 3.

§ 11

Der kan ikke ydes støtte til arbejder, der er påbudt efter anden lovgivning, såfremt påbuddet er afgivet mere end 2 år, forinden kommunalbestyrelsen har meddelt tilsagn i henhold til § 3 i bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. og §§ 36, 38, 38 a og 38 c i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Ikrafttrædelse
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1700 af 18. december 2017 om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen, jf. stk. 2, finder fortsat anvendelse for bygningsfornyelser, der har modtaget tilsagn om støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer, inden den 1. januar 2021.