Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter lov om social service § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1480 af 05. december 2023

Udmåling af støtten
§ 7

Hvis betingelserne for støtte til køb af bil efter §§ 1-5 er opfyldt, ydes støtten til den billigste bil, som er egnet, set i forhold til ansøgerens behov. Støtten ydes som et rentefrit lån på indtil 213.000 kr. (2024-niveau) inkl. moms, dog højst bilens købesum.

Stk. 2 Hvis prisen på den billigst egnede bil overstiger den fastsatte låneramme på 213.000 kr. (2024-niveau), ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på 213.000 kr. (2024-niveau) og prisen på den billigst egnede bil.

Stk. 3 Vurderingen af bilens egnethed efter stk. 1 og 2 er en helhedsvurdering. I vurderingen indgår ansøgerens samlede behov, herunder behovet for særlige indretninger i bilen.

Stk. 4 Særlige indretninger, som bilen efterfølgende forsynes med på grund af ansøgerens helbredstilstand, og automatisk transmission, som bilen er forsynet med fra fabrikken, ydes som tilskud, jf. § 12. Tilskud til automatisk transmission fratrækkes i bilens pris, før lånet udmåles.