Bekendtgørelse om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 492 af 22. marts 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1302 af 16. september 2022

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
Kapitel 1 Støtteberettigede projekter
§ 1

Efter denne bekendtgørelse ydes støtte til projekter i form af tilskud.

Stk. 2 Støtte efter denne bekendtgørelse er omfattet af artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, herunder om støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder anvendelse i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tildeling af tilskud gennem ansøgningsrunder.

§ 2

Der ydes støtte til projekter, der kan indgå som delprojekter i et fælleseuropæisk projekt i henhold til projektdefinitionen, afsnit 3.1, i Europa-Kommissionens meddelelse nr. 2021/C 528/02 om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked.

Kapitel 2 Definitioner
§ 3

I denne bekendtgørelse forstås ved:

 • 1) Ansøger: Den eller de juridiske personer, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregistrer, og som er ansvarlige for projektets gennemførelse og økonomi.

 • 2) Støttemodtager: Den eller de ansøgere jf. § 3, nr. 1, der modtager støtte.

 • 3) Statsstøtteanmeldelse: Præanmeldelse og anmeldelse til Kommissionen om tilladelse til at udmønte statsstøtte med henblik på at indgå i et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse, jf. § 1, stk. 2.

Kapitel 3 Ansøgning om støtte
§ 4

Ansøgning om støtte indgives af ansøger jf. § 3, nr. 1.

Stk. 2 I tilfælde af, at et projekt involverer flere parter, skal disse parter gå sammen i en fælles ansøgning, hvori der angives en hovedansøger, der formelt indgiver ansøgningen og som er projektets kontaktperson. Alle parter vil have status af ansøger.

§ 5

Ansøgning om støtte skal foretages digitalt på Erhvervsstyrelsens hjemmeside inden for frister, som fastsættes af styrelsen i forbindelse med gennemførelsen af ansøgningsrunden.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen vil, efter nærmere anvisning, kunne forlange, at tilsagnsskrivelser, perioderapporter, redegørelser, regnskabsmateriale, slutrapport, afsluttende regnskab og evalueringsoplysninger mv. sendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

§ 6

Ansøgningen skal indeholde:

 • 1) Oplysninger om ansøger og projekt- og regnskabsansvarlige personer.

 • 2) En beskrivelse af projektets formål, indhold og tidsplan.

 • 3) Projektets budget.

 • 4) Oplysninger, som er nødvendige for at vurdere projektet i forhold til EU’s statsstøtteregler, jf. § 1, stk. 2.

 • 5) Oplysninger om størrelsen på eventuel anden finansiering, herunder anden offentlig finansiering og/eller EU-finansiering, som indgår i projektet, og hvorfra denne stammer.

 • 6) Sandsynliggørelse af, at projektet har den nødvendige soliditet og likviditet til at løfte projektet samt kan rejse den nødvendige medfinansiering.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med de enkelte ansøgningsrunder fastsætte yderligere krav til, hvad ansøgningen skal indeholde.

§ 7

Erhvervsstyrelsen kan administrativt afvise ufuldstændige ansøgninger eller ansøgninger, hvor de gældende krav og formalia ikke er opfyldt, samt ansøgninger, der falder uden for rammerne af den enkelte ansøgningsrunde.

Udvælgelse af projekter
§ 8

Erhvervsstyrelsen udvælger på baggrund af ansøgningsrunder hvilke projekter, der skal indgå som de danske projekter i en statsstøtteanmeldelse om etablering af et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse, jf. § 1, stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan i den forbindelse foretage en høring af relevante myndigheder.

Stk. 2 Ved udvælgelse af projekter foretages en samlet vurdering af ansøgningerne på baggrund af, hvordan de som delprojekter i et integreret fælleseuropæisk projekt kan bidrage til at opfylde kriterierne for vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse i henhold til kriterier for støtteberettigelse, afsnit 3, i Europa-Kommissionens meddelelse nr. 2021/C 528/02 om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med gennemførelsen af en ansøgningsrunde på forhånd fastsætte nærmere kriterier for udvælgelse og støtteberettigelse, der supplerer § 8, stk. 2. De nærmere kriterier kan blandt andet vedrøre:

 • 1) Nærmere prioriteter indenfor det pågældende område.

 • 2) Projektets økonomi, herunder grænser for minimum og maksimum beløb.

 • 3) Projektets soliditet, herunder krav til projektets organisatoriske, finansielle og kompetencemæssige forhold.

§ 9

Erhvervsstyrelsen meddeler ansøgere om deres projekt er blevet udvalgt eller fravalgt til at indgå i en statsstøtteanmeldelse. Udvælgelse kan ledsages af særlige vilkår.

Stk. 2 Vurderer Erhvervsstyrelsen, at ingen ansøgninger i tilstrækkelig grad lever op til kriterierne jf. § 8, stk. 2 og 3, kan Erhvervsstyrelsen afgøre, at der ikke udvælges projekter til at indgå i en statsstøtteanmeldelse på baggrund af den pågældende ansøgningsrunde.

§ 10

Gennemførelsen af statsstøtteanmeldelsen er betinget af øvrige medlemsstaters involvering og sammenhængen mellem medlemsstaternes respektive projekter i henhold til punkt 16 i Europa-Kommissionens meddelelse nr. 2021/C 528/02 om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked.

Kapitel 4 Tildeling af støtte
§ 11

Tildeling af støtte efter denne bekendtgørelse er betinget af Kommissionens godkendelse af statsstøtteanmeldelsen.

Stk. 2 I tillæg til de i ansøgningen indsendte oplysninger, er ansøger forpligtet til at levere alle relevante oplysninger, der efterspørges af Kommissionen, og som der er nødvendige for Kommissionens vurdering af støttens nødvendighed og forholdsmæssighed.

§ 12

Efter Kommissionen har truffet afgørelse, jf. § 11, stk. 1, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om hvorvidt ansøgere, der er er blevet udvalgt, jf. § 8, stk. 1, får tilsagn eller afslag på støtte i form af tilskud.

Stk. 2 Tilsagn, jf. stk. 1, ledsages af vilkår for tildeling og udbetaling af tilskud. Disse vilkår kan blandt andet vedrøre udbetaling af støtte, den maksimale størrelse af tilskud, bevillingsperioden, vilkår om bortfald af tilskud, krav til videregivelse af relevante evalueringsdata og resultater og lignende.

Stk. 3 Ansøger, der får et tilsagn, skal underskrive en accept af tilsagnet og vilkårene forbundet med tilsagnet. Tilsagnet kan bortfalde, hvis Erhvervsstyrelsen ikke har modtaget accepten inden den i tilsagnet fastsatte frist. I tilsagnsskrivelsen angives blandt andet vilkår for tilskud eller garanti, herunder den maksimale størrelse af tilskud eller garanti, bevillingsperioden, vilkår om bortfald af tilskud eller garanti samt krav til videregivelse af relevante evalueringsdata og resultater. Tilsagnet kan indeholde betingelser om, at dele af tilskuddet eller garantien er betinget af, at der findes yderligere midler.

Stk. 4 For opnåelse af tilsagn skal ansøger/støttemodtager udforme en projektplan, der fastsætter projektets milepæle og de hertil knyttede støttesatser. Projektplanen skal godkendes af Erhvervsstyrelsen og underskrives af støttemodtager.

§ 13

Tilskuddets størrelse fastsættes af Erhvervsstyrelsen.

Støtteberettigede omkostninger
§ 14

Projekterne skal administreres i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Alene projektrelevante faktisk bogførte, godkendte og betalte omkostninger er støtteberettigede.

Stk. 2 Omkostningers støtteberettigelse afgøres af Kommissionen i forbindelse med Kommissionens afgørelse, jf. § 11, stk. 1, i henhold til bilaget om støtteberettigede omkostninger i Europa-Kommissionens meddelelse nr. 2021/C 528/02 om kriterier for analysen af, hvorvidt statsstøtte til fremme af gennemførelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse er forenelig med det indre marked.

Kapitel 5 Udbetaling af tilskud
§ 15

Udbetaling af støtte i form af tilskud kan ske, når støttemodtagers indsendte perioderapport, perioderegnskab og udbetalingsanmodning, jf. § 17, stk. 1, er godkendt af Erhvervsstyrelsen, medmindre andet fremgår af tilsagnet eller aftales skriftligt med Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Udbetalingen modsvarer de faktiske bogførte, godkendte og betalte støtteberettigede omkostninger, jf. dog § 15 a.

Stk. 3 Støtte i form af tilskud udbetales til støttemodtagers NemKonto, medmindre andet aftales skriftligt med Erhvervsstyrelsen.

§ 15a

Erhvervsstyrelsen tilbageholder ved udbetalingerne i henhold til § 15, stk. 1, 10 procent af støtten, indtil det samlede projekt er afsluttet og der foreligger et afsluttende regnskab og slutrapport, jf. § 18, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2 Afbrydes projektet i henhold til §§ 20 eller 23, kan Erhvervsstyrelsen undlade at udbetale de i stk. 1, tilbageholdte 10 pct. af støtten. Ved opsigelse af projektet efter § 22, udbetales de i stk. 1, tilbageholdte 10 pct. af støtten ikke til støttemodtager.

§ 16

(Ophævet)

Løbende rapportering om status
§ 17

Støttemodtager skal halvårligt sende en perioderapport og et perioderegnskab til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med vilkårene forbundet med tilsagnet, jf. § 12, stk. 2.

Stk. 2 Perioderapporten skal indeholde:

 • 1) Status for projektets gennemførelse i den pågældende periode samt angivelse af, hvordan projektet gennemføres i henhold til det accepterede tilsagn og den indgåede aftale.

 • 2) Status på projektets økonomi i sammenhæng med det indsendte perioderegnskab, herunder en specificeret regnskabsoversigt for de faktiske bogførte, godkendte og betalte støtteberettigede omkostninger i den pågældende periode, som er i overensstemmelse med det godkendte budgets specifikationer, medmindre andet aftales med Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Perioderegnskabet skal indeholde de faktiske bogførte og betalte omkostninger i den pågældende periode, såvel som de støtteberettigede omkostninger, såfremt ikke alle afholdte udgifter er støtteberettigede.

Stk. 4 Perioderegnskaber skal revideres efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sendes sammen med tilsagnet til støttemodtager.

Stk. 5 Erhvervsstyrelsen kan med henblik på at sikre sig fornøden teknisk viden eller andre relevante kompetencer på et hvilket som helst tidspunkt inddrage en tredjepart i vurderingen af relevante forhold. Tredjeparter vil være bundet af samme tavshedspligt som Erhvervsstyrelsen.

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode støttemodtager eller dennes eventuelle revisor om supplerende oplysninger om projektets forløb og kræve samtlige regnskabsbilag indsendt til gennemsyn. Erhvervsstyrelsen kan indhente de fornødne oplysninger hos skattemyndighederne og andre offentlige myndigheder.

Afslutning af projekter
§ 18

Til brug for en vurdering af aktiviteterne samt effekten af de støttede foranstaltninger skal støttemodtager ved afslutningen af projektet afgive en slutrapport til Erhvervsstyrelsen om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger efter anvisning fra styrelsen. Slutrapporten skal i overensstemmelse med vilkårene forbundet med tilsagnet, jf. § 12, stk. 2, dokumentere, at projektet er gennemført i henhold til det accepterede tilsagn og være styrelsen i hænde senest seks måneder efter afslutningen af projektet.

Stk. 2 Senest seks måneder efter afslutningen af projektet skal støttemodtager fremsende et underskrevet, samlet, afsluttende regnskab for projektet til Erhvervsstyrelsen. Regnskabet skal være revideret efter bestemmelserne i den revisionsinstruks, der sendes sammen med tilsagnet til støttemodtager.

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde efter konkret vurdering beslutte, at slutrapporten og det afsluttende regnskab indsendes senere.

Stk. 4 Støttemodtager er forpligtede til at stille sig til rådighed for Erhvervsstyrelsen og/eller Kommissionen i forbindelse med opsamling af erfaringer og resultater af de gennemførte projekter.

§ 19

(Ophævet)

§ 20

Såfremt et projekt afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives støttemodtager eller samarbejdspartnere, aflægges regnskab for projektets godkendte støtteberettigede omkostninger i den gennemførte del af projektet, hvorefter Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der skal ske udbetaling af tilskud og størrelsen heraf, herunder om udbetaling af de i § 15 a, stk. 1, tilbageholdte 10 pct. af støtten.

Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
§ 21

Ansøger skal straks underrette Erhvervsstyrelsen, hvis der sker eller må imødeses væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for udvælgelsen af projektet, tilsagnet om støtte eller den indgåede aftale, eller hvis de vilkår, hvorpå støtten er givet og som er fastsat i tilsagnet og den indgåede aftale, ikke vil kunne overholdes.

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt ændringerne i projektet er så væsentlige, at udvælgelsen af projektet eller tilsagn om støtte helt eller delvist skal tilbagekaldes, eller at projektet kan fortsætte med eller uden ændringer, i overensstemmelse med vilkårene forbundet med tilsagnet, jf. § 12, stk. 2.

§ 22

Støttemodtager kan på ethvert tidspunkt i projektperioden anmode Erhvervsstyrelsen om, at projektholders tilsagn skal bortfalde helt eller delvist for den resterende projektperiode. Ved opsigelse ophører al yderligere støtte øjeblikkeligt og støttemodtager kan ikke få udbetalt de i § 15 a, stk. 1, tilbageholdte 10 pct. af støtten, som er betinget af at slutrapport og slutregnskab godkendes. Erhvervsstyrelsen afgør i denne forbindelse, om allerede udbetalt tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist skal bortfalde.

§ 23

Erhvervsstyrelsen kan træffe afgørelse om, at tilsagn om støtte helt eller delvist bortfalder eller kræve et allerede udbetalt tilskud helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • 1) ansøgere har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen,

 • 2) betingelserne for at yde tilsagn ikke længere er til stede, herunder hvis støttemodtager groft har forsømt deres forpligtigelser med hensyn til forsvarlig gennemførelse af projektet, eller ved alvorlige overskridelser af projektets tids- og milepælsplan,

 • 3) støttemodtager anvender tilskuddet til andre formål eller aktiviteter end de, der er omfattet af tilsagnet, og hvis projektholder i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget den udbetalte støtte,

 • 4) der ikke er indsendt fyldestgørende statusrapporter, herunder slutrapport eller afsluttende regnskab rettidigt,

 • 5) vilkårene i det accepterede tilsagn og/eller i den indgåede aftale ikke er overholdt,

 • 6) forudsætningerne for tilsagn om støtte er væsentligt ændrede, herunder eksempelvis ved en virksomheds ophør, konkurs, afhændelse, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos støttemodtager.

 • 7) støttemodtager undlader at oplyse om anden offentlig medfinansiering til samme omkostninger, som der er modtaget tilskud til fra Erhvervsstyrelsen,

 • 8) manglende overholdelse af gældende lovgivning, eller

 • 9) projektholder i øvrigt har misligholdt væsentlige forhold.

Kapitel 6 Klageadgang
§ 24

Erhvervsstyrelsens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf
§ 25

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der i forbindelse med en ansøgning og bevilling heraf, herunder om medfinansiering og tilskud m.v., afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for en sags afgørelse.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer), strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden
§ 26

Bekendtgørelsen træder i kraft den 26. marts 2021.