BBekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 59

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder

Bekendtgørelse nr. 1265 af 09. september 2022

§ 59

Kommunen aflægger halvårligt regnskab for beboerindskudslån m.v. efter lov om individuel boligstøtte samt for modtagne renter, afdrag, og eventuelle indekstillæg. Kommunen eller regionen aflægger halvårligt regnskab for udgifter til beboerindskud efter lov om almene boliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om friplejeboliger samt for beløb modtaget af udlejeren. Regnskaberne skal godkendes af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet.

Stk. 2 På baggrund af de halvårlige regnskaber for udgifter til lån til betaling af beboerindskud efter lov om individuel boligstøtte og udgifter til beboerindskud, jf. stk. 1, foretages en opgørelse af de refusionsberettigede udgifter, der indberettes til Beskæftigelsesministeriet på https://refusion.star.dk/.

Stk. 3 Indberetningen for første halvår foretages senest 1. september. Indberetningen for andet halvår foretages senest 1. marts i det efterfølgende år. Udbetaling af refusion sker med det samlede beløb for halvåret.

Stk. 4 Når kommunens eller regionens årsregnskab er revideret, fremsender kommunalbestyrelsen eller regionsrådet senest 15. maj kvittering for refusionsindberetning for andet halvår med revisionspåtegning til Beskæftigelsesministeriet. Påtegningen skal for hver ordning med lån til beboerindskud angive saldo for det samlede offentlige udlån og saldo for de kommunale udgifter til lån pr. 31. december i regnskabsåret, samt det samlede refusionsbeløb for første og andet halvår på baggrund af kommunens indberetninger, jf. stk. 3. Har revisionsgennemgangen givet anledning til ændringer i regnskabet, regulerer kommunen eller regionen alle forskelsbeløb i refusionsindberetningen for første halvår af det efterfølgende år.