Bekendtgørelse om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 492 af 22. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1302 af 16. september 2022

Udvælgelse af projekter
§ 8

Erhvervsstyrelsen udvælger på baggrund af ansøgningsrunder hvilke projekter, der skal indgå som de danske projekter i en statsstøtteanmeldelse om etablering af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse, jf. § 1, stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i den forbindelse foretage en høring af relevante myndigheder.

Stk. 2 Ved udvælgelse af projekter foretages en samlet vurdering af ansøgningerne på baggrund af, hvordan de som delprojekter i et integreret fælleseuropæisk projekt kan bidrage til at opfylde kriterierne for vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse i henhold til kriterier for støtteberettigelse, afsnit 3, i Europa-Kommissionens meddelelse nr. 2021/C 528/02 om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med gennemførelsen af en ansøgningsrunde på forhånd fastsætte nærmere kriterier for udvælgelse og støtteberettigelse, der supplerer § 8, stk. 2. De nærmere kriterier kan blandt andet vedrøre:

  • 1) Nærmere prioriteter indenfor det pågældende område.

  • 2) Projektets økonomi, herunder grænser for minimum og maksimum beløb.

  • 3) Projektets soliditet, herunder krav til projektets organisatoriske, finansielle og kompetencemæssige forhold.